Tjenesteydelser - 560933-2019

26/11/2019    S228

Danmark-Fredericia: Programmering af software og konsulentvirksomhed

2019/S 228-560933

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gas Storage Denmark A/S
CVR-nummer: 29851247
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Junge Barløse
E-mail: procurement@energinet.dk
Telefon: +45 70102244
Fax: +45 76245180
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.energinet.dk/tenders
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=ENERGINET
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Opgradering af SCADA system for Stenlille Gaslager

Sagsnr.: 19/10979
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Gas Storage Denmark (GSD) har 2 gaslagre i hhv. Lille Thorup og Stenlille, som begge spiller en væsentlig faktor i sikker og pålidelig gasforsyning af hele Danmark og Sydsverige. Gaslageret i Lille Thorup er udstyret med et SCADA system opbygget med ABB hardware og software, mens Stenlille er udstyret med et SCADA system opbygget med Siemens hardware og software.

Det eksisterende SCADA system i Stenlille er SIDANX. Fra slut 2021 vil SIDANX ikke længere kunne vedli-geholdes af Siemens, hvorfor opgradering til et nyere system er nødvendigt. For at kunne forstå denne opgradering er det en nødvendighed at have fuld viden og indsigt i opbygningen af SIDANX systemet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48800000 Informationssystemer og servere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Stenlille

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgraderingen omfatter levering og idriftsættelse af et SCADA system med en arkitektur som understøtter et fuldt redundant system af både hardware og software. Leverancen skal sikre alle funktionaliteter til overvågning, kontrol og drift af et aquifer naturgas lager samt databehandlingsfunktioner for optimering af drift, lagerberegninger, arkivering, og alarm behandling.

Ved idriftsættelse af nyt SCADA system accepteres ingen nedetid for gaslageret.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

For nærværende anskaffelse lægges det til grund, at alene Siemens kan håndtere særligt de projekt-administrative opgaver for opgradering af SIDANX SCADA systemet, da et skift af leverandør på baggrund af de forsyningskritiske elementer nævnt nedenfor, ikke er mulig af tekniske årsager på baggrund af software, tjenesteydelser og installationer indkøbt i forbindelse med det oprindelige udbud af SIDANX, samt ville forårsage betydelige problemer og en væsentlig forøgelse af omkostninger forbundet hermed.

I forbindelse med opgradering af SCADA systemet i Stenlille, er der behov for at anvende samme leverandør som den nuværende, på baggrund af følgende forsyningskritiske elementer:

- Stenlille gaslager skal være i drift under hele transitionsfasen ved opgradering fra det eksisterende SIDANX til et nyt system, hvilket stiller skærpede krav til den leverandør som skal udføre opgaven. Dette være sig krav om detail kendskab til processer og brugerinterfaces for et aquifer gaslager, samt indgående kendskab til SIDANX. Den nuværende leverandør har over tid oparbejdet stor viden, færdigheder og kompetencer ifm. Stenlilles drifts-og beredskabsprocesser, systemarkitektur og systemadfærd. Det vurderes at være afgørende for at sikre en customiseret og sømløs integration, med efterfølgende implementering og drift, hvilket er en yderst kritisk succesparameter ifm. at opretholde gasforsyningssikkerheden.

- Historisk data og dataformat skal kunne integreres og anvendes i det opgraderede system, da det er centralt i forhold til driften af gaslageret i forbindelse med udarbejdelse af prognoser,

- De 2 gaslagre i henholdsvis Lille Thorup og Stenlille har en væsentlig rolle for sikker og pålidelig gasforsyning, hvorfor der er truffet en strategisk beslutning om anvendelse af forskellige leverandører på forsyningskritisk infrastruktur. Dette til sikring af, at gas forsyningen ved sårbarheder og nedbrud hos én leverandør, kan oppebæres af en anden leverandør.

- Leverandørens medarbejdere som arbejder med opgraderingen skal være sikkerhedsgodkendt af PET. Den nuværende leverandør er en stor international aktør på markedet og har en klar fastlagt personalepolitik til screening af deres medarbejdere. Sikkerhedsgodkendelse af en ny leverandør, vurderes at kunne forsinke processen yderligere og øge omkostninger ved implementering af et nyt system.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Siemens
CVR-nummer: 16993085
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 11 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus - Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale;

4) inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (i de tilfælde hvor ordregiver har fulgt proceduren i § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud).

Energinet følger proceduren i Klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. Klagenævnslovens § 4, stk.1, nr.2.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/11/2019