Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 560976-2021

03/11/2021    S213

Hongrie-Kállósemjén: Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carrières, matériel de construction

2021/S 213-560976

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
Numéro national d'identification: 15732073215
Adresse postale: Kossuth Út 112
Ville: Kállósemjén
Code NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Code postal: 4324
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Belicza László
Courriel: polgarmester@kallosemjen.hu
Téléphone: +36 42255423
Fax: +36 42255423
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://WWW.kallosemjen.hu
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001328482021/reszletek
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001328482021/reszletek
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Kállósemjén, betontörő gép és forgó-rakodógép besz

Numéro de référence: EKR001328482021
II.1.2)Code CPV principal
43000000 Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carrières, matériel de construction
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Kállósemjén, betontörő gép és forgó-rakodógép beszerzése

I.sz. részajánlat:

Pofás betontörőgép:

- Üzemi súly max: 20 000 kg

- Motor teljesítménye legalább: 100 kW

- Törőtér felső nyílása legalább: 800×500 mm

- Törőtér alsó nyílása legalább: 20×80 mm

- Mágneses leválasztó szalag a fő kihordó szalag felett: emelhető-süllyeszthető

- Meddő előleválasztó rendszer

- Oldalsó kihordó szalag az elválasztott meddő részére

- Az elválasztott meddő visszavezethető a fő kihordó szalagra is SIM kártya alapú távoli irányítás

Intelligens törő vezérlő rendszer, főbb funkciók:

- a törési folyamat figyelése, a pofák terhelésének figyelése;

- a törési paramétereknek-, a behordás sebességének-, a pofák közötti távolságnak szükség szerinti utánállítása, zavaró anyag esetén a pofák automatikus nyitása);

- túltöltés védelem.

II.sz. részajánlat:

Forgó-rakodógép:

- Üzemi súly minimum 22000 kg, maximum 23000 kg.

- Motor nettó teljesítménye: minimum 115 kW

- Minimum 6000 cm3, 6 hengeres motor

- Ground clearance, talajtól való legkisebb váztávolság: legalább 440 mm

- Teljes hidraulika áram legalább 440 l/perc

- Kanál maximális felszakító erő legalább 150 kN

- Szállítási magasság a gém tetejénél: legfeljebb 3100 mm

Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) bekezdése.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Betontörőgép

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
43000000 Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carrières, matériel de construction
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Lieu principal d'exécution:

4324 Kállósemjén, Kossuth út 135. 402/2 hrsz

II.2.4)Description des prestations:

Pofás betontörőgép:

- Üzemi súly max: 20 000 kg

- Motor teljesítménye legalább: 100 kW

- Törőtér felső nyílása legalább: 800×500 mm

- Törőtér alsó nyílása legalább: 20×80 mm

- Mágneses leválasztó szalag a fő kihordó szalag felett: emelhető-süllyeszthető

- Meddő előleválasztó rendszer

- Oldalsó kihordó szalag az elválasztott meddő részére

- Az elválasztott meddő visszavezethető a fő kihordó szalagra is SIM kártya alapú távoli irányítás

Intelligens törő vezérlő rendszer, főbb funkciók:

- a törési folyamat figyelése, a pofák terhelésének figyelése;

- a törési paramétereknek-, a behordás sebességének-, a pofák közötti távolságnak szükség szerinti utánállítása, zavaró anyag esetén a pofák automatikus nyitása);

- túltöltés védelem.

- kiporzás csökkentő teljes rendszer

Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) bekezdése.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 5
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Forgó-rakodógép

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
43000000 Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carrières, matériel de construction
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Lieu principal d'exécution:

4324 Kállósemjén, Kossuth út 135. 402/2 hrsz

II.2.4)Description des prestations:

Forgó-rakodógép:

- Üzemi súly minimum 22000 kg, maximum 23000 kg.

- Motor nettó teljesítménye: minimum 115 kW

- Minimum 6000 cm3, 6 hengeres motor

- Ground clearance, talajtól való legkisebb váztávolság: legalább 440 mm

- Teljes hidraulika áram legalább 440 l/perc

- Kanál maximális felszakító erő legalább 150 kN

- Szállítási magasság a gém tetejénél: legfeljebb 3100 mm

- bontókalapács.

Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) bekezdése.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 5
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Kizáró okok:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az (5) bekezdésére.

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmasság igazolására vonatkozó előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az alkalmasság igazolásával kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további

szakaszaiban.

Ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (P1) pontban előírt igazolásait.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építőipari gépek szállításából) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által

megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P1. pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi - gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

1. és 2. rész esetében:

P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (építőipari gépek szállításából) származó nettó árbevétele nem éri el az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 35 millió Ft-ot. (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 35 millió Ft-ot).

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:

M1: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetésével. A 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 22. §-ára tekintettel ennek vonatkozásában csatolandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nyilatkozata vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás az alábbi tartalommal:

a szerződést kötő másik fél neve, a szállítási szerződés tárgya, a teljesítés ideje, (kezdő és befejező időpontja), a szállított áruk mennyisége, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ajánlatkérő felhívja az adott ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattevő a Kbt. 67. § (1)bekezdése szerinti „Egységes európai közbeszerzési dokumentum” megnevezésű nyilatkozatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek megfelel-e, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlatkérő azonban az ajánlat benyújtásakor csatolt és az adott alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó konkrét igazolásokat is elfogadja, és azon esetben, ha az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt a már benyújtott iratok ismételt benyújtására nem hívja fel az adott ajánlattevőt, kivéve, ha az adott iratok tekintetében hiánypótlás merülne fel.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

1. és 2. rész esetében:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, építőipari gép szállítására vonatkozó referenciával, melynek keretében összesen minimum 1 darab építőipari gép leszállításra került.

Az M/1. alkalmassági követelménynek ajánlattevő több referenciával együttesen is megfelelhet.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Amennyiben ajánlattevő mindkét részre kíván ajánlatot adni, abban az esetben elegendő egy referencia igazolása.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

a. Teljesítési határidőre vonatkozó késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen szállított berendezésekre vonatkozó nettó összeg 1%-a/nap. A 20 napot meghaladó késedelmet ajánlatkérő meghiúsulásnak tekintheti. Ezen esetben Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni és ebből származó kárának megtérítését igényelni. A késedelmi kötbér maximuma 20 napot elérő késedelem esetén a késedelmesen szállított berendezésekre vonatkozó nettó szerződéses összeg 20%-a.

b. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ár 20%-ának megfelelő összeg. Ajánlatkérő meghiúsultnak tekintheti a szerződést, ha ajánlattevő a teljesítési határidőt - olyan okból, amelyért felelős - 20 napot meghaladóan túllépi, vagy a szerződés a teljesítési határidő lejárta előtt - olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős - megszűnik.

c. Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett berendezésekre vonatkozó nettó összeg 10 %-a. A Ptk. 6 187 § (2) bek. alapján a hibás teljesítési kötbér érvényesítése a szavatossági igények teljesítését kizárja. Hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén a Vevő jogosult a szerződéstől elállni és ebből származó kárának megtérítését igényelni.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

A nyertes ajánlattevő végszámla benyújtására jogosult.

Ajánlatkérő az berendezések ellenértékét a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint igazolt teljesítését követően, a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei az Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számítottan, utófinanszírozás révén átutalással fizeti meg a Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdésében meghatározott határidőben.

Az ajánlattétel, a kifizetés és a szerződés pénzneme a forint (HUF).

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

A szerződés finanszírozása: a projekt Magyar Állami támogatás kertében valósul meg.

A támogatás mértéke 100%.

A fizetési feltételekkel kapcsolatos vonatkozó rendelkezések, jogszabályok: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 02/12/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
hongrois
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 30 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 02/12/2021
Heure locale: 12:00
Lieu:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15. § szerint.Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu)

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1) Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.

2) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. és a kapcsolódó rendeletek által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.

4) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során, a Kbt. 81.§. (5) bekezdését alkalmazza.

5) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja.

6) Az ajánlatban az ajánlattevő(k)nek a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.

7) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján.

8)A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest az alkalmassági feltételek és igazolási módok a P.1) és az M.1) pontok esetében szigorúbbak.

9) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

10) A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a felhívásfeladásának időpontjában hatályos Kbt. (2015. évi CXLIII. törvény) és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, az irányadó.

12)Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Pálóczy András, lajstromszáma: 00508.

13)Az eljárás von. rész. nyertese az az ajánlattevő, aki Ajánlatkérő részére a legalacsonyabb árat tart. aj. nyújtotta be az adott rész tek. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján értékelési szempont a legalacsonyabb ár. A Kbt. 76. § (5) bek. alapján. Ajánlatkérő azért alkalmazza egyedüli ért.szempontként a legalacsonyabb árat, mert ezen közbesz. elj. ker. beszerzett termékek konkrétan meghat. a műszaki és min. köv. alapján, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további műszaki követelmény nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
29/10/2021