We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 560279-2023

18/09/2023    S179

България-Пловдив: Услуги по окастряне на дървета

2023/S 179-560279

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Електроразпределение Юг ЕАД
Национален регистрационен номер: 115552190
Пощенски адрес: ул. Христо Г. Данов №37
Град: гр. Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Елена Борисова Маргенова
Електронна поща: elena.margenova@evn.bg
Телефон: +359 882834590
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.elyug.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1187
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Направа на просеки, кастрене на клони и отсичане на дървета по съществуващи и новоизграждащи се линии средно и ниско напрежение на територията на КЕЦ Раковски

Референтен номер: 202-EP-23-XK-B-З
II.1.2)Основен CPV код
77211500 Услуги по окастряне на дървета
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката се изразява в услуги по направа на просеки, кастрене на клони и отсичане на дървета по съществуващи и новоизграждащи се линии средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, чл. 622 от Наредба №3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 189 500.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211500 Услуги по окастряне на дървета
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Лицензионната територия на Електроразпределение Юг ЕАД, КЕЦ Раковски

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката се изразява в услуги по направа на просеки, кастрене на клони и отсичане на дървета по съществуващи и новоизграждащи се линии средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, чл. 622 от Наредба №3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Предвижда се опция за удължаване срока на договора с допълнителен период до 12 (дванадесет) месеца. Опцията е включена в прогнозната стойност на поръчката и в прогнозните количества на дейностите.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2023/S 090-278222
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 108992
Наименование:

Направа на просеки, кастрене на клони и отсичане на дървета по съществуващи и новоизграждащи се линии средно и ниско напрежение на територията на КЕЦ Раковски

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
23/08/2023
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 12
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, получени по електронен път: 12
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: БОРИ ЕООД
Национален регистрационен номер: 108692651
Пощенски адрес: УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 57Б
Град: С.КИРКОВО,ОБЩ.КИРКОВО ,ОБЛ.КЪРДЖАЛИ
код NUTS: BG425 Кърджали / Kardzhali
Пощенски код: 6884
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 189 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 189 500.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/09/2023