Paslaugos - 561182-2018

20/12/2018    S245

Lenkija-Giżycko: Atliekų aikštelių tvarkymo paslaugos

2018/S 245-561182

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Adresas: Spytkowo 69
Miestas: Giżycko
NUTS kodas: PL62 Warmińsko-mazurskie
Pašto kodas: 11-500
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Aneta Wawrzos
El. paštas: biuro@zuokspytkowo.pl
Telefonas: +48 875555410
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.zuokspytkowo.pl
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://miniportal.uzp.gov.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://miniportal.uzp.gov.pl
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12

Nuorodos numeris: 2721/4/2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90533000 Atliekų aikštelių tvarkymo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Część 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości 5 100 Mg poprzez ich odzysk i/lub recykling.

Część 2: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa powyżej 80 mm w ilości 6 000 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi R1 - wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SIWZ.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 3 972 000.00 PLN
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 poprzez ich odzysk i/lub recykling

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90512000 Atliekų vežimo paslaugos
90514000 Atliekų perdirbimo paslaugos
90513300 Atliekų deginimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL62 Warmińsko-mazurskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.; Spytkowo 69; 11-500 Giżycko, POLSKA.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości 5 100 Mg poprzez ich odzysk i/lub recykling. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.5.2020 roku lub wcześniej, gdy wyczerpie się określona ilość/wartość brutto przedmiotu zamówienia (tj. 5 100 Mg). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 785 000.00 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/05/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Kryteria oceny ofert (część 1):

1. Cena - 60 %

2. Procent odpadów do recyklingu – 40 %

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 poprzez poddanie ich odzyskowi R1

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90513300 Atliekų deginimo paslaugos
90512000 Atliekų vežimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL62 Warmińsko-mazurskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.; Spytkowo 69; 11-500 Giżycko, POLSKA.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa powyżej 80 mm w ilości 6 000 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi R1 - wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 roku lub wcześniej, gdy wyczerpie się określona ilość/wartość brutto przedmiotu zamówienia (tj. 6 000 Mg). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 2 187 000.00 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/12/2019
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Kryterium oceny ofert (część 2): cena 100 %

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy przepisów z art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1), 2) i 4) uPzp oraz spełniają następujące warunki:

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada:

Część 1:

— Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku i/lub recyklingu odbieranego rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa,

— Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy, wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie lub umowę z podmiotem posiadającym wpis do rejestru BDO na transport odpadów.

Część 2:

— Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenie zintegrowane w zakresie termicznego przekształcenia odpadów w procesie R1 odbieranego rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa lub umowę z podmiotem prowadzącym termiczne przekształcanie odpadów w procesie R1

— Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy, wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie lub umowę z podmiotem posiadającym wpis do rejestru BDO na transport odpadów.

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) kopii pozwolenia zintegrowanego w zakresie odzysku i/lub recyklingu odbieranego rodzaju odpadu / pozwolenie zintegrowane w zakresie termicznego przekształcenia odpadów w procesie R1 odbieranego rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa lub umowę z podmiotem prowadzącym termiczne przekształcanie odpadów w procesie R1

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku występowania wobec niego przesłanek wykluczenia z postępowania Zamawiający wymagać będzie przedłożenia mu (w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 uPzp w związku z art. 24aa uPzp):

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w z art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ) w formie JEDZ (jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia).

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony względem Wykonawcy który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze i dalszym zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego w/w usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 05/02/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 05/02/2019
Vietos laikas: 10:15
Vieta:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
VI.3)Papildoma informacija:

Wadium:

1) Oferta musi być zabezpieczona wadium:

a) Dla ofert składanych tylko na Część 1: 10 000,00 PLN

b) Dla ofert składanych tylko na Część 2: 6 000,00 PLN

c) Dla ofert składanych na dwie Części 1 i 2: 16 000,00 PLN

2) Wadium należy wnieść do dnia 05.02.2019 roku do godz. 10:00 przelewem bankowym na konto: BGK Nr 63 1130 1189 0025 0128 9720 0003

Z dopiskiem; Wadium - Znak sprawy 2721/4/2018 oraz podanie numeru NIP Wykonawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w SIWZ.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/12/2018