Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 560564-2019

26/11/2019    S228

België-Oostende: Beheerdiensten in verband met computers

2019/S 228-560564

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 211-516969)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Afdeling Scheepvaartbegeleiding
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17755
Postadres: Maritiem Plein 3
Plaats: Oostende
NUTS-code: BE255 Arr. Oostende
Postcode: 8400
Land: België
Contactpersoon: Esther Bijleveld
E-mail: esther.bijleveld@schelderadar.net
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vts.scheldt.net
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357423

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beheer en onderhoud Private Cloud SRK/MRCC en toekomstige partners

Referentienummer: AFD SB-16EN2019/2-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72510000 Beheerdiensten in verband met computers
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het beheren en onderhouden van de Private Cloud, het vernieuwen en migreren van hardware, support van hard- en software en het continue op peil houden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/11/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 211-516969

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 02/12/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 09/12/2019
Plaatselijke tijd: 13:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Erratum n.a.v. diverse vragen die binnengekomen zijn en tevens uitstel opening offertes naar 9.12.2019.