We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 561790-2023

18/09/2023    S179

România-Piatra Neamț: Servicii de exploatare forestieră

2023/S 179-561790

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA, prin Direcția Silvică Neamț
Număr naţional de înregistrare: RO1590120
Adresă: Str. V.A. Urechia nr. 24, jud. Neamt
Localitate: Piatra-Neamt
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Cod poștal: 610100
Țară: România
Persoană de contact: Angela Tămăslăcaru
E-mail: achizitii@neamt.rosilva.ro
Telefon: +40 233211696
Fax: +40 233212736
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.rosilva.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: regie autonoma
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Silvicultura si exploatari forestiere

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

DS NEAMȚ - SERVICII DE EXPLOATARE FORESTIERĂ ȘI TRANSPORT BUȘTENI, IX 2023 - LOT 41 OS Brateș P112

Număr de referinţă: 10244/18.07.2023
II.1.2)Cod CPV principal
77211100 Servicii de exploatare forestieră
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de exploatare forestiera si transport busteni, conform caietului de sarcini.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 47 818.48 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

DS Neamț, Ocolul Silvic Brateș

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prestari de servicii de exploatare forestieră și transport bușteni pentru Lot 41 OS Brateș P112, conform specificatiilor caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la o procedură restrânsă
  • Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă
Explicaţie:

Având în vedere prevederile art. 104, alin (1), lit. c) din Legea 98/2016, coroborate cu adresa Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 5830/20.04.2018, inregistrată la DS Neamț cu nr. 3509/09.05.2018, precum și felul taierii - produse accidentale (conform referatului de necesitate și memoriului justificativ întocmite de Biroul Comercial), atribuirea contractului de prestări ”Servicii de exploatare forestieră și transport bușteni, IX 2023 ” se va face prin aplicarea procedurii de ”Negociere fara publicare prealabila a unui anunț de participare”.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1884
Titlu:

DS NEAMȚ - SERVICII DE EXPLOATARE FORESTIERĂ ȘI TRANSPORT BUȘTENI, IX 2023 - LOT 41 OS Brateș P112

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/08/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: PAPI DRAGOS SRL
Număr naţional de înregistrare: 27420235
Adresă: Strada Principala, Nr. 201
Localitate: Tarcau
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Cod poștal: 617445
Țară: România
E-mail: papidragos2017@gmai.com
Telefon: +40 743482758
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 51 710.08 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 47 818.48 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/09/2023