Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 561113-2019

27/11/2019    S229

Бeлгия-Брюксел: Подготвително действие –лесен за употреба информационен инструмент за схемите за регулиране на достъпа на автомобили в градовете и регионите

2019/S 229-561113

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Mobility and Transport
Пощенски адрес: Rue De Mot 28
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: Mans Lindberg
Електронна поща: MOVE-TENDER-B4@ec.europa.eu
Телефон: +32 22964319
Факс: +32 22990398
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/dgs/transport/index_en.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5581
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Устойчива градска мобилност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Подготвително действие –лесен за употреба информационен инструмент за схемите за регулиране на достъпа на автомобили в градовете и регионите

Референтен номер: MOVE/B4/2019-498
II.1.2)Основен CPV код
73120000 Експериментални разработки
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предвид бързото развитие на правилата за достъпа на автомобили в градовете (UVAR) в ЕС, Европейският парламент счете, че наличието на информационен инструмент ще бъде полезно за гражданите, пътуващи в ЕС.

Поради това общата цел на това подготвително действие е да се насърчи предоставянето на информация в реално време на лицата, използващи пътищата, относно схемите за достъп на автомобили в градовете и регионите.

Конкретната цел на този търг е да се изпълни пилотен проект, който дава възможност на лицата, използващи пътищата, в частност мотористите (т.е професионални и непрофесионални шофьори), да бъдат напълно информирани за схемите за достъп на автомобили в градовете и регионите. Това включва работа върху необходимите фактори за успех, т.е. стандартизиране и предоставяне на данни за интегриране на информацията в инструменти, като приложения или устройства за навигация. Включва също улесняване на генерирането на необходимата информация за спазване на регламента за единен цифров портал.

Географският обхват на този пилотен проект включва поне 4 държави членки, обхващащи около 80 % от съществуващите градски автомобили.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Следва да бъдат определени седалището на изпълнителя и обектите за демонстрация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Задача 1: Определяне, структуриране и обмен на данните за правилата за достъп на автомобили в градовете.

Въз основа на проекта на профила съгласно стандарта DATEX, дефиниран чрез действието в подкрепа на програмата по линия на механизма за свързване на Европа (CEF) във връзка със стандарта DATEX II, изпълнителят трябва да предложи дефиниция и структуриране на данните за правилата за достъп на автомобили в градовете и да дефинира и разработи заедно с експерти по DATEX необходимите интерфейси, за да е възможен обменът на такива данни, като се вземат предвид съществуващи бази данни и/или вече извършена от заинтересованите лица работа (напр. работата на Международната автомобилна федерация (FIA) по дефинирането на данните за правилата за достъп на автомобили в градовете, работата по действието в подкрепа на програмата по линия на механизма за свързване на Европа (CEF) във връзка със стандарта DATEX II). Като минимално изискване изпълнителят следва да разгледа следните въпроси:

— определяне на структура за набори от данни, които са от значение за дефиниране на правилата за достъп на автомобили в градовете, и които да бъдат обсъдени със съответните заинтересовани лица и валидирани от службите на Комисията;

—— определяне и разработка на необходимите интерфейси (профили), позволяващи обмена на данни в DATEX формат за правилата за достъп на автомобили в градовете, в координация с действието в подкрепа на програмата по линия на механизма за свързване на Европа във връзка със стандарта DATEX II;

—— определяне на шаблон (Word файл), съвместим с определената структура на данните в DATEX формат за правилата за достъп на автомобили в градовете, за предоставяне на информация за правилата за достъп на автомобили в градовете в съответствие с регламента за единен цифров портал;

—— сътрудничество с компетентните органи на държавите членки с цел осигуряване на достъпността на данните за достъп на автомобили в градовете при националните точки за достъп;

—— сътрудничество с националните координатори за единен цифров портал (SDG).

Задача 2: Събиране и управление на данни за правилата за достъп на автомобили в градовете.

Изпълнителят трябва да предложи функционални, технически и организационни уредби за събирането и поддържането на данните за правилата за достъп на автомобили в градовете, описвайки по-конкретно ролите на различните заинтересовани лица и потока на информация между тях.

Изпълнителят трябва разработи необходимите (удобни за потребителя и с отворен първичен код) инструменти в подкрепа на това събиране и поддържане, с оглед тези инструменти да станат налични за съответните заинтересовани лица (включително мрежи от градове) по време на проекта и след това.

Изпълнителят трябва да събира и поддържа по време на целия период на подготвителното действие всички данни за правилата за достъп на автомобили в градовете, включени в географския обхват на проекта;

— изпълнителят трябва да подготви и изпълни процедура за приемане на инструментите и документацията, включваща Комисията и съответните заинтересовани лица;

— организиране на събирането и поддръжката на всички данни за правилата за достъп на автомобили в градовете, включени в географския обхват на проекта, от страна на различните заинтересовани лица, включително обучението им и определянето на процесите по валидиране. Ако има трудности с ангажирането на тези съответни заинтересовани лица, изпълнителят трябва да осигури събирането на данните и поддръжката им по време на целия период на подготвителното действие.

Задача 3:

Тази задача включва интегрирането на данните за правилата за достъп на автомобили в градовете, достъпни при националните точки за достъп, в услуга(и) за навигация, и изпитването на предоставянето на свързаните информационни услуги на крайните потребители. Тази задача включва също спецификациите (които трябва да се валидират от службите на Комисията) и организирането на хакатон за разработчици, за да се използват данните, събрани в задача 2, с цел разработване на конкретни приложения, предоставящи информация за правилата за достъп на автомобили в градовете и регионите.

Задача 4: Определяне на стратегия за осигуряване на устойчивост на събирането и достъпността на данните;

— изпълнителят трябва да предложи стратегия за осигуряване на устойчивостта в бъдеще на събирането на данните и достъпността им за повторни потребители, както и ролите на различните заинтересовани лица. Тази стратегия може да е различна за всяка държава в обхвата на пилотния проект.

Задача 5: Поддържащи задачи

Тази задача се отнася до консултацията със заинтересовани лица и дейности за повишаване на информираността, включително:

— ангажиране на заинтересовани лица в обсъждането и валидирането на резултата от задачи 1 и 2 чрез организиране на поне 2 семинара;

— ангажиране на заинтересовани лица за фазата за събиране на данни;

— ангажиране на заинтересовани лица за валидирането на разработката на инструменти и документация;

— заключителна конференция, на която да могат да се разпространят и обсъдят резултатите от пилотната фаза;

— разглеждане на възможни синергии с други събития във връзка с мобилността;

— кампания за повишаване на информираността в целеви държави, показваща резултатите от задача 1.3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/02/2020
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/02/2020
Местно време: 10:00
Място:

Rue De Mot 28, Room 07/26, Brussels, БEЛГИЯ

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Факс: +352 1303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/11/2019