Paslaugos - 561879-2018

20/12/2018    S245

Graikija-Korfu: Inžinerinio projektavimo paslaugos

2018/S 245-561879

Skelbimas apie projekto konkursą

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Ionio Panepistimio
Nacionalinis registracijos Nr.: Αρ. πρωτ. 4953/17-12-2018
Adresas: Ioannoy Theotoki 72
Miestas: Kerkyra
NUTS kodas: EL622 Κέρκυρα
Pašto kodas: 491 32
Šalis: Graikija
Asmuo ryšiams: Aikaterini Papakonstantinoy, Maria Papablasopoyloy
El. paštas: dty@ionio.gr
Telefonas: +30 2661087650/ +30 2661087652
Faksas: +30 2661087632
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.ionio.gr
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://ionio.gr/gr/news/all-news-f1-news-calls-f2-all/
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: www.promitheus.gov.gr
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Μελέτη αποκατάστασης Μεγάρου Καποδίστρια.

Nuorodos numeris: 4953/17-12-2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2)Aprašymas
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η εκπόνηση της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής τής αρχιτεκτονικής, στατικής, Η/Μ μελέτης, καθώς και της σύνταξης τής μελέτης Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. και των τευχών δημοπράτησης, για την εκτέλεση του έργου τής αποκατάστασης του Μεγάρου Καποδίστρια στην Κέρκυρα.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Dalyvauti gali tik tam tikros profesijos asmenys: taip
Nurodykite profesiją:

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στην κατηγορία / κατηγορίες μελετών: (7), (8) και (9). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.2)Konkurso tipas
Atviras konkursas
IV.1.7)Jau atrinktų dalyvių pavadinimai (vardai ir pavardės):
IV.1.9)Projektų vertinimo kriterijai:

Κριτήριο 1ο τεχνικής προσφοράς:

Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων τής προς εκπόνηση μελέτης, όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση τής παρ. 20.3.α), με εντοπισμό των θεμάτων, στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία, κατά την εκπόνηση τής μελέτης.

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 1 ορίζεται σε σ1= 50 %

Κριτήριο 2ο τεχνικής προσφοράς:

Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης τής μελέτης, όπως προκύπτει από την πρόταση μεθοδολογίας τής παρ. 20.3) (παρ. β).

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 2 ορίζεται σε σ2 = 10 %.

Κριτήριο 3ο τεχνικής προσφοράς:

Αξιολογείται η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης και τα παρεχόμενα στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, ώστε να εκτελέσουν τη σύμβαση εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 3 ορίζεται σε σ3 = 15 %

Κριτήριο 4ο τεχνικής προσφοράς:

Αξιολογείται η οργανωτική πληρότητα και αποτελεσματικότητα του οικονομικού φορέα ή της ένωσης, όπως προκύπτει από το οργανόγραμμα, την έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή και της ομάδας μελέτης, και τα στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης τής παρ. 20.3) (παρ. δ και ε).

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 4 ορίζεται σε σ4 = 25 %.

IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 18/01/2019
Vietos laikas: 14:00
IV.2.3)Kvietimų dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti parengti projektai ar prašymai dalyvauti:
Graikų kalba
IV.3)Apdovanojimai ir vertinimo komisija
IV.3.1)Informacija apie prizą (-us)
Bus skiriamas (-i) prizas (-ai): ne
IV.3.2)Išsami informacija apie mokėjimus visiems dalyviams:
IV.3.3)Paskesnės sutartys
Pasibaigus konkursui bus sudaryta viešojo paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų: ne
IV.3.4)Vertinimo komisijos sprendimas
Vertinimo komisijos sprendimas yra privalomas perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui: ne
IV.3.5)Atrinktų vertinimo komisijos narių vardai ir pavardės:

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Adresas: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Miestas: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Pašto kodas: 182 33
Šalis: Graikija
El. paštas: aepp@aepp-procurement.gr
Telefonas: +30 2132141227
Faksas: +30 2132141229
Interneto adresas: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά, βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Α.Ε.Π.Π.
Adresas: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Miestas: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Pašto kodas: 182 33
Šalis: Graikija
El. paštas: aepp@aepp-procurement.gr
Telefonas: +30 2132141227
Faksas: +30 2132141229
Interneto adresas: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/12/2018