Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Dienstleistungen - 562076-2023

19/09/2023    S180

Hrvatska-Zagreb: Usluge programiranja i usluge savjetovanja

2023/S 180-562076

Obavijest o izmjeni

Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Državni hidrometeorološki zavod
Nacionalni registracijski broj: 74660437164
Poštanska adresa: Ravnice 48
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava-airq@cirus.dhz.hr
Telefon: +385 14565666
Telefaks: +385 14851901
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://meteo.hr/
Adresa profila kupca: http://meteo.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Sustav za upravljanje podacima

Referentni broj: 09-2022-AQ-05
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72200000 Usluge programiranja i usluge savjetovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Sustav za upravljanje podacima

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72200000 Usluge programiranja i usluge savjetovanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora:

Sustav za upravljanje podacima

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 7
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Obavijest o dodjeli ugovora povezana s ovim ugovorom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 238-682743

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: 920-06/22-13/08
Grupa br.: 1
Naziv:

Sustav za upravljanje podacima

V.2)Dodjela ugovora/koncesije
V.2.1)Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije:
16/11/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: IGEA d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 05954000808
Poštanska adresa: Frana Supila 7/B
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: igea@igea.hr
Telefon: +385 42556700
Telefaks: +385 42556701
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (u vrijeme sklapanja ugovora;bez PDV-a)
Ukupna vrijednost nabave: 1 599 740.00 HRK

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Napravljena je 1.izmjena DON-a

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/09/2023

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1)Opis nabave nakon izmjena
VII.1.1)Glavna CPV oznaka
72200000 Usluge programiranja i usluge savjetovanja
VII.1.2)Dodatne šifre CPV-a
VII.1.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Ne

VII.1.4)Opis nabave:

Sustav za upravljanje podacima

VII.1.5)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Početak: 16/11/2022
Završetak: 15/09/2023
VII.1.6)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 233 514.07 EUR
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: IGEA d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 05954000808
Poštanska adresa: Frana Supila 7/B
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: igea@igea.hr
Telefon: +385 42556700
Telefaks: +385 42556701
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
VII.2)Podaci o izmjenama
VII.2.1)Opis izmjena
Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):

Povećanje opsega posla i produženje roka izvršenja ugovora (dorada dodatnih i nužnih funkcionalnosti).

VII.2.2)Razlozi izmjene
Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 43. st. 1. t. (c) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (c) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti:

Povećanje opsega posla i produženje roka izvršenja ugovora (dorada dodatnih i nužnih funkcionalnosti).

VII.2.3)Povećanje cijena
Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 218 796.49 EUR
Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 233 514.07 EUR