Leveringen - 561620-2021

03/11/2021    S213

Nederland-Oirschot: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2021/S 213-561620

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bizob
Nationaal identificatienummer: 17159755
Postadres: Deken Frankenstraat 3
Plaats: Oirschot
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5688 AK
Land: Nederland
Contactpersoon: Eric Ernst
E-mail: e.ernst@bizob.nl
Telefoon: +31 612962678
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bizob.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=136995
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Energie Valkenswaard 2020 e.v. - Elektriciteit

Referentienummer: BIZOB-2019-VAL-EER-00481a
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De overeenkomst bestaat uit de levering van elektriciteit voor diverse afdelingen binnen de gemeente  Valkenswaard  voor de periode van 3 jaar, met ingang van 1 april 2020 tot en met 31 december 2022 met één leverancier. Na afloop van deze eerste contractperiode kan deze opdracht verlengd worden met nog een keer 3 jaar, tot uiterlijk  31 december 2025. Daarna verloopt de overeenkomst van rechtswege.

 

De overeenkomst wordt niet automatisch verlengd, hier gaat een evaluatie aan vooraf. Uiterlijk 6 maanden voorafgaande aan de datum 31 december 2022 is deze evaluatie afgerond en is de beslissing over het al dan niet verlengen genomen en meegedeeld aan de contractant.

 

En de beslissing over het al dan niet verlengen worden in ieder geval de volgende zaken meegenomen:

1.Evaluatie van de door de contractant geleverde diensten en bijbehorende service aspecten;

2. Marktontwikkelingen

3. Indexering/ aanpassing tarieven en/of toeslagen.

 

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 122 273.70 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Valkenswaard

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De overeenkomst bestaat uit de levering van elektriciteit voor diverse afdelingen binnen de ge-meente Valkenswaard voor de periode van 3 jaar, met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 met één leverancier. Na afloop van deze eerste contractperiode kan deze opdracht verlengd worden met nog een keer 3 jaar, tot uiterlijk 31 december 2025. Daarna verloopt de overeenkomst van rechtswege.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Service-/helpdesk / Weging: 40%
Kwaliteitscriterium - Naam: Advisering – proactief / Weging: 30%
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 30%
Prijs - Weging: 40-60%
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 217-532152
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Scholt Energy Control B.V.
Plaats: Valkenswaard
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 122 273.70 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 122 273.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: Den Bosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/10/2021