Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Hay un error que afecta a la manera en que se muestran las URL en los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, les sugerimos que eliminen la coma (o cualquier otro carácter especial) que aparezca al final de la URL. Les rogamos disculpen las molestias.

Servicios - 560594-2019

26/11/2019    S228

Polonia-Varsovia: Servicios de ayuda en las funciones de oficina

2019/S 228-560594

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Dirección postal: Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 01-015
País: Polonia
Persona de contacto: Dorota Laskowska
Correo electrónico: przetargi@krrit.gov.pl
Teléfono: +48 225973075
Fax: +48 225973186
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.krrit.gov.pl/
Dirección del perfil de comprador: http://www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Otra actividad: media

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii

Número de referencia: ZP/6/GDB/2019
II.1.2)Código CPV principal
79500000 Servicios de ayuda en las funciones de oficina
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii w ramach bieżących potrzeb Biura KRRiT, zwanych dalej: „Usługami”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i sposób jego wykonania zawarte są w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do zaproszenia.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 712 326.72 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79551000 Servicios de mecanografía
79521000 Servicios de fotocopia
79991000 Servicios de control de existencias
79610000 Servicios de colocación de personal
79995200 Servicios de catalogación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Zakres przedmiotu Umowy realizowanego przez Wykonawcę obejmuje:

1) obsługę korespondencji przychodzącej i będącej w dyspozycji Zamawiającego w zakresie wprowadzania danych do systemu Elektronicznego Obiegu Spraw i Dokumentów (system Zamawiającego dot. obiegu dokumentów, w skrócie EOSiD), łącznie ze skanowaniem dokumentów,

2) wykonywanie innych czynności biurowych na polecenie Zamawiającego, w tym:

a) przygotowywanie pism i e-maili,

b) obsługę urządzeń kopertujących, kserokopiarek, drukarek, faksów, bindownic i skanerów,

c) kompletowanie, układanie, rozkładanie, opisywanie istniejącej dokumentacji Zamawiającego,

3) obsługę infolinii, w ramach której Wykonawca zapewni przeszkolonych pracowników do obsługi infolinii. Obsługa infolinii polega na telefonicznym udzielaniu informacji oraz odpowiedzi na pytania i skargi, w tym w sprawach opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, w szczególności udzielania informacji w zakresie kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. z dnia 25.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), określonych w przepisach ustawy z dnia 21.4.2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. z dnia 30.8.2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1801 ze zm.). Wykonawca przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym scenariusz rozmowy,

4) sporządzanie raportów, sporządzanie inwentaryzacji lub katalogowanie dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Obras/servicios nuevos que consisten en una repetición de obras/servicios existentes y se solicitan con arreglo a las condiciones estrictas establecidas en la Directiva
Explicación:

Uzasadnienie prawne: art. 66 ust. 1 i art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki zachodzi w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

Uzasadnienie faktyczne znajduje się w sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
21/11/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Work Temps Elżbieta Baran (lider konsorcjum)
Dirección postal: ul. Grażyny 15 lok. 201
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-458
País: Polonia
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Work Temps Group Dorota Zwierzyńska (uczestnik konsorcjum)
Dirección postal: ul. Wyszogrodzka 12 m. 49
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 03-337
País: Polonia
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 712 326.72 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Uzasadnienie prawne: Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, który stanowi, że możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki zachodzi w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

Uzasadnienie faktyczne: W dniu 18.9.2018 r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii” (postępowanie znak ZP/8/GDB/2018), poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu w treści zgodnej z opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeniem nr 2018/S 179-405837 w dniu 18.9.2018 r. Postanowieniami sekcji VI.3 pkt 3 ogłoszenia o zamówieniu oraz zapisami pkt 23.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej: „SIWZ” – Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego m.in. w zakresie:

— wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia oraz umowie podstawowej, zastrzeżeniem możliwości zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób niezbędnych do realizacji Usług,

— sporządzenia raportów zgodnie z potrzebami Zamawiającego,

— przeprowadzenia inwentaryzacji dokumentacji korespondencji będącej w posiadaniu Zamawiającego w zakresie szerszym niż opisane w zamówieniu podstawowym.

Zamawiający zastrzegł, iż zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe, a dotychczasowy wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie, warunki oraz termin wykonania tego zamówienia.

Informacja w tym zakresie zawarta jest również w pkt 2.4 protokołu ZP postępowania przetargowego, w którym podano, iż wartość zamówienia ustalono na kwotę 2 144 250,00 PLN wskazując jednocześnie, iż na tę wartość składają się: wartość zamówienia podstawowego w kwocie 1 429 500,00 PLN oraz wartość przewidywanych zamówień uzupełniających w kwocie 714 750,00 PLN.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę i w dniu 28.11.2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą konsorcjum: Work Temps Elżbieta Baran, ul. Grażyny 15 lok. 201, 02-548 Warszawa, POLSKA, Work Temps Group Dorota Zwierzyńska, ul. Wyszogrodzka 12 m. 49, 03-337 Warszawa, POLSKA.

Przedmiotem zarówno zamówienia podstawowego, jak i niniejszego, zamówienia są usługi w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii w zakresie i na zasadach określonych w umowie dla zamówienia podstawowego z dnia 28.11.2018 r.

Na podstawie opisanego wyżej stanu faktycznego, stwierdzić należy, iż Zamawiający uprawniony jest do udzielenia zamówienia na „świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii”, w trybie z wolnej ręki na rzecz Wykonawcy konsorcjum: Work Temps Elżbieta Baran i Work Temps Group Dorota Zwierzyńska, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, ze względu na:

— zamówienie podstawowe (ZP/8/GDB/2018) zostało udzielone w dniu 28.11.2018 r., natomiast udzielenie przedmiotowego zamówienia planuje się nie później niż w grudniu 2019 r. – przedmiotowe zamówienie zostałoby udzielone w okresie nie dłuższym niż 3 lata od momentu udzielenia zamówienia podstawowego

— zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy,

— wartość przedmiotowego zamówienia w kwocie 712 326,72 PLN stanowi 49,82 % wartości zamówienia podstawowego

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/11/2019