A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 560613-2021

03/11/2021    S213

Magyarország-Debrecen: Közút építése

2021/S 213-560613

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735588209
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: papp.zoltan@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001381982021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001381982021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ÉNYGÖ Északi bekötő út építése

Hivatkozási szám: EKR001381982021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezet Infrastruktúra fejlesztés V. ütem, Északi bekötőút és a hozzá kapcsolódó kerékpárutak, csapadékvíz elvezető rendszer, műtárgyépítési, valamint közvilágítás kivitelezési munkák.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221100 Hídépítés
45231400 Erősáramú vezeték építése
45232130 Esővízcsatorna építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen, 0237/252, 0237/389, 0237/377, 0237/382, 0254/226, 0254/225, 0257/4, 0257/5

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházás az alábbi építési munkák megvalósítására irányul:

ÚTÉPÍTÉS:

Az Északi bekötőút út építése 2x2 sávos kialakítással, 3,50 méteres sávszélességgel, 0,25 - középen 0,50 méteres - biztonsági sávval és kétoldali 2,25 méteres padkával a szükséges forgalomtechnikai tartozékokkal kompletten. Az útszakaszon egy útcsatlakozás kerül kialakításra a 0+612,15 km szelvényben. Az út vízelvezetését kétoldali árok biztosítja.

34+420 km sz.-ben meglévő, megmaradó mezőgazdasági keresztező földút korrekciójának kiépítése 2×1 sávos aszfaltburkolattal ellátott kialakítással, 3,00 - 4,50 méteres sávszélességgel, 0,25 - 0,50 méteres kétoldali biztonsági sávval, kétoldali 0,75 - 1,00 m padkával a szükséges forgalomtechnikai tartozékokkal kompletten. Az út vízelvezetését kétoldali burkolat árok biztosítja.

P1 jelű meglévő, megmaradó mezőgazdasági földút kiépítése szilárd burkolattal 1 sávos váltakozó irányú forgalmú, 3,50 - kitérők esetén 6,00 méteres - burkolatszélességgel, kétoldali 1,00 méteres padkával, 2,5% egyoldali oldaleséssel, a szükséges forgalomtechnikai tartozékokkal kompletten. Az út vízelvezetését egyoldali földmedrű árok biztosítja.

Kialakítandó a kerékpáros közlekedés biztosítására külön koronán vezetett, önálló, kétirányú kerékpárút 2,50 méteres burkolatszélességgel, egyoldali 2,00%-os oldaleséssel süllyesztett szegéllyel határolva és kétoldali 0,50 - 1,00 méteres stabilizált padkával a szükséges forgalomtechnikai tartozékokkal kompletten.

Kialakítandó a burkolt utak felületén keletkezett csapadékvizek elvezetését biztosító részben burkolt 1:1.5 -ös rézsűszögű, 40 cm fenékszélességű, FABETON FF40/40x200 (vagy azzal egyenértékű) mederelemmel burkolt jellemzően 0,1-4,0% közötti esésű; részben burkolatlan, 0,50 - 1,00 méter projektelemenként változó fenékszélességű nyílt csapadékvíz elvezető árkok. Kiépítendő továbbá a szükséges helyeken az út alatti átereszek Északi bekötőút esetén D800, P1 j. földút esetében D300 ÜPE SN20000 méretűek és anyagúak, 1:1,5 rézsűjű e.gy. vb. doboz előfejekkel, 60x40x10 mederburkoló elemmel burkolt medervédelem, egyes esetekben felvízi oldalon 3,0x0,5x0,5 méretű iszapláda kialakítással.

Elvégzendő az útépítési munkarészhez kapcsolódóan a növényzet irtási munkái, illetve a füvesítés.

MŰTÁRGYÉPÍTÉS:

B.1 jelű híd

Elkészítendő B.1 j híd 34+420 km sz földút korrekció átvezetése Északi bekötőút és kerékpárút felett, a bekötőút 1+205,88 km szelvényében.

A híd alapozása cölöpalapokkal történik. Szerkezeti rendszere egynyílású, kéttámaszú gerendahíd. Felszerkezete FI-150 e.gy. hídgerendákkal együttdolgozó helyszíni vasbeton pályalemez. A felszerkezet a hídfőkhöz csuklóvasalással kerül bekötésre. A hídfők rejtett hídfők, párhuzamos szárnyfalakkal.

A híd egyenes tengelyű, áthidalt akadály tengelyével 70,2° szöget zár be. Az alépítmények tengelyei áthidalt út tengelyével párhuzamosak. Szerkezeti magassága 1,91 - 2,01 méter. A híd szabad nyílása úttengellyel párhuzamosan 37,38 m.

Elvégzendő a műtárgyépítési munkákhoz kapcsolódó aszfalt pályaburkolat készítésével kapcsolatos, szigetelési, korrózióvédelmi, védőföldelési, hídtartozék kivitelezési munkálatok.

B.2 jelű támfal

Elkészítendő B.2 j. támfal Északi bekötőút és kerékpárút között a kerékpárút 0+211 és 0+302 km szelvénye között.

A támfal szerkezeti rendszere szögtámfal. Nyomvonala a kerékpárút tengelyét követi. Öt dilatációs egységre tagolódik, hossza 20+20+20+20+11 = 91 m. Magassága 3,27 - 3,56 méter között változik. A támfal síkalapozással készül. A támfal szélessége I-III. dilatációs egyságben 2,25 m, a IV-V. dilatációs egységben 2,05 m. A felmenő fal vastagsága 30 cm, az alaptest 50 cm-t nyúlik ki az Északi bekötőút felé. A támfal tetején 40 cm széles szegély készül. A támfal szegélyén 1,40 m magas kerékpáros korlát fut végig.

Elvégzendő a műtárgyépítési munkákhoz kapcsolódó szigetelési, korrózióvédelmi, védőföldelési, hídtartozék kivitelezési munkálatok.

KÖZVILÁGÍTÁS:

Északkeleti körforgalom csomópont északi részén - Északi bekötőút és 34+420 km sz. földút korrekció - közvilágítási hálózatott kell építeni csatlakozva az I. ütemben megvalósuló közvilágítási hálózathoz.

JELLEMZŐ MENNYISÉGEK:

Útépítés:

- „K” terhelési osztályú 2×2 sávos aszfalt burkolatú út építése: 1 106,65 fm (16 883,85 m2)

- „A” terhelési osztályú aszfalt burkolatú út építése: 921,39 fm (4 250,58 m2)

- Aszfalt burkolatú kerékpárút építése: 443,99 fm (1 120,92 m2)

Műtárgyépítés:

B.1. j. HÍD

- Fúrt vasbeton cölöpök (CFA-cölöp) Ø80 (16 db): 326,40 fm

- Cölöpöket összefogó vasbeton gerenda: 93,63 m3

- Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal: 69,63 m3

- FI-150 e.gy. hídgerenda elhelyezése: 271,60 m

- Előregyártott tartókat együttdolgoztató vasbeton pályalemez: 151,54 m3

- Monolit vasbeton szegély: 46,04 m3

B.2. j. TÁMFAL:

- Vasbeton szögtámfal: 170,33 m3

- Monolit vasbeton szegély: 14,64 m3

Csapadékvíz elvezetés:

- Nyílt csapadékvízelvezető árok/folyóka építése: 2626,90 fm (ezen belül nyílt csapadékvízelvezető árok 2 539,9 fm)

Közvilágítás hálózat:

- Közvilágítási hálózat építése - kábel: 202 m

- Közvilágítási oszlop építése: 10 db

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A szerződést megerősítő kötbérek és azok mértéke:

- Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozási díj 15 %-a, A késedelmi kötbér maximumának elérése esetének esetleges jogkövetkezménye a szerződésszegés miatti elállás, illetve a szerződés azonnali hatályú felmondása az Ajánlatkérő részéről, mely esetben - a késedelmi kötbér helyett - Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesít.

- Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozási díj 5%-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet követően Ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.

- Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 30 %-a.

- Jótállás: min. 36 hónap, melytől ajánlatkérő számára kedvezőbb jótállási idő azonban vállalható. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja.

A szerződést megerősítő kötbérek részletes szabályait a további közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki összesen legalább 1000 fm nyílt csapadékvízelvezető árok építésének és/vagy kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki híd építésének és/vagy kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 270
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

- A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés.

- Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.

- A munkaterület átadására a szerződéskötést követő 30 napon belül kerül sor. A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő naptári napokban (azaz nem munkanapokban) értendő.

- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

- Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:

Igazolási mód: I. ajánlatban:

- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);

II. Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

- az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 9.§ a) pontja bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 63.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az igazolások tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. és 12-16. §-ai is irányadók.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára és a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére is.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozónak - az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni a kizáró okok fenn nem állásával kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét. Ennek megfelelően az ajánlattevő alkalmatlanságát jelenti, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

P.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Korm.r. 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P.1.) pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P.1.) pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P.1.) pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés) származó nettó árbevétele nem éri el a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 1 milliárd forintot (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 1 milliárd forintot).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

M.1.)-M.2.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.

Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, összesen minimum 12 500 m2 felületű min. 2x1 sávos aszfalt burkolatú út építésére vonatkozó referenciával.

M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, összesen minimum 150 m hosszúságú közvilágítási hálózat építésére vonatkozó referenciával.

/Közvilágítási hálózat építésének minősül az a kivitelezés, mely közvilágítási kábel fektetése mellett magában foglalja a közvilágítási oszlop(ok) vagy kandeláber(ek) állítását és világító test(ek) felszerelését./

/Az M.1.)-M.2.) pontban bemutatott teljesítések között átfedés lehetséges./

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A nyertes ajánlattevő kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 250 millió forint előlegként történő kifizetését.

Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a végszámlában köteles elszámolni oly módon, hogy a végszámla értékét az igényelt előleg összegével köteles csökkenteni.

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

A kivitelezés során 5 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség. Az 1. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 10%-át elérő megvalósult teljesítés, a 2. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 30%-át elérő megvalósult teljesítés, a 3. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés, a 4. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 70%-át elérő megvalósult teljesítés az 5. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 85%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig. A részszámlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása.

Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani.

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást megindító felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.

Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.

Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A. §-a alkalmazandó a kifizetés során.

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/12/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/12/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

2.) A felhívás III.1.2) és III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!

3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

4.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus űrlapként a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

5.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni

6.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.

7.) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

8.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

9.) Felelősségbiztosítás: Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 100 millió Ft/esemény, 300 millió Ft/év. Tárgya: építési-szerelési biztosítás. További információk a közbeszerzési dokumentumokban.

10.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt.75.§ (6)bek.).

11.) Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány. Az értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: 1. részszempont: a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti arányosítás, 2., 3. részszempont: a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti pontozás, Ár szempont: a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti fordított arányosítás.

12) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000,- HUF

A befizetés helye: az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-15461009-06530000 (OTP BankNyrt.)

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.

13) A részajánlattétel kizárásának indoka: A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, így azok részekre bontva, adott esetben több vállalkozóval kötött több szerződés útján történő megvalósítása jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható. A kivitelezés során mind a munkafolyamatok tekintetében, mind fizikai értelemben egymásra épülő feladatok valósulnak meg, mely több kivitelezési részfeladat összehangolt, egy munkaterületen történő és adott esetben egyidejű munkavégzésével valósítható meg. Ezen munkafolyamatok részajánlattételi körönként való egymástól elkülönítése mind a kivitelezés munkaszervezése, mind gazdaságossági és logisztikai szempontból ésszerűtlen.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/10/2021