Bygge og anlæg - 561555-2023

18/09/2023    S179

Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder

2023/S 179-561555

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Proniq Ejendomme II A/S
CVR-nummer: 40560440
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Advokat Jeanne Schou
E-mail: jsc@70151000.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ikkeaktuelt.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://my.ibinder.com/etendering/c9389a91-416e-43cf-8733-35772ca9ff33/tenders/FJ4CP4B0B/public
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Privat virksomhed, der modtager offentlig finansiering til kontrakten
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Udlejning af erhvervsejendomme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af kontrakt om ombygning af og tilbygning til Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager i totalentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Proniq Ejendomme II A/S udbyder en kontrakt om ombygning af og tilbygning til Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager i totalentreprise.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45213150 Opførelse af kontorhuse
45262700 Ombygningsarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Entreprisen skal udføres på adressen Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ejendommen beliggende Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager, skal efter ombygningen udlejes til Bygningsstyrelsen. Dansk Politi v/ Rigspolitiet vil være ejendommens brugere.

Ejendommen skal bl.a. indrettes til ca. 230 kontorarbejdspladser med tilhørende møderum, kantine, bad, omklædning, arkiv og depotrum. Derudover skal ejendommen indrettet med en række understøttende rum med særlige funktioner, herunder blandt andet overnatningsrum samt overdækninger til tjenestebiler og P-pladser til private biler samt et antal ladestandere mv.

Der henvises til det øvrige udbudsmateriale for en nærmere beskrivelse af projektet, herunder særligt byggeprogrammet og kravspecifikationen med tilhørende bilag.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Drift og vedligehold / Vægtning: 7,5
Kvalitetskriterium - Navn: Besparelser / Vægtning: 7,5
Pris - Vægtning: 60
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 16/01/2024
Slut: 28/02/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere ansøgere, som opfylder minimumskravene til egnethed, og som ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, end antallet af Ansøgere, som Ordregiver vil opfordre til at afgive til at afgive tilbud, vil Ordregiver blandt disse ansøgere udvælge op til fem (5) Ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive et tilbud.

I forbindelse med udvælgelsen lægges der vægt på relevansen af ansøgernes sammenlignelige referencer i forhold til den udbudte kontrakt, herunder navnlig følgende:

- Erfaring med nybyggeri og ombygning af tilsvarende karakter, kompleksitet og omfang som den udbudte opgave, herunder blandt andet

• Kontorbyggeri

• Projektstyring i totalentreprise

• Projektering og udførelse, byggeledelse, opfølgning, AMK (P+B)

Referencerne vil blive evalueret ud fra en helhedsvurdering og i forhold til relevans til det udbudte projekt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD’ets Del IV, B afgive nedenstående oplysninger:

• Ansøgers samlede årsomsætning for de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

• Ansøgers soliditetsgrad for de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav:

• at Ansøgers årsomsætning i gennemsnit har udgjort minimum DKK 100.000.000 set over de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

• At Ansøgers soliditetsgrad i gennemsnit har udgjort minimum 20 % set over de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD’ets Del IV, C eller i vedlagte dokumenter (maksimalt 1 A4 side pr. reference) afgive følgende oplysninger:

Referencer med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver, jf. nedenstående punkt 1.3.4, som Ansøger helt eller delvist har udført inden for de seneste fem (5) år med angivelse af:

• Kunde

• Opgavens indhold, entrepriseform og samlede størrelse (entreprisesum og omfang)

• Beskrivelse af, hvilken ydelse Ansøger har leveret på opgaven

• Tidsperiode for opgavens udførelse, herunder dato for afleveringsforretning (såfremt byggeriet er afleveret)

• Beskrivelse af byggeriet

• Belysning af referencens relevans for den aktuelle opgave ud fra Ansøgers bedømmelse.

Referencer for byggeri, hvor afleveringsforretningen er gennemført for mere end fem (5) år siden, vil ikke blive tillagt værdi i udvælgelsen. Der er ikke krav om at referencen skal være afsluttet.

Referencernes beskrivelse bedes indeholde oplysninger om kontaktpersonen hos den enkelte kunde. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte kunden med henblik på at verificere oplysningerne.

Ansøger må maksimalt aflevere seks (6) referencer. Vedlægger Ansøger samlet flere end seks (6) referencer, vil det alene være de første seks (6) referencer i alfabetisk rækkefølge, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Hvis Ansøger er et konsortium, eller hvis Ansøger baserer sin tekniske og faglige formåen på en eller flere støttende virksomheder, tælles de første seks (6) referencer fra virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede er udpeget, hhv. fra Ansøger. Har virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede er udpeget, hhv. Ansøger ikke angivet seks (6) referencer, tælles de resterende referencer fra de øvrige deltagere i konsortiet hhv. den/de støttende virksomheder efter en oplistning af virksomhederne i alfabetisk rækkefølge.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at mindst én af Ansøgers referencer illustrerer erfaring med kontorbyggeri udført i totalentreprise med en entreprisesum på mindst DKK 100.000.000.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten er underlagt særlige sikkerhedsforhold i relation til blandt andet værdighedstjek og sikkerhedsgodkendelse af medarbejdere, som den vindende tilbudsgiver skal overholde. Der henvises til udbudsmaterialets bilag A.2 Sikkerhedsbestemmelser, hvori dette er nærmere beskrevet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 154-486588
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/10/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/10/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Ordregiver vil efter modtagelse af de indledende tilbud foretage en begrænsning i antallet af tilbud, der forhandles om (shortlisting). Begrænsningen af tilbud vil blive foretaget på baggrund af kriterierne for tildeling, således at den tilbudsgiver, der på grundlag af de indledende tilbud opnår den dårligste tilbudsevalueringen, ikke vil blive inviteret til et forhandlingsmøde samt til at afgive et revideret tilbud.

2) Ansøger/Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134a, § 135, stk. 1-3 og § 136. Derudover må Ansøger/Tilbudsgiver ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2-5. Før beslutning om tildeling af kontrakten skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af aftalen, fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et. Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation:

Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Denne må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Ordregiver kontrollerer Ansøgers/Tilbudsgivers oplysninger i ESPD'et ved gennemgang af Ansøgers/Tilbudsgivers offentliggjorte årsregnskaber. Hvis Ansøger/Tilbudsgiver ikke er forpligtet til at offentliggøre sine årsregnskaber, skal Ansøger/Tilbudsgiver endeligt dokumentere årsomsætning og soliditetsgrad på anden passende måde, jf. udbudslovens § 154, stk. 2, fx ved fremlæggelse af en revisorpåtegnet erklæring.

Referencelisten fra ESPD'et betragtes som endelig dokumentation for teknisk og faglig formåen.

Krav vedrørende dokumentation af ESPD gælder ligeledes for konsortiedeltagere og støttende virksomheder.

3) Tilbudsgiver skal i forbindelse med afgivelse af tilbud underskrive tro- og loveerklæring om russiske forhold (jf. forordning 2022/576), som er vedlagt udbuddet.

4) Såfremt Ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (dvs. hvor flere virksomheder byder sammen som konsortium), skal der udfyldes og fremsendes et særskilt ESPD for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges én fælles person eller virksomhed, der på alles vegne er bemyndiget til at tegne alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten. Sammenslutningen skal på anmodning herom fra Ordregiver fremsende udfyldt erklæring om fælles befuldmægtiget i konsortier, jf. udbudsbetingelserne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshud.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgivestil Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens §12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2023