Works - 560875-2020

23/11/2020    S228

Czechia-Prague: Construction work for bridges

2020/S 228-560875

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
National registration number: 03447286
Postal address: Řásnovka 770/8
Town: Praha
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 110 00
Country: Czechia
Contact person: Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář – Mgr. Barbara Fikarová, advokátka
E-mail: barbara.fikarova@havelpartners.cz
Telephone: +420 255000111
Fax: +420 255000110
Internet address(es):
Main address: https://www.tsk-praha.cz
Address of the buyer profile: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/verejne-zakazky-as
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/verejne-zakazky-as
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://nen.nipez.cz
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: akciová společnost
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Stavební a běžná údržba mostů

II.1.2)Main CPV code
45221100 Construction work for bridges
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s až 5 (pěti) účastníky. Zadávání dílčích veřejných zakázek na základě rámcové dohody bude probíhat postupem bez obnovení soutěže dle § 134 ZZVZ a postupem s obnovením soutěže dle § 135 ZZVZ.

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude provádění jednotlivých činností při provádění stavební a běžné údržby mostů ve správě Zadavatele, a to průběžně dle aktuálních potřeb Zadavatele.

Práce běžné údržby mostů budou prováděny zpravidla na pravidelné bázi dle předem definovaných potřeb a oblastí Zadavatele. Realizace prací stavební údržby, včetně neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu se skládá z takových prací, které budou zadávány na základě výstupů z běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů ve správě Zadavatele. Podnětem pro realizaci Prací ale mohou být i nenadálá zjištění poškození mostů nebo jejich částí včetně těch způsobených náhlými událostmi (nehoda, přírodní jev apod.).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 599 600 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45221100 Construction work for bridges
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Místo plnění veřejné zakázky je hlavní město Praha; konkrétní místo plnění bude vymezeno v příslušné dílčí smlouvě.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s až 5 (pěti) účastníky. Zadávání dílčích veřejných zakázek na základě rámcové dohody bude probíhat postupem bez obnovení soutěže dle § 134 ZZVZ a postupem s obnovením soutěže dle § 135 ZZVZ.

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude provádění jednotlivých činností při provádění stavební a běžné údržby mostů ve správě Zadavatele, a to průběžně dle aktuálních potřeb Zadavatele.

Práce běžné údržby mostů budou prováděny zpravidla na pravidelné bázi dle předem definovaných potřeb a oblastí Zadavatele. Realizace prací stavební údržby, včetně neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu se skládá z takových prací, které budou zadávány na základě výstupů z běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů ve správě Zadavatele. Podnětem pro realizaci Prací ale mohou být i nenadálá zjištění poškození mostů nebo jejich částí včetně těch způsobených náhlými událostmi (nehoda, přírodní jev apod.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalifikace a zkušenosti osob přímo se podílejících na plnění veřejné zakázky / Weighting: 30 %
Price - Weighting: 70 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 599 600 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokáže, že je způsobilým v rozsahu § 74 odst. 1 až 3 ZZVZ. Splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice dodavatel prokáže předložením dokladů podle § 75 odst. 1 ZZVZ.

Dodavatel prokáže profesní způsobilost ve vztahu k České republice předložením dokladu dle § 77 odst. 1 ZZVZ. Dodavatel dále prokáže v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to předložením dokladu o oprávnění podnikání v rozsahu provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Dodavatel dále prokáže v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobami, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to předložením platných dokladů a osvědčení v rozsahu:

• osvědčení/autorizace vydané Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě („ČKAIT“) nejméně 2 osob, jejichž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost, vydané dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů („autorizační zákon“), pro autorizovaného inženýra či technika v oboru mosty a inženýrské konstrukce;

• osvědčení/autorizace ČKAIT nejméně 1 osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost dle autorizačního zákona, pro autorizovaného inženýra či technika v oboru dopravní stavby;

• oprávnění vazače k vázání břemen nejméně 1 osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilosti v oboru vázání břemen, vydaného v souladu s ČSN ISO 12480-1;

• osvědčení nejméně 1 osoby o získání odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, pro odborně způsobilou osobu v prevenci rizik BOZP.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zadavatel nepožaduje.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/01/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/01/2021
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/11/2020