Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Använder du TED-data? Anmäl dig till vår workshop den 14 december 2023.

Tjänster - 561113-2019

27/11/2019    S229

Belgien-Bryssel: Förberedande åtgärd – Användarvänligt informationsverktyg för urbana och regionala tillträdesregler för fordon

2019/S 229-561113

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Mobility and Transport
Postadress: Rue De Mot 28
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Mans Lindberg
E-post: MOVE-TENDER-B4@ec.europa.eu
Telefon: +32 22964319
Fax: +32 22990398
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/dgs/transport/index_en.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5581
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Hållbar rörlighet i städer

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Förberedande åtgärd – Användarvänligt informationsverktyg för urbana och regionala tillträdesregler för fordon

Referensnummer: MOVE/B4/2019-498
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73120000 Experimentell utveckling
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Med tanke på den snabba utvecklingen av urbana tillträdesregler (Urban Vehicle Access Regulations – urbana tillträdesregler för fordon) i EU anser Europaparlamentet att ett informationsverktyg skulle vara ett användbart instrument för medborgare som reser inom EU.

Därför är det allmänna syftet med denna förberedande åtgärd att främja information i realtid till trafikanter om urbana och regionala tillträdesregler.

Det särskilda syftet med denna upphandling är att genomföra ett pilotprojekt som fokuserar på att göra det möjligt för trafikanter, i synnerhet bilister (dvs. både yrkesförare och icke-yrkesförare) att få tillgång till all information om urbana och regionala tillträdesregler. Detta innefattar arbete med nödvändiga stödresurser, dvs. standardisering och tillhandahållande av data för integration av informationen i verktyg såsom appar eller navigationsutrustning. Detta omfattar även att underlätta framtagningen av nödvändig information för att uppfylla förordningen om en gemensam digital ingång.

Pilotprojektets geografiska omfattning ska inbegripa minst 4 medlemsländer och täcka cirka 80 % av befintliga UVAR.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens huvudkontor och demonstrationsområden som kommer att fastställas.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Arbetsuppgift 1: Definition, strukturering och utbyte av UVAR-data

Baserat på utkastet till DATEX-profilen som definieras i programstödåtgärden för DATEX II CEF ska uppdragstagaren föreslå en definition och strukturering av UVAR-data samt tillsammans med DATEX-experter definiera och utveckla nödvändiga gränssnitt för att möjliggöra utbyte av sådana data, med hänsyn till befintliga databaser och/eller arbete som redan utförts av intressenter (t.ex. FIA:s arbete med definition av UVAR-data, arbetet som utförts inom ramen för programstödåtgärden för DATEX II CEF). Som minimikrav ska uppdragstagaren åta sig följande:

— definiera en struktur för datauppsättningar som är relevanta för definitionen av UVAR, som ska diskuteras med relevanta intressenter och valideras av kommissionens avdelningar

—— definiera och utveckla nödvändiga gränssnitt (profiler) som möjliggör utbyte av UVAR-data i DATEX-format, i samarbete med programstödåtgärden för DATEX II CEF

—— ta fram en mall (Word-fil), som överensstämmer med den definierade UVAR-datastrukturen, för tillhandahållande av UVAR-information som följer förordningen om en gemensam digital ingång

—— samarbeta med behöriga myndigheter i medlemsstater i syfte att säkerställa tillgängligheten till UVAR-data genom nationella åtkomstpunkter

— samarbeta med den gemensamma digitala ingångens (Single Digital Gateway – SDG) nationella samordnare.

Arbetsuppgift 2: Insamling och hantering av UVAR-data

Uppdragstagaren ska föreslå funktionella, tekniska och organisatoriska verktyg för insamling och hantering av UVAR-data, och i synnerhet beskriva rollerna för olika intressenter och de olika informationsflödena mellan dem.

Uppdragstagaren ska utveckla nödvändiga verktyg (med öppen källkod och användarvänliga) för att underlätta denna insamling och hantering, i syfte att göra dessa verktyg tillgängliga för relevanta intressenter (inklusive stadsnätverk) under och efter projektet.

Uppdragstagaren ska, under den förberedande åtgärdens löptid, samla in och hantera all UVAR-data som ingår i projektets geografiska omfattning.

— Uppdragstagaren ska utarbeta och implementera ett godkännandeförfarande för verktygen och dokumentationen som inbegriper kommissionen och relevanta intressenter.

— Uppdragstagaren ska organisera insamlingen och hanteringen av all UVAR-data som ingår i projektets geografiska omfattning enligt de olika intressenterna, inklusive deras utbildning samt fastställa valideringsprocesserna. Om det uppstår svårigheter med att involvera dessa intressenter ska uppdragstagaren säkerställa insamlingen och hanteringen av data under den förberedande åtgärdens löptid.

Arbetsuppgift 3:

Denna uppgift omfattar integrationen av tillgängliga UVAR-data i nationella åtkomstpunkter i navigationstjänster samt testa tillhandahållandet av relaterade informationstjänster till slutanvändare. Denna uppgift omfattar även specifikationer för (som ska valideras av kommissionens avdelningar) och anordnandet av ett hackathon för utvecklare som ska använda data insamlade inom ramen för Uppgift 2 i syfte att utveckla specifika appar med information om UVAR.

Arbetsuppgift 4: Definition av en strategi för att säkerställa hållbar insamling av och tillgång till data

— Uppdragstagaren ska föreslå en strategi för att säkerställa den framtida hållbarheten för datainsamling och -tillgänglighet för användare, inklusive rollerna för olika intressenter. Den här strategin kan skilja sig åt mellan olika länder i pilotprojektets omfattning.

Arbetsuppgift 5: Stöduppgifter

Den här uppgiften rör rådgivning till intressenter och aktiviteter för att öka medvetenheten, inklusive att:

— involvera intressenter i diskussionen och valideringen av resultatet av Uppgift 1 och 2 genom att anordna minst 2 workshoppar

— engagera intressenter för datainsamlingsetappen

— involvera intressenter i valideringen av utvecklingen av verktyg och dokumentation

— anordna en slutkonferens där resultaten från pilotetappen kan delas och diskuteras

— identifiera möjliga synergier med andra rörlighetsrelaterade initiativ som kan utforskas

— anordna kampanjer för ökat medvetande i utvalda länder för att visa upp resultaten från Uppgift 1.3.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/02/2020
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/02/2020
Lokal tid: 10:00
Plats:

Rue De Mot 28, Room 07/26, Brussels, BELGIEN

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Fax: +352 1303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/11/2019