Услуги - 561113-2019

27/11/2019    S229

Бeлгия-Брюксел: Подготвително действие –лесен за употреба информационен инструмент за схемите за регулиране на достъпа на автомобили в градовете и регионите

2019/S 229-561113

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Mobility and Transport
Пощенски адрес: Rue De Mot 28
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: Mans Lindberg
Електронна поща: MOVE-TENDER-B4@ec.europa.eu
Телефон: +32 22964319
Факс: +32 22990398
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/dgs/transport/index_en.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5581
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Устойчива градска мобилност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Подготвително действие –лесен за употреба информационен инструмент за схемите за регулиране на достъпа на автомобили в градовете и регионите

Референтен номер: MOVE/B4/2019-498
II.1.2)Основен CPV код
73120000 Експериментални разработки
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предвид бързото развитие на правилата за достъпа на автомобили в градовете (UVAR) в ЕС, Европейският парламент счете, че наличието на информационен инструмент ще бъде полезно за гражданите, пътуващи в ЕС.

Поради това общата цел на това подготвително действие е да се насърчи предоставянето на информация в реално време на лицата, използващи пътищата, относно схемите за достъп на автомобили в градовете и регионите.

Конкретната цел на този търг е да се изпълни пилотен проект, който дава възможност на лицата, използващи пътищата, в частност мотористите (т.е професионални и непрофесионални шофьори), да бъдат напълно информирани за схемите за достъп на автомобили в градовете и регионите. Това включва работа върху необходимите фактори за успех, т.е. стандартизиране и предоставяне на данни за интегриране на информацията в инструменти, като приложения или устройства за навигация. Включва също улесняване на генерирането на необходимата информация за спазване на регламента за единен цифров портал.

Географският обхват на този пилотен проект включва поне 4 държави членки, обхващащи около 80 % от съществуващите градски автомобили.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Следва да бъдат определени седалището на изпълнителя и обектите за демонстрация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Задача 1: Определяне, структуриране и обмен на данните за правилата за достъп на автомобили в градовете.

Въз основа на проекта на профила съгласно стандарта DATEX, дефиниран чрез действието в подкрепа на програмата по линия на механизма за свързване на Европа (CEF) във връзка със стандарта DATEX II, изпълнителят трябва да предложи дефиниция и структуриране на данните за правилата за достъп на автомобили в градовете и да дефинира и разработи заедно с експерти по DATEX необходимите интерфейси, за да е възможен обменът на такива данни, като се вземат предвид съществуващи бази данни и/или вече извършена от заинтересованите лица работа (напр. работата на Международната автомобилна федерация (FIA) по дефинирането на данните за правилата за достъп на автомобили в градовете, работата по действието в подкрепа на програмата по линия на механизма за свързване на Европа (CEF) във връзка със стандарта DATEX II). Като минимално изискване изпълнителят следва да разгледа следните въпроси:

— определяне на структура за набори от данни, които са от значение за дефиниране на правилата за достъп на автомобили в градовете, и които да бъдат обсъдени със съответните заинтересовани лица и валидирани от службите на Комисията;

—— определяне и разработка на необходимите интерфейси (профили), позволяващи обмена на данни в DATEX формат за правилата за достъп на автомобили в градовете, в координация с действието в подкрепа на програмата по линия на механизма за свързване на Европа във връзка със стандарта DATEX II;

—— определяне на шаблон (Word файл), съвместим с определената структура на данните в DATEX формат за правилата за достъп на автомобили в градовете, за предоставяне на информация за правилата за достъп на автомобили в градовете в съответствие с регламента за единен цифров портал;

—— сътрудничество с компетентните органи на държавите членки с цел осигуряване на достъпността на данните за достъп на автомобили в градовете при националните точки за достъп;

—— сътрудничество с националните координатори за единен цифров портал (SDG).

Задача 2: Събиране и управление на данни за правилата за достъп на автомобили в градовете.

Изпълнителят трябва да предложи функционални, технически и организационни уредби за събирането и поддържането на данните за правилата за достъп на автомобили в градовете, описвайки по-конкретно ролите на различните заинтересовани лица и потока на информация между тях.

Изпълнителят трябва разработи необходимите (удобни за потребителя и с отворен първичен код) инструменти в подкрепа на това събиране и поддържане, с оглед тези инструменти да станат налични за съответните заинтересовани лица (включително мрежи от градове) по време на проекта и след това.

Изпълнителят трябва да събира и поддържа по време на целия период на подготвителното действие всички данни за правилата за достъп на автомобили в градовете, включени в географския обхват на проекта;

— изпълнителят трябва да подготви и изпълни процедура за приемане на инструментите и документацията, включваща Комисията и съответните заинтересовани лица;

— организиране на събирането и поддръжката на всички данни за правилата за достъп на автомобили в градовете, включени в географския обхват на проекта, от страна на различните заинтересовани лица, включително обучението им и определянето на процесите по валидиране. Ако има трудности с ангажирането на тези съответни заинтересовани лица, изпълнителят трябва да осигури събирането на данните и поддръжката им по време на целия период на подготвителното действие.

Задача 3:

Тази задача включва интегрирането на данните за правилата за достъп на автомобили в градовете, достъпни при националните точки за достъп, в услуга(и) за навигация, и изпитването на предоставянето на свързаните информационни услуги на крайните потребители. Тази задача включва също спецификациите (които трябва да се валидират от службите на Комисията) и организирането на хакатон за разработчици, за да се използват данните, събрани в задача 2, с цел разработване на конкретни приложения, предоставящи информация за правилата за достъп на автомобили в градовете и регионите.

Задача 4: Определяне на стратегия за осигуряване на устойчивост на събирането и достъпността на данните;

— изпълнителят трябва да предложи стратегия за осигуряване на устойчивостта в бъдеще на събирането на данните и достъпността им за повторни потребители, както и ролите на различните заинтересовани лица. Тази стратегия може да е различна за всяка държава в обхвата на пилотния проект.

Задача 5: Поддържащи задачи

Тази задача се отнася до консултацията със заинтересовани лица и дейности за повишаване на информираността, включително:

— ангажиране на заинтересовани лица в обсъждането и валидирането на резултата от задачи 1 и 2 чрез организиране на поне 2 семинара;

— ангажиране на заинтересовани лица за фазата за събиране на данни;

— ангажиране на заинтересовани лица за валидирането на разработката на инструменти и документация;

— заключителна конференция, на която да могат да се разпространят и обсъдят резултатите от пилотната фаза;

— разглеждане на възможни синергии с други събития във връзка с мобилността;

— кампания за повишаване на информираността в целеви държави, показваща резултатите от задача 1.3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/02/2020
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/02/2020
Местно време: 10:00
Място:

Rue De Mot 28, Room 07/26, Brussels, БEЛГИЯ

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Факс: +352 1303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/11/2019