Diensten - 562167-2019

27/11/2019    S229

Portugal-Leiria: Diensten voor de terbeschikkingstelling van medisch personeel

2019/S 229-562167

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E.
Nationaal identificatienummer: 509822932
Postadres: Rua das Olhalvas
Plaats: Leiria
NUTS-code: PT16F Região de Leiria
Postcode: 2410-197
Land: Portugal
E-mail: aprovisionamento.geral@chleiria.min-saude.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.chleiria.pt
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.vortal.biz
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A0/57/2020 — Prestação serviços médicos ortopedia

Referentienummer: A0/57/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79625000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van medisch personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestação serviços médicos ortopedia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 341 640.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16F Região de Leiria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestação serviços médicos ortopedia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Não.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/12/2019
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/12/2019
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conselho de Administração do CHL, E. P. E.
Postadres: Rua das Olhalvas
Plaats: Leiria
Postcode: 2410-197
Land: Portugal
E-mail: secca@chleiria.min-saude.pt
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/11/2019