Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 562035-2023

19/09/2023    S180

Slovensko-Bratislava: Fólia

2023/S 180-562035

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44855206
Poštová adresa: Sklabinská 20
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Rača
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 83106
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Války
E-mail: obstaravanie@aomvsr.sk
Telefón: +421 911748271
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.aomvsr.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/481796
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://obstaravanie.eranet.sk/#/publicQualificationDetails/17
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: §7 ods. 1, písm. e)
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Opravy osobných, nákladných a špeciálnych automobilov

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Označovanie služobných motorových vozidiel - polepy

Referenčné číslo: AOAS-2-119/2023
II.1.2)Hlavný kód CPV
44174000 Fólia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Nákup špeciálnych reflexných fólií

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
22459100 Reklamné nálepky a pásy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Automobilové opravovne MV SR, a.s., prevádzky Bratislava, Nitra, Žilina, Trenčianska Teplá, Banská Bystrica, Košice a prešov

II.2.4)Opis obstarávania:

Podrobne uvedené v súťažných podkladoch

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Podľa § 32 ods. 1 zákona:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá daňové nedoplatky alebo colné nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32.

Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí uchádzač preukázať, že je oprávnený poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči obstarávateľskej organizácii účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

Obstarávateľská organizácia uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca/uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Obstarávateľská organizácia príjme aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom/uchádzačom.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Podrobne uvedené v súťažných podkladoch

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

B/ Finančné a ekonomické postavenie

Podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia sa nevyžadujú.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

C/ Technická a odborná spôsobilosť

Podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti sa nevyžadujú

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 20/10/2023
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Dynamický nákupný systém (ďalej ako aj "DNS") je elektronický proces určený na obstarávanie nákupu tovaru bežne dostupných na trhu, je zriadený spoločnosťou Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. a je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle systému Eranet. Ktokoľvek sa doň môže kvalifikovať, ak spĺňa podmienky účasti, stanovené v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pričom žiadosť o účasť môže podať kedykoľvek počas 48 - mesačného trvania tohto DNS. Po vyhodnotení podmienok účasti mu budú automaticky zasielané všetky ďalšie výzvy na predkladanie ponúk.

2. Podrobné pravidlá a podmienky komunikácie a výmeny informácií v dynamickom nákupnom systéme v rámci systému Eranet sú uvedené na internetovej stránke systému Eranet, ako i v súťažných podkladoch obstarávateľskej organizácie k tomuto verejnému obstarávaniu.

3. Uchádzači za do tohto DNS zaregistrujú tak, že na stránke systému ERANET požiadajú o účasť v tomto DNS a doplnia dokumenty, preukazujúce splnenie podmienok účasti, príp. pripoja vyplnený Jednotný európsky dokument (JED). Na tomto mieste záujemcov upozorňujeme, že výzvy môžu byť zasielané iba záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky účasti, a preto obstarávateľská organizácia obratom vyzve každého, kto podmienky účasti predbežne splnil prostredníctvom JED, aby preukázal splnenie týchto podmienok účasti dokumentami, ktoré nahradil.

4. Na tomto mieste obstarávateľská organizácia uvádza, že DNS nerozdeľuje do kategórií a každý zakvalifikovaný

hospodársky subjekt sa môže zúčastniť každej výzvy na predkladanie ponúk. Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje právo stanoviť požiadavky na predmet v podobe minimálnych štandardov na dodaný tovar.

5. Predmetné verejné obstarávanie v jednotlivých výzvach môže byť:

a) zelené verejné obstarávanie,

b) obstarávanie inovácií,

c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/09/2023