29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 561271-2023

18/09/2023    S179

Polska-Białystok: Implanty chirurgiczne

2023/S 179-561271

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Krajowy numer identyfikacyjny: 001406394
Adres pocztowy: Jerzego Waszyngtona 17
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-274
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kisiel
E-mail: zp@udsk.pl
Tel.: +48 857450595
Faks: +48 857450595
Adresy internetowe:
Główny adres: https://udsk.pl/zp
Adres profilu nabywcy: https://udsk.pl/zp
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://udsk.pl/zp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-propublico.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów do przeszczepów

Numer referencyjny: PN-40/23/29
II.1.2)Główny kod CPV
33184100 Implanty chirurgiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do przeszczepów do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, zwanego dalej Zamawiającym. Szczegółowy opis zamówienia został opisany w Formularzu Ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne
33183100 Implanty ortopedyczne
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Implant do korekcji płaskostopia bioabsorbawalny. Śruba bioabsorbowalna do korekcji płaskostopia implantowana (wkręcana) do kości piętowej w rozmiarach 7/18 mm; 9/18 mm; 9/23 mm; główka o wysokości 6,5 mm. Pakowane sterylnie; szt. 3

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 124.17 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne
33183100 Implanty ortopedyczne
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Implant biowchłanialny do odprysków chrząstki. Posiadający ząbki ułożone po obwodzie oraz nisko profilowaną głowę. Implant o dł. 16,20,25 mm i średnicy 1,5mm i śred. 2,4 mm o dł. 16, 25, 35, 45mm szt 60

2 Wiertło diamentowe, okrągłe długie 3-4mm, sterylne, 5 szt w opakowaniu szt 60

3 Polimerowa nić z trzema oczkami służąca do przeciągania szwów prez tkanki w trakcie zabiegów artroskopowych, sterylna, opakowanie zbiorcze 8szt szt 8

4 Zestaw ster. do szycia łąkotek złożony z 4 podłużnych implantów o wym. 5x1 mm wykonanych z materiału PEEK. Cztery implanty załadowane na jednorazowy aplikator o dwóch zagięciach 0 i 15 stopni, które połączone są mocną nitką w rozmiarze "#0". Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarkę uszkodzenia. szt 5

5 Zestaw ster. do szycia łąkotek złożony z 3 podłużnych implantów o wym. 5x1mm wykonanych z materiału PEEK. Cztery implanty załadowane na jednorazowy aplikator o dwóch zagięciach 0 i 15 stopni, które połączone są mocną nitką w rozmiarze "#0". Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarkę uszkodzenia. szt 5

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 325.14 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne
33183100 Implanty ortopedyczne
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Grotowkręty kostne stalowe, samowiercące i samogwintujące: średnica gwintu 1,65/2 mm, 4mm, 5mm, 6mm . Długość gwintu od 12 do 70 mm, długość całkowita 45-250 mm szt 400

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 622.22 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne
33183100 Implanty ortopedyczne
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Unilateralny szynowy stabilizator zewnętrzny typu Drive Rail. Stabilizator umożliwiający zaopatrywanie kończyny dolnej z możliwością mobilizowania stawu kolanowego i biodrowego. System składa się z części zrobionych ze stali nierdzewnej 316LVM oraz aluminium. Wszystkie części dostarczane są niesterylne i są jednorazowego użytku. Stabilizator przeznaczony do zopatrywania złamań, rekonstrukcji, korekcji osi, dystrakcji i kompresji oraz wydłużania kończyny dolnej u dorosłych i dzieci. Mechanizm dystrakcji i kompresji działający na bazie wózków na prowadnicach gwintowanych. Ze stabilizatorem dostarczane piny pokryte hydroksyapatytem oraz piny bez pokrycia. Zestaw zaopatrzony w szyny przedłużające pozwalające na zwiększenie wydłużania. Z zestawem dostarczane instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu. szt 8

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 360.00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne
33183100 Implanty ortopedyczne
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1 System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. szt 50

2 Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm,14 mm i 20 mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm i 9 mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 14mm i 20 mm dodatkowo z dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. szt 8

3 Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 3,9mm x 17,9mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. szt 110

4 "Kaniula typu Twist-In przeznaczona w szczególności do zabiegów artroskopii stawu barkowego do rekonstrukcji stożka rotatorów lub szycia obrąbka panewki stawu barkowego. Dostępność w rozmiarach:

- o średnicy 8,25 mm i długości 70 mm

- o średnicy 8,25 mm i długości 90 mm

- o średnicy 6 mm i długości 70 mm

- o średnicy 6 mm i długości 90 mm

- o średnicy 7 mm i długości 70 mm" szt 4

5 Implant w wersji PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, bezwęzłowy wbijany o średnicy 3 mm i długości 12,7 mm. Blokowanie bezwęzłowe za pomocą systemu typu „chińskiej pętli” przy użyciu nici #2 szt 15

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 17 390.58 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne
33183100 Implanty ortopedyczne
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Drut wiercący z rozkładanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie wstecznego wiercenia w średnicach od 6 mm do 12 mm ze skokiem co 0,5 mm (bez rozmiaru 6,5 mm). Wiertło z wycechowaną podziałką oraz gumową nakładką do precyzyjnego zmierzenia długości kałanu. Łatwe rozkładanie i składanie wiertła o żądanej średnicy poprzez przekręcanie kółka na rękojeści w dystalnej części. Pakowane pojedynczo, sterylne. Wymiary: Średnica 3,5 mm. szt. 5

2 Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny szt. 1

3 Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie szt. 1

4 Mocna nić niewchłaniala o grubości #2, długości 26", w kolorze niebieskim, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych zakończona pętlą 1,5". szt. 15

5 Drut wiercący. Na drucie znajduje się 30 laserowych oznaczeń co 5 mm umożliwiających precyzyjne zmierzenie długości wierconego kanału. Pakowany pojedynczo, sterylny. Wymiary: średnica 3.5 mm, długość 311 mm. szt. 1

6 System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne szt. 10

7 Implant biokompozytowy. Wkręt gwintowany na całej długości o średnicy 4,5mm i długości 15mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. szt. 10

8 Implant biokompozytowy. Wkręt gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 15mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. szt. 10

9 Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 7mm, 8mm i 9mm x 19,5mm z PEEKowym początkiem w kształcie widelca do mocowania przeszczepu. Widelec z dodatkowymi otworami do przeładowania pomocniczych nici. Implant założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. szt. 2

10 Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do  shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby. szt. 80

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 512.53 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 7

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne
33183100 Implanty ortopedyczne
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej, łokcia i wyrostka łokciowego zmiennokątowe a "Płytka do wyrostka łokciowego . Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco - kompresyjna blokowana zmienno-kątowo. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.7mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Na trzonie płyty od spodu i bocznie znajdują się podcięcia ułatwiające domodelowanie płyty. Na trzonie również otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty na wyrostek dostępne w trzech wersjach: małym, średnim i dużym zakończeniem na wyrostek łokciowy . Płyty prawe i lewe:

Wyrostek, Krótkie 2 otw, 73mm

Wyrostek, średnie 2-6 otw, 90-142mm

Wyrostek, długie 6-12 otw 131-211mm

Kość łokciowa, 2-6 otw, 90-142mm" szt. 12

b " Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. W głowie płyty znajdują się zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.2NM. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.2/1.5NM ; dynamometr 1.2/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego.

W skład systemu wchodzą:

płytki blokowane od strony: tylnobocznej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty z załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 68 417.72 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 8

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne
33183100 Implanty ortopedyczne
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw Śrub kompatybilnych z systemem Minirail

1 Śruby korowe samogwintujące. Długość 60/20mm, Śr. 3,3-3,0mm szt. 20

2 Śruby korowe samogwintujące. Długość 50/18mm, Śr. 3,0-2,5mm szt. 20

3 Śruby korowe samogwintujące. Długość 60/20mm, Śr. 3,0-2,5mm szt. 20

4 Śruby korowe samogwintujące. Długość 60/25mm, Śr. 3,0-2,5mm szt. 20

5 Śruby korowe samogwintujące. Długość 60/30mm, Śr. 3,0-2,5mm szt. 20

6 Śruba korowa. Długość 70/20mm, Śr. 4.5-3mm, shaft 6mm szt. 20

7 Śruba korowa. Długość 70/20mm, Śr. 3,5-3mm, shaft 6mm szt. 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 011.11 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 9

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne
33183100 Implanty ortopedyczne
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Proteza jądra (28,2ML 35X44mm, 26,4G). Implant wypełniony wysoko polimeryzowanym silikonem, wzmocnione u nasady, co pozwala na solidne zamocowanie implantu poprzez umieszczenie na nim szwu. Dodatkowa bariera ochronna i gładka powierzchnia, jałowy, pakowany pojedynczo. szt. 10

2 Proteza jądra S/ A- 31mm x B-23 mm/, M(A-37mm xB-23mm) L/A-42x B- 32m. Implant wypełniony wysoko polimeryzowanym silikonem, wzmocnione u nasady, co pozwala na solidne zamocowanie implantu poprzez umieszczenie na nim szwu. Dodatkowa bariera ochronna i gładka powierzchnia, jałowy, pakowany pojedynczo. szt. 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 660.00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 10

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne
33183100 Implanty ortopedyczne
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Mikrowkręt samowiercący 4mm - 1,5 szt. 30

 2 Mikrowkręt samowiercący 5mm - 1,5 szt. 30

 3 Mikrowkręt samowiercący 5mm - 2,0 szt. 35

4 Mikrowkręt samowiercący 7mm - 1,5 szt. 30

5 Mikrowkręt samowiercący 7mm - 2,0 szt. 20

6 Mikrowkręt samowiercący 8mm - 2,0 szt. 15

7 Mikrowkręt (IMF) samowiercący 8mm - 2,0 szt. 5

8 Mikrowkręt (IMF) samowiercący 10mm - 2,0 szt. 5

9 Mikropłytka 4 otw. Prosta z przęsłem - 2,0 dł. 26 szt. 10

10 Mikropłytka 4 otw. Prosta z przęsłem - 2,0 dł. 28 szt. 10

11 Mikropłytka 6 otw. Prosta z przęsłem - 2,0 szt. 5

12 Mikropłytka 10 otw. wygięta- 1,5 szt. 5

13 Mikropłytka 16 otw. Prosta gr. 1,0-2,0 szt. 5

13 Mikropłytka 16 otw. Prosta gr. 1,5-2,0 szt. 5

14 Mikropłytka 20 otw. prosta - 1,5 szt. 15

15 Mikropłytka T 5 otw. - 1,5 szt. 5

16 Mikropłytka T 6 otw. - 1,5 szt. 5

17 Mikropłytka (wyrostek) 9 otw. L-2,0 szt. 5

18 Mikropłytka (wyrostek) 9 otw. P-2,0 szt. 5

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 663.33 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 11

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne
33183100 Implanty ortopedyczne
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Łata naczyniowa srebrna ultracienka 14 x 75 mm szt. 2

2 Proteza naczyniowa ultracienka 6 x 20 mm, szt. 2

3 Proteza naczyniowa ultracienka 8 x 20 mm szt. 2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 89.67 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 12

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne
33183100 Implanty ortopedyczne
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Płytka mostkowo-żebrowa L-180, L-230, L-255, L-280, L-305, L-330, L-355, L-380 szt. 40

2 Płytka poprzeczna - L-45, L-50, L55 szt. 30

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 984.44 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2023
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/01/2024
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2023
Czas lokalny: 08:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

Wzór oferty elektronicznej

Jednolity europejski dokument zamówienia

Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego w

Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeniach należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta lub Poręczyciela.

Oświadczenie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) - załącznik nr 6 do SWZ.

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym

Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie  art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 - 590 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

3. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie za-mówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

4. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dy-namicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

5. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania kon-kursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ? ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2023