29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 560347-2023

18/09/2023    S179

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2023/S 179-560347

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: 7770004960
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 28
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-637
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Nowak
E-mail: agnieszka.nowak@up.poznan.pl
Tel.: +48 618487043
Faks: +48 618955043
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Uczelnia Wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu” (1 - Wyposażenie pracowni parazytologicznej - zestaw...

Numer referencyjny: 3503/AZ/262/2023
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu”:

a) Wyposażenie pracowni parazytologicznej – zestaw

b) Wytrząsarki, kołyski, vorteksy, wagi – zestaw z wyposażeniem

c) Zestaw spektrofotometrów

d) Agregat chłodniczy, recyrkulacyjny

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie pracowni parazytologicznej – zestaw

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33152000 Inkubatory
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38432100 Aparatura do analizowania gazów
38434570 Analizatory hematologiczne
38437100 Pipety
38510000 Mikroskopy
39141500 Szafy wyciągowe
39298800 Akwaria
42912310 Aparatura do filtrowania wody
42943000 Łaźnie termostatyczne i akcesoria
42943200 Łaźnie ultradźwiękowe
42912330 Aparatura do oczyszczania wody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu”: wyposażenie pracowni parazytologicznej – zestaw:

1. Komora bezpiecznej pracy mikrobiologicznej (komora laminarna)

2. Zestaw 3 pipet automatycznych zmiennoobjętościowych o zakresach (0,5 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl)

3. Zestaw 3 pipet automatycznych zmiennoobjętościowych o zakresach (2-20 µl żółta, 20-200 µl, 100-1000 µl)

4. Zestaw 3 pipet automatycznych zmiennoobjętościowych o zakresach (100-1000 µl, 0,5-5 ml, 1-10 ml)

5. Pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,1-2,5 µl

6. Pipeta automatyczna 0,5-10 ul

7. Zestaw 6 pipet automatycznych zmiennoobjętościowych o zakresach (0,1-2,5 µl, 0,5-5 µl, 1-10 ml)

8. Weterynaryjny analizator hematologiczny wraz z wyposażeniem

9. Zbiornik do przechowywania materiału biologicznego

10. Zbiornik Dewara do magazynowania azotu

11. Cieplarka o pojemności 180 L

12. Mikroskop odwrócony

13. Mikroskop laboratoryjny trinokularowy

14. Trychinoskop

15. Lupa stereoskopowa

16. Akwaria

17. Dyspenser krążków

18. Zestaw filtracyjny z pompą

19. Moduł do monitorowania i pomiaru produkcji gazu

20. Urządzenie do pomiaru mętności zawiesiny komórek

21. Dejonizator wody

Szczegółowy opis wymaganych minimalnych parametrów technicznych został zamieszczony w Załączniku nr 8 do SWZ – Opis minimalnych parametrów technicznych, odpowiednio dla części 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane z projektu nr: RPWP.01.01.00-30-0005/19, tytuł projektu: „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia:

w terminie do 4 tygodni, licząc od daty zawarcia umowy.

Skrócenie terminu dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wytrząsarki, kołyski, vorteksy, wagi – zestaw z wyposażeniem

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33152000 Inkubatory
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38311100 Elektroniczne wagi analityczne
38410000 Przyrządy pomiarowe
38416000 PH-metry
38436000 Wstrząsarki i akcesoria
38436500 Mieszadła mechaniczne
42931000 Wirówki
42122450 Pompy próżniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu”: wytrząsarki, kołyski, vorteksy, wagi – zestaw z wyposażeniem:

1. Wytrząsarka vortex

2. Wytrząsarka do mikropłytek z inkubacją

3. Wytrząsarka z inkubatorem

4. Inkubator wibracyjny do mikropłytek

5. Wytrząsarka rotacyjna na próbki biochemiczne

6. Wytrząsarka kołyskowa

7. Wytrząsarka orbitralna

8. Wytrząsarka rolkowa 5 rolek

9. Wytrząsarka rolkowa 10 rolek

10. Mieszadło magnetyczne z grzaniem

11. Wirówka do odwirowania materiału biologicznego z rotorem kątowym

12. Pompa próżniowa 30L

13. Pompa próżniowa 16L

14. Pompa próżniowa 7L

15. Termostat z wytrząsaniem

16. Myjka ultradźwiękowa

17. Łaźnia wodna 5L.

18. Łaźnia wodna 12L

19. Łaźnia wodna z wytrząsaniem liniowym i orbitralnym

20. Łaźnia wodna dwukomorowa

21. Waga analityczna klasy I

22. Przenośny pH-metr

23. Przenośny konduktometr

Szczegółowy opis wymaganych minimalnych parametrów technicznych został zamieszczony w Załączniku nr 8 do SWZ – Opis minimalnych parametrów technicznych, odpowiednio dla części 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane z projektu nr: RPWP.01.01.00-30-0005/19, tytuł projektu: „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia:

w terminie do 4 tygodni, licząc od daty zawarcia umowy.

Skrócenie terminu dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zestaw spektrofotometrów

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38433000 Spektrometry
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu”: Zestaw spektrofotometrów:

1. Spektrofotometr UV w mikroobjętości i w kuwecie

2. Spektrofotometry UV-VIS w mikroobjętości

Szczegółowy opis wymaganych minimalnych parametrów technicznych został zamieszczony w Załączniku nr 8 do SWZ – Opis minimalnych parametrów technicznych, odpowiednio dla części 3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane z projektu nr: RPWP.01.01.00-30-0005/19, tytuł projektu: „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia:

w terminie do 4 tygodni, licząc od daty zawarcia umowy.

Skrócenie terminu dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Agregat chłodniczy, recyrkulacyjny

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42513000 Urządzenia chłodnicze i mrożące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu”: Agregat chłodniczy, recyrkulacyjny.

Szczegółowy opis wymaganych minimalnych parametrów technicznych został zamieszczony w Załączniku nr 8 do SWZ – Opis minimalnych parametrów technicznych, odpowiednio dla części 4.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane z projektu nr: RPWP.01.01.00-30-0005/19, tytuł projektu: „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia:

w terminie do 4 tygodni, licząc od daty zawarcia umowy.

Skrócenie terminu dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/01/2024
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Pełna nazwa postępowania:

Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu” (1 - Wyposażenie pracowni parazytologicznej - zestaw, 2 - Wytrząsarki, kołyski, vorteksy, wagi - zestaw z wyposażeniem, 3 - Zestaw spektrofotometrów, 4 - Agregat chłodniczy recyrkulacyjny)

1. Zamawiający, zgodnie z art. 257 ustawy Pzp przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.

2. W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

4. Oferta oraz załączniki do niej, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne jest zobowiązany złożyć, zgodnie z Rozdziałem 18 SWZ:

1) Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, zawierający m.in. kalkulację cenową (dla części 1-4)

2) Załącznik nr 8 do SWZ - Opis minimalnych parametrów technicznych (dla części 1-4)

3) Załącznik nr 3 do SWZ – JEDZ

4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - art. 7 i art. 5k (załącznik nr 5 do SWZ)

5) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (jeżeli dotyczy)

6) pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)

7) przedmiotowe środki dowodowe:

a) Oświadczenie, że przedmiot zamówienia spełnia wymogi deklaracji UE i posiada oznakowanie CE – załącznik nr 10 do SWZ (dot. cz. 1-4)

b) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku (załącznik nr 9 do SWZ)

c) Karta katalogowa producenta lub opis techniczny producenta oferowanego przedmiotu zamówienia

d) Dot. cz.1 Poz. 1 – komora bezpiecznej pracy mikrobiologicznej (komora laminarna) - Certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą potwierdzającą, że dostarczane komory laminarne są zgodne z normą PN EN12469:2002 lub równoważną i posiadają II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wyżej wskazanych przedmiotowych środków dowodowych lub jeżeli złożone przedmiotowe środki dowodowe będzie niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona składa na wezwanie, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień złożenia (zgodnie z Rozdziałem 19 SWZ):

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie wskazanym w SWZ

2) Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 8 do SWZ

3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

4) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy

5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy

6) Wykaz dostaw - Załącznik nr 10 do SWZ

7) Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw, wykazanych w załączniku nr 10 do SWZ

8) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji, w zakresie wskazanym w SWZ - Załącznik nr 9 do SWZ

6. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu: art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-10 ustawy Pzp; art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

znajdują się w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - Środki ochrony prawnej

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2023