Lieferungen - 562035-2023

19/09/2023    S180

die Slowakei-Bratislava: Folien

2023/S 180-562035

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Nationale Identifikationsnummer: 44855206
Postanschrift: Sklabinská 20
Ort: Bratislava - mestská časť Rača
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 83106
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Ľubomír Války
E-Mail: obstaravanie@aomvsr.sk
Telefon: +421 911748271
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.aomvsr.sk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/481796
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://obstaravanie.eranet.sk/#/publicQualificationDetails/17
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: §7 ods. 1, písm. e)
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Opravy osobných, nákladných a špeciálnych automobilov

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Označovanie služobných motorových vozidiel - polepy

Referenznummer der Bekanntmachung: AOAS-2-119/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44174000 Folien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nákup špeciálnych reflexných fólií

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 300 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22459100 Werbekleber und -streifen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Automobilové opravovne MV SR, a.s., prevádzky Bratislava, Nitra, Žilina, Trenčianska Teplá, Banská Bystrica, Košice a prešov

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Podrobne uvedené v súťažných podkladoch

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 300 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Podľa § 32 ods. 1 zákona:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá daňové nedoplatky alebo colné nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32.

Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí uchádzač preukázať, že je oprávnený poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči obstarávateľskej organizácii účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

Obstarávateľská organizácia uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca/uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Obstarávateľská organizácia príjme aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom/uchádzačom.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Podrobne uvedené v súťažných podkladoch

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

B/ Finančné a ekonomické postavenie

Podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia sa nevyžadujú.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

C/ Technická a odborná spôsobilosť

Podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti sa nevyžadujú

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/10/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Dynamický nákupný systém (ďalej ako aj "DNS") je elektronický proces určený na obstarávanie nákupu tovaru bežne dostupných na trhu, je zriadený spoločnosťou Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. a je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle systému Eranet. Ktokoľvek sa doň môže kvalifikovať, ak spĺňa podmienky účasti, stanovené v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pričom žiadosť o účasť môže podať kedykoľvek počas 48 - mesačného trvania tohto DNS. Po vyhodnotení podmienok účasti mu budú automaticky zasielané všetky ďalšie výzvy na predkladanie ponúk.

2. Podrobné pravidlá a podmienky komunikácie a výmeny informácií v dynamickom nákupnom systéme v rámci systému Eranet sú uvedené na internetovej stránke systému Eranet, ako i v súťažných podkladoch obstarávateľskej organizácie k tomuto verejnému obstarávaniu.

3. Uchádzači za do tohto DNS zaregistrujú tak, že na stránke systému ERANET požiadajú o účasť v tomto DNS a doplnia dokumenty, preukazujúce splnenie podmienok účasti, príp. pripoja vyplnený Jednotný európsky dokument (JED). Na tomto mieste záujemcov upozorňujeme, že výzvy môžu byť zasielané iba záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky účasti, a preto obstarávateľská organizácia obratom vyzve každého, kto podmienky účasti predbežne splnil prostredníctvom JED, aby preukázal splnenie týchto podmienok účasti dokumentami, ktoré nahradil.

4. Na tomto mieste obstarávateľská organizácia uvádza, že DNS nerozdeľuje do kategórií a každý zakvalifikovaný

hospodársky subjekt sa môže zúčastniť každej výzvy na predkladanie ponúk. Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje právo stanoviť požiadavky na predmet v podobe minimálnych štandardov na dodaný tovar.

5. Predmetné verejné obstarávanie v jednotlivých výzvach môže byť:

a) zelené verejné obstarávanie,

b) obstarávanie inovácií,

c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023