Dostawy - 561747-2021

03/11/2021    S213

Rumunia-Arad: Pompy ściekowe

2021/S 213-561747

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 211-551150)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: MUNICIPIUL ARAD
Krajowy numer identyfikacyjny: 3519925
Adres pocztowy: Strada: Revoluţiei, nr. 75
Miejscowość: Arad
Kod NUTS: RO421 Arad
Kod pocztowy: 310025
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: PETRU STELIAN ADAM
E-mail: petru.adam@primariaarad.ro
Tel.: +40 257281850/289/350
Faks: +40 257281450
Adresy internetowe:
Główny adres: www.primariaarad.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Achiziționare de pompe pentru stații de pompare din Municipiul Arad

Numer referencyjny: 36/F/2021
II.1.2)Główny kod CPV
42122220 Pompy ściekowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Achiziționare de pompe pentru stații de pompare din Municipiul Arad , conform cerințelor caietului de sarcini. Prin prezenta achiziție se vor achiziționa pentru cele 7 stații de pompare ape uzate un număr total de 16 pompe, astfel: 9 pompe în stațiile de pompare ape uzate, SPAU 1, SPAU 5, SPAU 6 și SPAU 7 din Cartierul GAI, 2 pompe în SPAU 4 din Cartierul BUJAC și 5 pompe în SPAU 2 și SPAU 3 din Cartierul SÂNICOLAU MIC și tablourile de automatizare și control aferente (7 buc.). Achiziționarea noilor pompe și înlocuirea pompelor existente în stațiile de pompare din cele 3 cartiere va contribui la creșterea capacității de preluare a apelor uzate menajere din gospodării, funcționarea în parametrii optimi ai stațiilor și reducerea costurilor de întreținere a pompelor.

Achiziția de pompe necesare în stațiile de pompare ape uzate menajere:

• Pompă submersibilă Q max=210 l/s, H max=20 mCA - 8 buc.

• Pompă submersibilă Q max=84 l/s, H max=30 mCA - 2 buc.

• Pompă submersibilă Q max=76 l/s, H max=24,8 mCA, 6 buc. și unitățile electronice de automatizare și control cu convertizor de frecvență încorporat sau tabloul de automatizare și control aferente fiecărei Stații de Pompare Ape Uzate ( SPAU) - 7 buc.:

• Tabloul de automatizare și control-2x 22KW - 1 buc.

• Tabloul de automatizare și control-3x 22KW - 2 buc.

• Tabloul de automatizare și control-2x 7,3 KW - 1 buc.

• Tabloul de automatizare și control-2x 5,5KwW - 3 buc.

Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificare adresate în termenul prevăzut la secțiunea I.3 (cu 15 zile înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor) cu 10 zile înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor, astfel încât să se respecte prevederile art. 20-21 din OUG 107/2017.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 211-551150

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1)
Zamiast:

1. Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din L 98/2016. Se va incarca in SICAP la momentul incarcarii DUAE si va fi semnata cu semnatura electronica extinsa. Persoanele cu funcţie de decizie în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: dl. Călin Laurențiu Bibarț, primar; Faur Lazăr, Viceprimar; Bognar Levente Grigorie, consilier local; Ilioni Florin, consilier local; Korodi Dan-Andrei, consilier local; Wass Liliana-Viorica, consilier local; Barb Petru Nistor, consilier local; Mariș Florin, consilier local; Fordon Decebal-Ciprian, consilier local; Chifa Ioan, consilier local; Szabo Mihai Iosif, consilier local; Naaji Antoanela-Luciana, consilier local; Săbău Daniela-Arieta, consilier local; Vlad Codrin-Dacian, consilier local; Costea Ioan-Cătălin consilier local; Curcanu Dorian-Florin, consilier local; Mayer Siegfried-Emeric, consilier local; Stana Florin-Sebastian, consilier local; Cheșa Ilie, consilier local; Buruc Cosmin-Alexandru, consilier local; Aur Csilla, consilier local; Galea Cristian-Aurel, consilier local; Vornicu Dorina-Stela, consilier local; dl. Gaman Ioan, consilier local; dl Boca Bogdan-Vlad, Administrator Public; dna. Grozavu Claudia, Director Economic; dna. Radu Carmen, Șef Serviciu Financiar – Contabilitate; dna. Miculita Daniela, Consilier; dna. Burza Han Camelia Galina, Consilier; Kraus Gertrude Ramona, Şef Birou; dna. Rusu Dorina, Șef Birou; dna. Stoica Olimpia Ileana, Șef Servicu Buget; dna. Elena Portaru, Director Executiv; dna. Lucia Giurgiu, Șef Serviciu Investiții; dna. Edita Dekany, Șef Serviciu; dl. Ciprian Puie, consilier juridic; dna. Ples Ramona Mia, consilier juridic; dl. Alin Fatol, consilier juridic; dna. Raluca Kondrat, preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor; dna. Mihaela Nagy, membru al comisiei de evaluare a ofertelor; dl. Daniel Pruteanu, membru al comisiei de evaluare a ofertelor; dna. Adina Dudaș, membru de rezervă al comisie de evaluare; dna. Rodica Bradi, membru de rezervă al comisiei de evaluare a ofertelor; dl. Paul Deac, membru de rezervă al comisie de evaluare, dl. Cristian Ursa, membru de rezervă al comisie de evaluare.Autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 62 din L. 98/2016 oricarui operator economic care se încadrează în situatiile descrise la art. 60 din L. 98/2016Odată cu DUAE se va prezenta si angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, sau după caz, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere. DUAE se va genera automat în SICAP. Nu se va încărca în format pdf. și la secțiunea „Documente de calificare”. În cazul în care ofertanții vor încărca DUAE și în secțiunea „Documente de calificare”, acesta nu va fi luat în considerare. Singurul DUAE care va fi luat în considerare la evaluarea ofertelor, va fi cel generat automat în SICAP.Informații și formalitați necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Informaţiile trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire. DUAE se va completa în SICAP.

Powinno być:

1. Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din L 98/2016. Se va incarca in SICAP la momentul incarcarii DUAE si va fi semnata cu semnatura electronica extinsa. Persoanele cu funcţie de decizie în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: dl. Călin Laurențiu Bibarț, primar; Faur Lazăr, Viceprimar; Bognar Levente Grigorie, consilier local; Ilioni Florin, consilier local; Korodi Dan-Andrei, consilier local; Wass Liliana-Viorica, consilier local; Barb Petru Nistor, consilier local; Mariș Florin, consilier local; Fordon Decebal-Ciprian, consilier local; Chifa Ioan, consilier local; Szabo Mihai Iosif, consilier local; Naaji Antoanela-Luciana, consilier local; Săbău Daniela-Arieta, consilier local; Vlad Codrin-Dacian, consilier local; Costea Ioan-Cătălin consilier local; Curcanu Dorian-Florin, consilier local; Mayer Siegfried-Emeric, consilier local; Stana Florin-Sebastian, consilier local; Cheșa Ilie, consilier local; Buruc Cosmin-Alexandru, consilier local; Aur Csilla, consilier local; Galea Cristian-Aurel, consilier local; Vornicu Dorina-Stela, consilier local; dl. Gaman Ioan, consilier local; dl Boca Bogdan-Vlad, Administrator Public; dna. Grozavu Claudia, Director Economic; dna. Radu Carmen, Șef Serviciu Financiar – Contabilitate; dna. Miculita Daniela, Consilier; dna. Burza Han Camelia Galina, Consilier; Kraus Gertrude Ramona, Şef Birou; dna. Rusu Dorina, Șef Birou; dna. Stoica Olimpia Ileana, Șef Servicu Buget; dna. Elena Portaru, Director Executiv; dna. Lucia Giurgiu, Șef Serviciu Investiții; dna. Edita Dekany, Șef Serviciu; dl. Ciprian Puie, consilier juridic; dna. Ples Ramona Mia, consilier juridic; dl. Alin Fatol, consilier juridic; dna. Raluca Kondrat, preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor; dna. Mihaela Nagy, membru al comisiei de evaluare a ofertelor; dl. Daniel Pruteanu, membru al comisiei de evaluare a ofertelor; dl. Hategan Calin Ilie, membru al comisiei de evaluare; dna. Adina Dudaș, membru al comisie de evaluare; dna. Rodica Bradi, membru de rezervă al comisiei de evaluare a ofertelor; dl. Paul Deac, membru de rezervă al comisie de evaluare, dl. Cristian Ursa, membru de rezervă al comisie de evaluare.Autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 62 din L. 98/2016 oricarui operator economic care se încadrează în situatiile descrise la art. 60 din L. 98/2016Odată cu DUAE se va prezenta si angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, sau după caz, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere. DUAE se va genera automat în SICAP. Nu se va încărca în format pdf. și la secțiunea „Documente de calificare”. În cazul în care ofertanții vor încărca DUAE și în secțiunea „Documente de calificare”, acesta nu va fi luat în considerare. Singurul DUAE care va fi luat în considerare la evaluarea ofertelor, va fi cel generat automat în SICAP.Informații și formalitați necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Informaţiile trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire. DUAE se va completa în SICAP.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

S-a propus si introdus un nou membru al comisie de evaluare, in persoana domnului Hategan Calin Ilie, in calitate de responsabil tehnic, acesta fiind inginer la Compania de Apa Arad, care ulterior atribuirii contractului va gestiona si exploata retelele de apa si canalizare din cadrul municipiului Arad.