Dienstleistungen - 562154-2023

19/09/2023    S180

Bulgarien-Pazardzhik: Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen

2023/S 180-562154

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OBShtINA PAZARDZhIK
Nationale Identifikationsnummer: 000351736
Postanschrift: bul. BaLGARIYa No. 2
Ort: gr. Pazardzhik
NUTS-Code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
Postleitzahl: 4400
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Mariya Angelieva
E-Mail: mangelieva@mail.pazardjik.bg
Telefon: +359 34402258
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.pazardzhik.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/28714
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/329211
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/329211
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Демонтаж и предоставяне за рециклиране на стари високоемисионни отоплителни устройства (печки и котли) ...прод. в II.2.14) Доп. информация

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на настоящата поръчка е „Демонтаж и предоставяне за рециклиране на стари високоемисионни отоплителни устройства (печки и котли) за битово отопление, работещи с твърдо гориво – дърва и/или въглища в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”.

Пълният обхват на дейностите е подробно описан в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация за участие.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 412 802.69 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
Hauptort der Ausführung:

Мястото на изпълнение е на територията на община Пазарджик (гр. Пазарджик и села на територията на Община Пазарджик).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на настоящата поръчка е „Демонтаж и предоставяне за рециклиране на стари високоемисионни отоплителни устройства (печки и котли) за битово отопление, работещи с твърдо гориво – дърва и/или въглища в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”.Целта на настоящата поръчка е да се избере квалифициран изпълнител, който да изпълни дейностите по демонтаж на старите отоплителни устройства на дърва и/или въглища, използвани за отопление от лица, с които Община Пазарджик ще има сключен договор за подмяна на такива стари отоплителни устройства и извършване на дейности по събиране, транспортиране и предоставяне на площадка за последващо третиране с цел рециклиране на получените отпадъци от метали от демонтираните високоемисионни отоплителни устройства (печки и котли) за битово отопление, работещи с твърдо гориво – дърва и/или въглища, в съответствие с действащите нормативни актове в Република България и в изпълнение на проекта, който ще изпълнява Община Пазарджик за подобряване качеството на атмосферния въздух в общината, включително спомагане постигане целите, напредъка и резултатите от проекта. Проектът ще се изпълнява по процедура № BG16FFPR002-5.001, „За по-чист въздух!“, приоритет 5 „Въздух“, финансирана по програма „Околна среда“ 2021-2027 г. с цел подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи, за да се подобри качеството на атмосферния въздух в Община Пазарджик чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха.

Дейностите в обхвата на настоящата обществена поръчка ще се извършват през цялото време на изпълнението на проекта, като съгласно изискванията на финансиращия орган, преди извършването на доставката и монтажа на новите отоплителни устройства в жилищните имоти на крайните получатели община Пазарджик трябва да демонтира старите отоплителни устройства на твърдо гориво, да ги събере и да ги предаде за последващо третиране по реда на чл. 39, ал. 3 от ЗУО.

В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват следните дейности:

1. Демонтаж на стари отоплителни устройства на дърва/въглища и прилежащите им елементи в жилищните имоти на лица, сключили договор с Община Пазарджик за подмяна на тези устройства, посочени от Възложителя в изричен списък;

2. Обезопасяване и превеждане в състояние за транспорт на демонтираните стари отоплителни устройства и прилежащите им елементи.

3. Пренасяне (изнасяне) на отоплителното/отоплителните устройство/устройства и прилежащите им елементи до външния вход на сградата, в която се намира домакинството на лицето по т.1.

4. Натоварване и транспортиране на демонтираните отоплителни устройства и прилежащите им елементи до площадка, притежаваща необходимите документи за предварително третиране и временно съхраняване с цел последващото им предоставяне за рециклиране.

5. Разтоварване на демонтираните стари отоплителни устройства и прилежащите им елементи на площадката за третиране на отпадъците.

6. Претегляне на кантар на доставените демонтирани отоплителни устройства и прилежащите им елементи, идентификация на отпадъка, издаване на Протокол за приемане отоплителни устройства на площадка за третиране на отпадъка, ведно с кантарни бележки, съдържащи вида и количеството на приетия отпадък и документ за изкупната стойност на отпадъка. Завеждане на отпадъка в отчетните книги с цел последващото му третиране за рециклиране.

7. Превеждане на изкупната стойност на формирания отпадък от старите отоплителни устройства по банкова сметка на възложителя.

Пълният обхват на дейностите е подробно описан в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация за участие.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 412 802.69 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Във връзка с Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. и при условие, че Община Пазарджик сключи съответен/ни Договор/и за целево финансиране на проект по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1.Продължение от Раздел II: Предмет "....за битово отопление, работещи с твърдо гориво – дърва и/или въглища в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Участникът в процедурата трябва да притежава регистрационен документ за дейности с отпадъци, издаден по реда на Глава пета, Раздел II от ЗУО, във връзка с чл. 35, ал. 3 и ал. 5 от ЗУО, за събиране и транспортиране на отпадъци с код 20 01 40 – метали.

2. Участникът трябва да притежава разрешение, издадено по реда на Глава пета, Раздел I от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на Глава седма, раздел II от ЗООС. Разрешението за дейности с отпадъци трябва да е за площадка/и за временно съхраняване и разделяне на отпадък с код 20 01 40 с разрешение за дейности по оползотворяване с код R12 и R13. На етапа на кандидатстване участникът може да е в процес на регистрация или на получаване на разрешение, като в този случай към момента на сключване на договора за възлагане процедурите следва да са приключили и участникът следва да представи регистрационен документ и разрешение.

3.Участникът трябва да притежава лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България по чл. 6, ал.1 от Закона за автомобилните превози. При участие на чуждестранни участници същите следва да съобразят изпълнението на поръчката и с чл. 17 от Наредба №11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, изд. от Министъра на транспорта и съобщенията.

Възложителят ще приеме и еквивалентни документи за съответствието на участника с поставените минимални изисквания, доколкото същите са допустими от действащото законодателство, предвид спецификата на възлаганите дейности.

Деклариране: ЕЕДОП, част ІV „Критерии за подбор”, буква А: Годност, с посочване на номер, дата на издаване, орган, срок на валидност на съответния документ по т. 1, т. 2 и т. 3.

Доказване: Заверени от участника копия на документите по т. 1, т.2 и т. 3. За чуждестранни лица – еквивалентни документи, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите и за третите лица, ако има такива. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

В случай, че участник ще използва подизпълнители, той трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, както и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Ако за тях са налице основания за отстраняване от процедурата или не отговарят на съответните критерии за подбор, възложителят изисква замяна.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания, свързани с техническите и професионалните способности на участниците.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/10/2023
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/10/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Гаранц., обезпечаваща изпълнението на дейностите е 3%от стойността на договора за изпълнение без ДДС.Предоставя в една от следните форми:а)парична сума;б)банк. гаранц.В случай, че се представя банкова гаранц., тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима, в полза на Възлож, със срок на валидност най-малко за срока на изпълнение на договора, увеличен с 60календарни дни;в)застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговор. на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорн. на изпълн. по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възлож. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 60календарни дни, след крайния срок на договора;Гаранц. по б. „а” или б. „б” може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранц. или титуляр на застраховката.Участникът сам избира формата на гаранц..Участникът, определен за изпълнител, представя банковата гаранция, платежния документ за внесената по банков път гаранц. за изпълнение на договора или застраховката, обезпечаваща изпълнението, при сключване на договора за изпълнение на поръчката.Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранц. за изпълнение под формата на „парична сума”, тя трябва да бъде внесена по банковата сметка на възлож., платена по банков път. При представяне на гаранц. за изпълнение в платежното нареждане, в банковата гаранц. или застраховката, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранц. за изпълнение.Задължение за представяне на гаранц. за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител.Гаранц. за изпълнение може да се внесе по следнатасметка:Банка:“ОББ”АД,BICкод:UBBSBGSF,IBAN: BG81UBBS80023300455810.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранц. се уреждат в договора.

2.Гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства.Преди извършването на аванс. плащане по договора Изп. представя на Възлож. гаранц. за обезпечаване на авансово предоставените средства, покриваща 100% от авансовото плащане.Гаранц. за авансово предоставените средства е в размер до 10% от стойността на договора с ДДС.Гаранцията за аванс. предоставените средства се предоставя в една от следните форми:а)парична сума;б)банкова гаранция.В случай, че се представя банкова гаранц., тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възлож. и че е със срок на валидност – най-малко за срока на изпълнение на договора;в)застраховка, която обезпечава авансово предоставените средства чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възлож. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум крайния срок на договора;Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранц. за авансово предоставените средства.Гаранц. по т.2, б.„а” или б.„б” може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.При представяне на гаранц. за авансово предоставените средства в нея изрично се посочва договора.Когато избраният изпъл. е обединение, което не е юл, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банк. гаранц., съответно вносител на сумата по гаранц. или титуляр на застраховката. Гаранц. за аванс. предоставените средства може да се внесе по следната сметка:Банка:“ОББ”АД,клон Пазарджик,BIC код: UBBSBGSF,IBAN:BG81UBBS80023300455810.Условията и сроковете за задържане или освобож. на гаранц. за аванс. са в договора.3.Основания за отстраняване-чл.54ал.1,чл.55,чл.107,т.4 ЗОП,чл69ЗПКОНПИ,чл.3,т.8 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Срокът за подаване на жалби е съгласно Част Шеста, Глава Двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023