Dostawy - 561793-2021

03/11/2021    S213

Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne

2021/S 213-561793

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 206-535647)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
Krajowy numer identyfikacyjny: 000289035
Adres pocztowy: Poniatowskiego 15
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-055
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Jeziorski
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Tel.: +48 322083547
Faks: +48 322083568
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sum.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.sum.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu

Numer referencyjny: RZP/PN/40/2/20/21
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 pakiety:

— pakiet nr 1 – krążki antybiotykowe,

— pakiet nr 2 – odczynniki do in vitro.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.1–2.2 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 206-535647

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do: 02/02/2022

Powinno być:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do: 13/02/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 08:30
Powinno być:
Data: 16/11/2021
Czas lokalny: 08:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 16/11/2021
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: