Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Bunuri - 561731-2023

18/09/2023    S179

România-Târgu Mureș: Vehicule pentru orice tip de teren

2023/S 179-561731

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: DELGAZ GRID S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO10976687
Adresă: Strada: Pandurilor, nr. 42
Localitate: Targu Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540554
Țară: România
Persoană de contact: Alexandru-Laurentiu Gligor
E-mail: alexandru-laurentiu.gligor@delgaz-grid.ro
Telefon: +40 365403679
Fax: +40 365403693
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.delgaz.ro
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100170655
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Producere, transport și distribuție de gaz și de energie termică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Autovehicule cu tractiune integrala

Număr de referinţă: 262, 308, 313
II.1.2)Cod CPV principal
34113200 Vehicule pentru orice tip de teren
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Procedura de achizitie desfasurata in vederea incheierii unui contract pentru procurarea de autovehicule pentru Delgaz Grid S.A.

Clarificarile sau informatiile in legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu 18 zile inainte de data limita de depunere a solicitarilor de participare, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmi in a 11- zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea solicitarilor de participare, in conformitate cu art. 173 din Legea 99/2016.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 277 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Barajului 4, Tg-Mures, Romania.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autovehicule cu tractiune integrala 33 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de garanție comercială / Pondere: 3
Prețul - Pondere: 97
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1:

Toti operatorii economici participanti trebuie sa nu se regaseasca in nici una din situatiile prevazute la art. 177-178 si 180 din legea 99/2016.

Modalitatea de indeplinire: Se completeaza DUAE de catre operatorii economici (inclusiv de catre asociati/subcontractanti/terti sustinatori), conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE.

Documentele justificative:

- la solicitarea entitatii contractante, operatorul economic va prezenta pentru sediul principal documente in termen de valabilitate la data prezentarii, din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 178 alin. (1) din Legea 99/2016, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate;

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

Precizari:

In cazul operatorilor economici ce sunt persoane juridice straine este suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, entitatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, O declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Este necesara prezentarea de documente-suport actualizate și, dacă este cazul, pentru terții susținători/subcontractorii ofertantului, înainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua către candidații selectați

Cerinta nr. 2

Operatorii economici nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art.73 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire: Toti operatorii economici (ofertanții/terți susținătorii/subcontractorii) vor completa si depune odata cu DUAE "DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale".

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante definite conform art. 76 alin (1) din Legea nr.99/2016 sunt: Cristian Secosan - Director General; Cristian Nicolae Ifrim - Director General Adjunct, Mihela Cazacu - Director General Adjunct, Anca Liana Evoiu - Director General Adjunct.

Persoane care aproba/semneaza documente emise in legatura cu prezenta procedura de achizitie sunt: Flavius Marcus, Andrei Mihaly, Marius Mate, Angela Vasile, Gheorghe Alin Urcan, Gheorghe Cotarlan, Marius Todoran, Ciprian Ogrean, Alexandru Laurentiu Gligor.

Toti operatorii economici participanti trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se completeaza DUAE de catre operatorii economici (inclusiv de catre asociati), conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE, iar la momentul solicitarii se va depune Certificatul Constatator la Registrul Comerului (ONRC) valabil la momentul depunerii , din care sa reiasa domeniul de activitate si codul CAEN aferent acestuia, de catre persoanele juridice romane, iar pentru personale juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si certificate de rezidenta fiscala valabile pe perioada anului calendaristic in curs.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza;

Documentele justificative care probeaza indeplinirea sunt solicitate de catre entitatea contractanta candidatilor (inclusiv de catre tertul sustinator si de subcontractantul ofertantului) selectati pentru etapa a doua, înainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua.

Documentele suport actualizate trebuie să demonstreze că:

a. Operatorul Economic este constituit în mod legal în țara sa de origine și nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii,

b. Iși desfășoară activitatea profesională în mod legal pe piață:

i. există corespondență între obiectul principal al Contractului și activitatea economică indicată în Actul Constitutiv al operatorului Economic

ii. există corespondență între activitatea asociată rolului Operatorului Economic în cadrul procedurii și activitatea economică menționată în documentul de constituire a Operatorului Economic pentru Subcontractant/Subcontractanți și / sau Terțul

Susținător/Terții Susținători.

Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei pe care Operatorul Economic le poate propune Entitatii Contractante includ dar nu se limitează la:

i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comerțului sau documente echivalente emise de autoritățile competente din țara în care este stabilit Operatorul Economic;

ii. alte dovezi pe care Operatorul Economic le poate prezenta în conformitate cu legislația țării în care este stabilit.

Entitatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente în cazul în care există incertitudini în legătură cu îndeplinirea cerinței minime de calificare inclusă în Anunțul de participare.

Operatorii Economici vor depune versiuni sau traduceri ale documentelor suport în limba procedurii specificată în secțiunea IV.2.4) a Anunțului de Participare, respectiv în limba romana.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinta 1 EXPERIENTA SIMILARAOfertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani raportati la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, a furnizat autovehicule/autoutilitare similare cu autovehicule/autoutilitare care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit in valoare/ valoare cumulata de minim 1.500.000 lei, prin intermediul a cel putin 1 contract maxim 3 ( trei ) contracte.;Prin experienta similara se intelege prezentarea a unui sau mai multor contracte și procese verbale de recepție din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat autovehicule/autoutilitare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se completeaza DUAE de catre operatorii economici (inclusiv de catre asociati/subcontractanti/terti sustinatori), conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt solicitate de catre entitatea contractanta tuturor operatorilor economici selectati, inainte de trimiterea invitatiilor la etapa a doua a procedurii.Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la acestea, enumerarea nefiind cumulativa:- copii ale unor parti relevante ale unor contracte pe care le-au indeplinit;- certificate/PV de predare – primire;- procese verbal de receptie;- Certificate constatatoare

III.1.4)Reguli şi criterii obiective de participare
Lista şi descrierea succintă a regulilor şi criteriilor:

Informatii privind asociatii (daca este cazul) – conf. art. 199 din Legea 99/2016:În cazul în care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, fiecare dintre asociati trebuie sa demonstreze lipsa motivelor de excludere, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si dovada implementarii unui sistem al calitatii. Criteriile privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala se indeplinesc de catre asociati prin cumul.In baza art. 37 alin. (3) HGR 394/2016, fiecare dintre asociati trebuie sa demonstreze indeplinirea unui nivel al criteriilor privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala, proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract.Se va depune odata cu documentul DUAE acordul de asociere, cu indicarea liderului asocierii, a procentului si a activitatilor care vor fi indeplinite de fiecare asociat.Sustinere acordata prin tert sustinator conform art. 196 – art. 199 din Legea nr. 99/2016- daca este cazul În cazul în care Ofertantul utilizează capacitățile altor entități pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, Terțul Susținător trebuie să:i. Sa sustina îndeplinirea cerinței minime referitoare la "experienta similara";ii. să nu se afle în una din situațiile descrise în Fișa de Date a Achiziției ca reprezentând motiv de excludere;iii. să fie înscris într-un registru profesional relevant sau în registrul comerțului, în țara în care este stabilit.În cazul în care un Operator Economic Ofertant își exercită dreptul de a utiliza capacitățile altor entități pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie:i. să prezinte, împreună cu Candidatura, până la termenul limită pentru depunerea candidaturilor, următoarele:a. Angajamentul Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și profesională;b. Câte un DUAE (răspuns) separat pentru fiecare Terț Susținător ale cărui capacități le utilizează, conținând informațiile solicitate în partea II (secțiunile A și B), partea III, partea IV: Criterii de selecție, pentru a furniza dovezi preliminare în legătură cu îndeplinirea cerinței, completat și semnat corespunzător de către Terțul Susținător;ii. să bifeze „Da” în propriul DUAE (răspuns) care însoțește Candidatura, Partea a II-a: Informații referitoare la operatorul economic,Secțiunea C: Informații privind utilizarea capacității altor entități.Pentru a fi luat în considerare în cadrul procesului de calificare, Angajamentul Terțului Susținător trebuie sa includa:a. o enumerare și descriere a capacităților pe care entitatea respectivă le pune la dispoziția Operatorului Economic Ofertant, prin raportare la cerința minimă comunicată în Fișa de Date a Achiziției și cu referire la anexa/anexele angajamentului ferm;b. modalitatea efectivă în care entitatea pe ale cărei capacități se bazează Operatorul Economic (Terțul Susținător) asigură Autorității Contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin angajament în situația în care Operatorul Economic Ofertant căruia îi acordă susținere devine Contractant și întâmpină dificultăți pe parcursul derulării Contractului (în situația în care capacitățile incluse în angajamentul ferm vizează resurse netransferabile);c. anexa/anexele ce prezintă modul efectiv prin care entitatea pe a cărei capacitate se bazează Operatorul Economic Ofertant va asigura îndeplinirea angajamentului, inclusiv, dar fără a se limita la planificarea și monitorizarea fluxului de informații, documente, resurse și altele asemenea dintre entitatea ale cărei capacități Operatorul Economic le utilizează și Operatorul Economic Ofertant.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Garantia de participare se va constitui conform prevederilor art. 42 din HG nr. 394/2016 si va fi in cuantumul de 15.000lei. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul RO83BRDE040SV14134800400 deschis la BRD. Durata de valabilitate a garantiei de participare este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va depune impreuna cu oferta. Conform art. 138 alin. (3) din HG 394/2016 si in condiţiile art. 228 alin. (4) din Lege, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanţe referitoare la îndeplinirea condiţiilor de formă a garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de 3 zile pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub sancţiunea respingerii ofertei

ca inacceptabilă Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii– conform art. 42 din HGR nr. 394/2016. Nu se accepta fila CEC sau depunere de numerar la caseria unitatii.

Incadrarea in prevederile art. 43 alin (1) lit. a) si c) din HGR nr. 394/2016 da dreptul entitatii contractante de a retine garantia de participare.

Garantia de buna executie reprezinta 5% din valoarea contractului fara TVA si se constituie conform art. 46 din HGR 394/2016.

Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 48 alin. (1) din HG 394/2016.

Modelul de Contract inclus in Documentatia de atribuire contine informatii referitoare la garantia de buna executie.

Instituțiile de credit din România vor fi interpretate, conform prevederilor art.3 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/10/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 19/02/2024
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19/10/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/09/2023