Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 560930-2021

03/11/2021    S213

Poland-Oborniki: X-ray devices

2021/S 213-560930

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postal address: ul. Szpitalna 2
Town: Oborniki
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 64 -600
Country: Poland
E-mail: szpital@szpital.oborniki.info
Telephone: +48 612973600
Fax: +48 612960079
Internet address(es):
Main address: www.szpital.oborniki.info
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.szpital.oborniki.info/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zadanie nr 2 – zakup aparatu RTG wraz z przygotowaniem pomieszczenia, aparatu do znieczuleń, łóżek do intensywnej terapii oraz wózka do transportu pacjentów dla SP ZOZ w Obornikach

Reference number: ZPD/07/21
II.1.2)Main CPV code
33111000 X-ray devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19 Zadanie nr 2 – zakup aparatu RTG wraz z przygotowaniem pomieszczenia, aparatu do znieczuleń, łóżek do intensywnej terapii oraz wózka do transportu pacjentów dla SP ZOZ w Obornikach, opisany w 4 Pakietach :

• Pakiet nr 1 – Aparat RTG

• Pakiet nr 2 – Aparat do znieczuleń

• Pakiet nr 3 – Łóżka do intensywnej terapii

• Pakiet nr 4 – Wózki do transportu

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

SP ZOZ ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki

II.2.4)Description of the procurement:

Aparat RTG wraz z przystosowaniem pomieszczenia. Szczegółowy opis w załączniku nr 2 i 2.1.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań w ramach wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 rozszerzonego o zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19”

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert:

Cena - 90 %

Kryterium jakościowe - 10 %

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33172000 Anaesthesia and resuscitation devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

SP ZOZ ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki

II.2.4)Description of the procurement:

Aparat do znieczuleń. Szczegółowy opis w załączniku nr 2 i 2.2.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań w ramach wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 rozszerzonego o zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19”

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert:

Cena - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

SP ZOZ ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki

II.2.4)Description of the procurement:

Łóżka do intensywnej terapii. Szczegółowy opis w załączniku nr 2 i 2.3.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań w ramach wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 rozszerzonego o zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19”

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert:

Cena - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33193000 Invalid carriages, wheelchairs and associated devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

SP ZOZ ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki

II.2.4)Description of the procurement:

Wózek do transportu pacjentów. Szczegółowy opis w załączniku nr 2 i 2.4.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań w ramach wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 rozszerzonego o zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19”

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert:

Cena - 90 %

Termin dostawy - 10 %

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W tym zakresie Zamawiający nie precyzuje warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

a) Dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

b) oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

Minimum level(s) of standards possibly required:

a) Dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę:

Pakiet nr 1 - 500 000,00 zł

Pakiet nr 2 - 77 000,00 zł

Pakiet nr 3 - 60 000,00 zł

Pakiet nr 4 - 3 000,00 zł

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

a) wykaz 2 głównych dostaw lub wykaz dostaw porównywalnych z dostawami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy;

b) Opis przedmiotu zamówienia, fotografie oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

Minimum level(s) of standards possibly required:

a) wykaz 2 głównych dostaw lub wykaz dostaw porównywalnych z dostawami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy; o wartości co najmniej:

Pakiet nr 1 - 500 000,00 zł

Pakiet nr 2 - 77 000,00 zł

Pakiet nr 3 - 60 000,00 zł

Pakiet nr 4 - 3 000,00 zł

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/12/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/12/2021
Local time: 11:00
Place:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

I. 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia 06.12.2021r. do godz. 10:00.

2. Wadium wynosi:

Pakiet nr 1 - 10 000,00 zł

Pakiet nr 2 - 1 500,00 zł

Pakiet nr 3 - 1 200,00 zł

Pakiet nr 4 - 600,00 zł

Szczegółowy opis dotyczący wadium zawiera część VIII SWZ.

II.1. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:

a) Formularz oferty – według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SWZ;

b) Formularz cenowy – według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SWZ;

c) Opis i zestawienie warunków i parametrów technicznych – załącznik nr 2.1-2.4 do SWZ

d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – JEDZ- – według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do SWZ;

f) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnym.

g) PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE :

g.1. Zaakceptowany wzór umowy – według wzoru stanowiącego zał. nr 4 i 5 do SWZ.

g.2. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu w kraju - zgodnie z obowiązującym prawem / np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowanie CE dla którego wystawioną deklarację zgodności – według wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SWZ.

III. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy (tj. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) :

1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych);

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp,

3) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem w załączniku nr 8 do SIWZ.

IV. Dokumenty zostały udostępnione również na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/ . Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, oraz rozdziale XX SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/10/2021