Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 562171-2023

Submission deadline has been amended by:  630802-2023
19/09/2023    S180

Hrvatska-Zagreb: Kuhinjski namještaj i oprema

2023/S 180-562171

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinička bolnica Dubrava
Nacionalni registracijski broj: 32206148371
Poštanska adresa: Av.Gojka Šuška 6
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Draženka Fiolić, mag. oec.
E-pošta: dfiolic@kbd.hr
Telefon: +385 12903426
Telefaks: +385 12902969
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbd.hr
Adresa profila kupca: www.kbd.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0038820
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Oprema i radovi za Odjel prehrane

Referentni broj: 2.2.1.10.A - 151 /2023
II.1.2)Glavna CPV oznaka
39141000 Kuhinjski namještaj i oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Oprema i radovi za Odjel prehrane

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 690 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39141000 Kuhinjski namještaj i oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

KB Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb, Odjel prehrane

II.2.4)Opis nabave:

Oprema i radovi za Odjel prehrane

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 20%, 20
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 80%, 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 690 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 130
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

3.2.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

3.2.1.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se:

Upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja dužni su pojedinačno dokazati postojanje navedene profesionalne sposobnosti.

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja dužni su pojedinačno dokazati postojanje navedene profesionalne sposobnosti.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/10/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/10/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

KB Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb, II kat, dvorana 19

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/09/2023