Usluge - 561516-2018

20/12/2018    S245    - - Usluge - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Rijeka: Usluge čišćenja snijega

2018/S 245-561516

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Rijeka promet dioničko društvo za promet
46811281375
Fiumara 13
Rijeka
51000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Slavica Šćulac Strenja, dipl. oec.
Telefon: +385 51564437/+385 51564424/+385 51564442
E-pošta: javna_nabava@poslovni-sustavi.hr
Telefaks: +385 51564452
NUTS kod: HR0

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.rijekapromet.hr

Adresa profila kupca: www.rijekapromet.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Usluge na parkiralištima i garažnim objektima

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Rijeke u zimskim uvjetima u razdoblju od 15.11.2018. do 15.3.2019. godine - Zimska služba

Referentni broj: 1/18-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90620000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Rijeke u zimskim uvjetima u razdoblju od 15.11.2018. do 15.3.2019. godine - Zimska služba.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 3 004 650.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90620000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Nerazvrstane ceste na području Grada Rijeke, sukladno prilogu Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Rijeke u zimskim uvjetima u razdoblju od 15.11.2018. do 15.3.2019. godine - Zimska služba.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva / Ponder: točka 6.6.2. DON
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme zamjene / Ponder: točka 6.6.3. DON
Cijena - Ponder: točka 6.6.1. DON
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 177-401475
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Rijeke u zimskim uvjetima u razdoblju od 15.11.2018. do 15.3.2019. godine - Zimska služba

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
29/10/2018
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Ceste rijeka d.o.o.
01371628232
Kukuljanovo 377
Kukuljanovo
51227
Hrvatska
Telefon: +385 51341054
E-pošta: ceste-rijeka@ceste-rijeka.hr
Telefaks: +385 51341057
NUTS kod: HR03
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 004 800.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 004 650.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda i to prema apsolutnom modelu ocjene ponuda, sukladno točki 6.6. Dokumentacije o nabavi.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

U slučaju izjavljivanja žalbe na Dokumentaciju o nabavi ili izmjenu Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će, sukladno članku 419. ZJN-a 2016, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/12/2018