Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Bunuri - 560873-2023

18/09/2023    S179

România-Craiova: Pachete software IT

2023/S 179-560873

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.
Număr naţional de înregistrare: 14491102
Adresă: Strada: CALEA SEVERINULUI NR 97 PARTER, ET 2, 3, 4, nr. 97
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200769
Țară: România
Persoană de contact: neamtu mihaela
E-mail: mihaela.neamtu1@distributieoltenia.ro
Telefon: +40 734455803
Fax: +40 372523810
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.distributieoltenia.ro
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100170666
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Dezvoltare sistem SCADA prin achizitie echipamente SCADA, upgrade infrastructura SCADA

Număr de referinţă: 2023_154
II.1.2)Cod CPV principal
48517000 Pachete software IT
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului este Dezvoltare sistem SCADA prin achizitie echipamente SCADA, upgrade infrastructura SCADA.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a solicitarilor de participare: 17 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data depunerii solicitărilor de participare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 6 002 955.47 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32424000 Infrastructură de reţea
32562000 Cabluri cu fibre optice
51610000 Servicii de instalare de computere şi de echipament de procesare a informaţiilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

conform Document descriptiv/Caiet de Sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se va achizitiona Dezvoltare sistem SCADA prin achizitie echipamente SCADA, upgrade infrastructura SCADA, conform Document descriptiv/Caiet de Sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Timpul de livrare / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 180
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 3
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta 1: Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor, in prevederile art. 177, 178 si 180 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, dupa cum urmeaza:

a) Cazierul judiciar al operatorului economic (si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/ subcontractantilor) si al persoanelor care, potrivit Certificatului constatator emis de Oficiul National Registrul Comerțului, figureazã la nivelul formularului drept persoane fizice si/sau juridice împuternicite. În cazul operatorilor economici nerezidenți, se solicita documente similare cu cele de mai sus, pe baza datelor înscrise în documentele suport depuse de aceștia, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii acestora.

b) Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat si bugetul local), valabile la momentul prezentarii acestora, pentru sediul social, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit. Se vor prezenta de catre operatorul economic (si daca exista, terti/terti sustinator/sustinatori si/sau subcontractant/subcontractanti). Pentru sediile secundare/punctele de lucru, mentionate in Certificatul constatator emis de Oficiul National Registrul Comerțului, se va depune o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate. Se va prezenta de catre operatorul economic (si daca exista, terti/terti sustinator/sustinatori si/sau subcontractant/subcontractanti);

c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii) poate/pot beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. 2, art. 180 alin. 2, art. 184 din Legea privind achizitiile sectoriale nr.99/2016;

d) Alte documente edificatoare dupa caz;

e) Pentru operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii), persoana/persoane juridica/juridice straina/straine se accepta orice documente considerate edificatoare în tara de origine sau în tara în care acesta/acestia este/sunt stabilit/stabiliti, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Pentru toate documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor insotita de traducerea autorizata in limba romana.

Cerinta 2: Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor in prevederile art. 73 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE si Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular conflict interese) - se va prezenta odata cu depunerea DUAE.

Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul entitatii contractante sunt:

Director Executiv - Presedinte al Directoratului - Ion-Eugen BUTOARCA, Membru al Directoratului- Director Directia Administrativ-Financiara - Zorel-Cristinel TITA, Director Directia Strategie si Dezvoltare Active - Miron ALBA, Manager Departament Achizitii Servicii si Produse - Viorel CATANA, Interfata Achizitii Compartiment Achizitii - Lorela-Adriana MOTROC, Sef Serviciu SMAD-UC-Presedinte al comisiei de evaluare – Corneliu Dan DASCALU, Specialist Strategie-Membru comisie de evaluare - Madalin Viorel ROSCA, Specialist Strategie Bugete si Planificare - Membru comisie de evaluare - Diana Elena IONESCU, Manager Proiect UC- Membru comisie de evaluare - Constantin OSICEANU, Specialist Achizitii Produse-Membru comisie de evaluare – Mihaela Neamtu-Ghinea, Manager ICT Operational-Expert cooptat pe langa Comisia de evaluare - Radu Mihai SANDA.

Cerinta 1: Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului sectorial.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE in Partea IV: Criterii de selecție- lit A: CAPACITATEA DE A CORESPUNDE CERINȚELOR- pct.1 -sectiune pe care operatorii economici participanti la procedura de atribuire trebuie sa o completeze cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, dupa cum urmeaza:

-Persoanele juridice romane: Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Din Certificatul Constatator trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic care trebuie sa aiba corespondenta cu obiectul supus prezentei achizitii.

Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului se va prezenta de catre operatorul economic (si daca exista subcontractant/subcontractanti).

-Persoanele juridice straine: Documente edificatoare, insotite de traducerea autorizata in limba romana, care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident. Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Din acestea trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorul economic este similar cu obiectul supus prezentei achizitii.

Pentru toate documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor insotita de traducerea autorizata in limba romana.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCifra de afaceri medie anuala pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate (2020, 2021 si 2022) trebuie să fie de minim: 6.000.000,00 lei.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Cifra de afaceri medie anuala pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate (2020, 2021 si 2022) trebuie să fie de minim: 6.000.000,00 lei.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se va completa DUAE in Partea IV –Criterii de selectie lit. B: Situatia economica si financiara-de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE vor fi solicitate tuturor condidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire dupa cum urmeaza: - bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE si prin intermediul carora sa demonstreze indeplinirea cerintelor minime solicitate.Pentru toate documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor insotita de traducerea autorizata in limba romana.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractareInformatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. În cazul subcontractarii - se va depune acordul de subcontractare, si DUAE al subcontractantului.Se va completa DUAE in Partea II –Informatii referitoare la operatorul economic-lit. D: Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza- de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. In Partea II –„Informatii referitoare la operatorul economic“-lit. D: se vor preciza subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza. Se va completa DUAE in Partea IV: Criterii de selectie-lit. C-„Capacitate tehnica si profesionala“- de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, precizand subcontractantii si partile (adica procentajul) din contract ce se subcontracteaza.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatSe solicita candidatului/ofertantului sa demonstreze ca a livrat si instalat produse similare (echipamente de retea ce pot realiza functia de switching si routare la nivel de centre de date cum ar fi: switchuri, router, firewall) cu cele care fac obiectul prezentei achizitii, în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani cu o valoare cumulata egala sau mai mare decat 6.000.000,00 Lei (fara TVA).Ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a solicitarilor de participare, inclusiv DUAE.Nivelul solicitat pentru experienta similara poate fi indeplinit din unul sau mai multe contracte. In cazul în care entitatea contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea candidaturilor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat.Pentru contractele exprimate in alta valuta, la calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiDovada implementarii sistemului de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001, sau echivalent.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. În cazul subcontractarii - se va depune acordul de subcontractare, si DUAE al subcontractantului.Se va completa DUAE in Partea II –Informatii referitoare la operatorul economic-lit. D: Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza- de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. In Partea II –„Informatii referitoare la operatorul economic“-lit. D: se vor preciza subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza. Se va completa DUAE in Partea IV: Criterii de selectie-lit. C-„Capacitate tehnica si profesionala“- de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, precizand subcontractantii si partile (adica procentajul) din contract ce se subcontracteaza.

Se solicita candidatului/ofertantului sa demonstreze ca a livrat si instalat produse similare (echipamente de retea ce pot realiza functia de switching si routare la nivel de centre de date cum ar fi: switchuri, router, firewall) cu cele care fac obiectul prezentei achizitii, în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani cu o valoare cumulata egala sau mai mare decat 6.000.000,00 Lei (fara TVA).Ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a solicitarilor de participare, inclusiv DUAE.Nivelul solicitat pentru experienta similara poate fi indeplinit din unul sau mai multe contracte. In cazul în care entitatea contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea candidaturilor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat.Pentru contractele exprimate in alta valuta, la calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.Se va prezenta DUAE - la nivel DUAE-Partea IV: Criterii de selecție-lit. C: CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ-trebuie precizate minim urmatoarele informatii pentru fiecare contract invocat ca experienta similara: denumirea produselor (obiectul, numarul si data contractului), valoarea contractului, valoarea produselor livrate, data de inceput, data de sfarsit, beneficiarul. Informatiile prezentate se vor raporta doar la ultimii 3 ani.Documentele justificative care probeazã îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: - documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: Procese verbale de receptie / certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de cãtre clientul privat beneficiar / alte documente relevante, din care sa rezulte obiectul, numarul si data contractului, valoarea contractului, valoarea produselor livrate, data de inceput, data de sfarsit si modul de executare/indeplinire a obligatiilor contractuale. Informatiile prezentate se vor raporta doar la ultimii 3 ani. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire.Pentru toate documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor insotita de traducerea autorizata in limba romana.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, dupa cum urmeaza: Dovada implementarii sistemului de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001, sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii- valabile la data prezentarii. In concordanta cu dispozitiile art. 202 alin. (4) din Legea 99/2016 si in conformitate cu dispozitiile art. 205 alin. (3) din Legea 99/2016, în cadrul procedurii de negociere competitiva, desfasurata in 2 etape, entitatea are obligatia de a solicita documentele justificative, inclusiv certificarea ISO 9001, actualizate si valabile la data prezentarii, tuturor candidatilor selectati, inainte de transmiterea invitatiilor pentruetapa a doua a procedurii de atribuire. Specific pentru certificarea ISO 9001 este faptul ca durata de recertificare, in situatia expirarii acestuia in timpul procedurii, este indelungata, neputandu-se garanta obtinerea acesteia pana la finalizarea procedurii. In Certificatul prezentat trebuie sa se regaseasca obiectul de activitate al ofertantului care sa fie in corespondenta cu obiectul supusprezentei achizitii.Se va completa DUAE in Partea IV- Criterii de selectie-lit. D: SISTEME DE ASIGURARE A CALITĂȚII ȘI STANDARDE DE MANAGEMENT DE MEDIU.In cazul în care candidatul este o asociere de operatori economici, fiecare membru al asocierii trebuie să demonstreze individual că deține certificări specifice care atestă respectarea de către acesta a standardului de asigurare a calității SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru partea din contract pe care o va îndeplini.Pentru toate documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor insotita de traducerea autorizata in limba romana.

III.1.4)Reguli şi criterii obiective de participare
Lista şi descrierea succintă a regulilor şi criteriilor:

Procedura de atribuire de tipul negociere competitiva se desfasoara in doua etape, conform prevederilor art. 95 alin. (1), doar candidații care vor indeplini conditiile si criteriile de calificare obiectiv stabilite de catre entitatea contractanta in etapa I a procedurii vor fi invitati in etapa a 2-a a procedurii. Numarul de candidati, preconizat de entitatea contractanta, pentru desfasurarea etapei a 2-a a procedurii este de minim 3, incidente fiind dispozitiile art. 95 din Legea 99/2016. Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi invitati in etapa 2 a a procedurii de negociere. Entitatea contractanta nu doreste limitarea participantilor.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Cuantumul garanției de participare: 60.000,00 lei.Perioada de valabilitate a garanției de participare: este cel puțin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 180 zile raportate la termenul limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire este detaliata in Instructiuni pentru candidati/ofertanti.

Modalitatea de constituire este detaliata in Instructiuni pentru candidati/ofertanti.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură negociată cu invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/10/2023
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Candidatii /ofertantii vor transmite documentele de participare/justificative/oferta in format electronic - semnate cu semnatura electronica extinsa, bazatã pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, la adresa de mail: mihaela.neamtu1@distributieoltenia.ro.

Dimensiunea atasamentelor trebuie sa fie de maxim 30 MB, iar arhivele sa NU fie in format zip (pentru formatul zip fiind conditionari impuse de sistemele de securitate IT). In subiectul mesajului, ofertantul va mentiona denumirea procedurii, data deschiderii ofertelor, denumirea ofertantului.

Pana la data si ora de depunere a candidaturilor, prevazute in anuntul de participare, se vor depune la adresa de email specificata mai sus solicitarea de participare inclusiv DUAE, Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular conflict interese art 73), acord de subcontractare (daca este cazul), acord de asociere (daca este cazul), angajament privind sustinerea (daca este cazul), conform cerintelor din Instructiuni catre candidati/ofertanti.

În cazul subcontractarii, se va depune acordul de subcontractare, si DUAE al subcontractantului.

În cazul asocierii, se va depune acordul de asociere, si propriul DUAE de catre fiecare membru al asocierii. Se va completa DUAE in Partea II –Informatii referitoare la operatorul economic-lit. A: „Informatii privind operatorul economic“-la Forma de participare -de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

In cazul in care candidatul apeleaza la sustinerea unui tert, se va depune angajamentul tertului sustinator si propriul DUAE. Se va completa DUAE in Partea II –Informatii referitoare la operatorul economic-lit. C-„Informatii privind utilizarea capacitatii altor entitati“. În cazul în care operatorul economic își demonstrează situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și susținerea acordată de către unul sau mai mulți terți, atunci operatorul economic va prezenta entitatii contractante, impreuna cu angajamentul în acest sens din partea terțului/terților, măsurile luate pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare. Totodata, in acest caz, odată cu documentele solicitate anterior, ofertantul/candidatul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terț/terții susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, urmand ca ofertele tehnico-financiare sa fie depuse, numai de candidatii calificati, dupa primirea invitatiei de participare la negociere.

Entitatea contractanta nu doreste limitarea participantilor. Toti candidatii calificati vor fi invitati la negociere.

Pentru documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor insotita de traducerea autorizata in limba romana.

Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc, dupa derularea rundelor de negocieri, au punctaje egale, entitatea contractanta, va face departajarea avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale.

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 180 de zile de la data limita stabilita pentru depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata pana la data si ora limita de depunere a ofertelor (tehnica si financiara).

Orice posibil ofertant are dreptul de a solicita clarificari despre elementele cuprinse in prezenta documentatie. Modificarea/ completarea Clauzelor contractuale obligatorii (Obiectul si pretul contractului, Durata contractului, Documentele contractului, Obligatiile principale ale partilor, Sanctiuni pentru nerespectarea culpabila a obligatiilor) poate fi solicitata de catre posibilii ofertanti, motivat , doar in perioada clarificarilor referitoare la documentatia de atribuire asa cum este prevazuta la sectiunea I.3). Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit in sectiunea I.3. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a solicitarilor de participare: 17 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data depunerii solicitărilor de participare.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent".

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul entitatii contractante considerat nelegal, conform art. 8 alin 1 lit. a) din Legea 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/09/2023