Leveringen - 560302-2020

Beknopt weergeven

20/11/2020    S227

Bulgarije-Troyan: Dieselbrandstof

2020/S 227-560302

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Община Троян
Nationaal identificatienummer: 000291709
Postadres: пл. „Възраждане“ № 1
Plaats: Троян
Postcode: 5600
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Пламена Димитрова
E-mail: pdimitrova@troyan.bg
Telefoon: +359 67068005
Fax: +359 67068005

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.troyan.bg

Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/14835

Elektronische toegang tot informatie : https://app.eop.bg/today/87357

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://app.eop.bg/today/87357

I.2)Soort aanbestedende dienst
I.3)Hoofdactiviteit
Andere: Община Троян — обществени услуги
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Доставка на гориво за отопление
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: на територията на община Троян

NUTS-code BG315 Ловеч

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на организации на бюджетна издръжка на територията на община Троян за отоплителен сезон 2020/2021 година.
Прогнозно количество — 50 000 литра ±30 %.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

09134200 Dieselbrandstof

II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 83 500 BGN
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een aankondiging van een opdracht
Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU)
Richtlijn 2009/81/EG
1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het PBEU in overeenstemming met artikel 28 van Richtlijn 2009/81/EG
Voor op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen: ja
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1152
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
11.11.2020
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: „Тера Корп“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 131565689
Postadres: ул. „Бачо Киро“ № 49, ет. 2
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 83 500 BGN
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 63 550 BGN
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal maanden: 12
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
17.11.2020