Fournitures - 561776-2021

03/11/2021    S213

Polska-Warszawa: Toner do drukarek laserowych/faksów

2021/S 213-561776

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 171-444516)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 26/30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-528
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@nfz.gov.pl
Tel.: +48 225726254
Faks: +48 225726305
Adresy internetowe:
Główny adres: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Adres profilu nabywcy: https://nfz.ezamawiajacy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek eksploatowanych w Centrali NFZ"

Numer referencyjny: BAG-SZP.261.1.27.2021
II.1.2)Główny kod CPV
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest „Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek eksploatowanych w Centrali NFZ”.

2.Szczegółowy wykaz ilości materiałów eksploatacyjnych oraz wymogi techniczne i użytkowe jakie powinny spełniać materiały eksploatacyjne określa załącznik nr 1 do SWZ.

3.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 171-444516

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

1)Zamawiający wymaga, by zamówienie było realizowane w terminie od daty zawarcia umowy do 30.09.2022 r.

2)Wymagany termin realizacji dostaw zamawianych materiałów eksploatacyjnych określa się na nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Powinno być:

1)Zamawiający wymaga, by zamówienie było realizowane w terminie od daty zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy.

2)Wymagany termin realizacji dostaw zamawianych materiałów eksploatacyjnych określa się na nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku zaoferowania w ramach równoważności próbek materiałów eksploatacyjnych, zostaną zwrócone Wykonawcom na ich wniosek, na podany adres lub na adres w ofercie po ogłoszeniu wyniku postępowania.

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

1.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4.000,00 zł.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

3.Do oferty należy dołączyć: 1)oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w ESPD), o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 Specyfikacji; 2)oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji (w przypadku wspólnie ubiegania się o zamówienie); 3)zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w ESPD), o których mowa w Rozdziale V ust. 5 Specyfikacji (jeżeli dotyczy); 4)dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji); 5)odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - składaną w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby; 6)dokumenty wykazujące, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile dotyczy); 7) w przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca wraz z ofertą załącza raport z badań wydajności tych materiałów, przeprowadzonych zgodnie z normami:

ISO/IEC 19752:2004 dla tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych;

ISO/IEC 19798:2007 dla kartridży tonerowych dla kolorowych drukarek laserowych;

ISO/IEC 24711:2007 dla kolorowych kartridży atramentowych;

ISO/IEC 24712:2007 dla kartridży atramentowych;

potwierdzający spełnienie wymogu wydajności, wykonany przez niezależny podmiot powołany do kontroli jakości i uprawniony przez Polskie Centrum Akredytacji lub inny podmiot zagraniczny.

8)Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty: 4 szt. próbek materiałów eksploatacyjnych wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ, tj. po jednym egzemplarzu:

– tonera HP Q6470A do urządzenia HP CLJ 3505;

- tonera HP CE250X do urządzenia HP CLJ 3525;

- toner HP CE251A do urządzenia HP CLJ 3525;

- tonera Brother 3380 do urządzenia Brother MFC-8520DN;

-Jeśli oferta obejmuje model równoważny zgodny z kryteriami równoważności wskazanymi w OPZ Wykonawca ma obowiązek przesłania próbki oferowanego materiału równoważnego.

Jeżeli Zamawiający uzna, że zaproponowane materiały eksploatacyjne są niezgodne z wymogami SWZ w przypadku gdy chociaż jedna z testowanych próbek nie spełni kryteriów opisanych w OPZ, skutkiem powyższego będzie odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Powinno być:

1.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4.000,00 zł.

2.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

3. Do oferty należy dołączyć: 1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w ESPD), o którymmowa w Rozdziale VII ust. 1 Specyfikacji;2) oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji (w przypadku wspólnie ubiegania się o zamówienie);3) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w ESPD), o których mowa w Rozdziale V ust. 5 Specyfikacji (jeżeli dotyczy); 4) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji); 5) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - składaną w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile

Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww.dokumentów, Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby; 6) dokumenty wykazujące, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile dotyczy); 7) w przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych, w celu oceny równoważności Wykonawca wraz z ofertą załącza:

A. raport z badań wydajności tych materiałów, przeprowadzonych zgodnie z normami:

ISO/IEC 19752:2004 dla tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych;

ISO/IEC 19798:2007 dla kartridży tonerowych dla kolorowych drukarek laserowych;

ISO/IEC 24711:2007 dla kolorowych kartridży atramentowych;

ISO/IEC 24712:2007 dla kartridży atramentowych;

potwierdzający spełnienie wymogu wydajności, wykonany przez niezależny podmiot powołany do kontroli jakości i uprawniony przez Polskie Centrum Akredytacji lub inny podmiot zagraniczny.

B. dołącza do oferty: 6 szt. próbek materiałów eksploatacyjnych równoważnych wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ, tj. po jednym egzemplarzu równoważnego materiału eksploatacyjnego do:

– tonera HP Q6470A do urządzenia HP CLJ 3505;

- tonera HP CE250X do urządzenia HP CLJ 3525;

- toner HP CE251A do urządzenia HP CLJ 3525;

- tonera Brother 3380 do urządzenia Brother MFC-8520DN;

- tonera Xerox 106R03585 do urządzenia Xerox Veralink B405;

- tonera Xerox 006R01517 do urządzenia Xerox Work Centre 7835i.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jako próbki tylko te materiały eksploatacyjne, które zostały wymienione powyżej, a które Wykonawca w Załączniku nr 4 do SWZ zaoferuje jako materiały równoważne.

Jeżeli Zamawiający uzna, że zaproponowane równoważne materiały eksploatacyjne są niezgodne z wymogami SWZ w przypadku gdy chociaż jedna z testowanych próbek nie spełni kryteriów opisanych w OPZ, skutkiem powyższego będzie odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 03/01/2022
Powinno być:
Data: 16/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/10/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: