Supplies - 561121-2020

23/11/2020    S228

Poland-Krakow: Disposable gloves

2020/S 228-561121

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
National registration number: 351564179
Postal address: Skarbowa 4
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-121
Country: Poland
Contact person: Marlena Czyżycka-Poździoch
E-mail: zp@dietl.krakow.pl
Telephone: +48 126876372
Fax: +48 126876373
Internet address(es):
Main address: http://www.dietl.krakow.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawiczek diagnostycznych, niejałowych lateksowych, winylowych, nitrylowych na okres 12 miesięcy.

Reference number: SZP/25/2020
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek diagnostycznych, niejałowych lateksowych, winylowych, nitrylowych na okres 12 miesięcy w podziale na 3 pakiety, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Miejsce realizacji zamówienia – ul. Skarbowa 4, Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek diagnostycznych, niejałowych lateksowych, winylowych, nitrylowych na okres 12 miesięcy w podziale na 3 pakiety, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawiczki diagnostyczne, lateksowe, niejałowe, bezpudrowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Miejsce realizacji zamówienia – ul. Skarbowa 4, Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek diagnostycznych, niejałowych lateksowych, winylowych, nitrylowych na okres 12 miesięcy w podziale na 3 pakiety, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawiczki diagnostyczne, winylowe, niejałowe, bezpudrowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Miejsce realizacji zamówienia – ul. Skarbowa 4, Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek diagnostycznych, niejałowych lateksowych, winylowych, nitrylowych na okres 12 miesięcy w podziale na 3 pakiety, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych również wykonywanych, (min. trzech) dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostaw rękawic jednorazowych i wartością (każda z dostaw o wartości nie mniejszej niż pakiet 1: 200 000,00 PLN brutto, pakiet 2: 100 000,00 PLN brutto, pakiet 3: 100 000,00 PLN brutto), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, zgodnie z Załącznikiem nr 5A do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą zamieszczone są w projekcie umowy – zawartym w Załączniku nr 7 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/12/2020
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/12/2020
Local time: 11:05
Place:

W siedzibie zamawiającego – ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, pokój 325 (Sekcja Zamówień Publicznych), III piętro.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Drugie półrocze 2021 r.

VI.3)Additional information:

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, tj.:

1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych również wykonywanych, (min. trzech) dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6) oświadczenia Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 5B do SIWZ, iż dostarczane produkty wprowadzane są do obrotu i do używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi wymogami wynikającymi z ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.) jak i z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami w tym są oznakowane znakiem CE;

7) dokumentu potwierdzającego polimeryzacje rękawicy (dotyczy pakietu 1 i 2);

8) karty katalogowej producenta/dystrybutora potwierdzającej parametry oferowanych rękawic potwierdzającej spełnianie poniższych wymogów granicznych:

— szczelność rękawicy (dotyczy wszystkich pakietów),

— grubość pojedynczej ścianki palca dla wszystkich rozmiarów (dotyczy wszystkich pakietów),

— grubość dłoni (nie dotyczy pakietu 3),

— grubość mankietu (nie dotyczy pakietu 3),

— siłę zrywania rękawic przed starzeniem (nie dotyczy pakietu 3),

— poziom protein (dotyczy pakietu 2),

— długość rękawicy (dotyczy pakietu 3, 2);

9) dokumentów potwierdzających spełnianie przez rękawice norm (dotyczy pakietu 1, 2, 3):

— PN-EN ISO 21420:2020-09 – Rękawice ochronne -- Wymagania ogólne i metody badań,

— PN-EN 455-4:2010 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku Część 4: Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości.

Dokumenty podmiotów zagranicznych zostały opisane w SIWZ w rozdz. 14 ust. 3

Zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – Załącznik nr 6.

Od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. 14 ust. 3 pkt 2)–5).

— przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdz. 14 ust. 3 pkt 2)–5) dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

— nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

— opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/11/2020