Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 562199-2020

23/11/2020    S228

Polska-Goniądz: Planowanie środowiska naturalnego

2020/S 228-562199

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biebrzański Park Narodowy
Adres pocztowy: Osowiec – Twierdza 8
Miejscowość: Goniądz
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 19-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Powałko
E-mail: sekretariat@biebrza.org.pl
Tel.: +48 857380620
Faks: +48 857383021
Adresy internetowe:
Główny adres: www.biebrza.org.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przygotowanie projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego

Numer referencyjny: ZP.26.11.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90712000 Planowanie środowiska naturalnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 477 554.20 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przygotowanie operatu ochrony flory (OOFl)

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część V zamówienia obejmuje przygotowanie operatu ochrony flory, w tym m.in.:

a) zebranie dostępnych materiałów publikowanych i niepublikowanych dotyczących flory roślin naczyniowych, mchów i wątrobowców BbPN, w tym o występowaniu inwazyjnych gatunków obcych (IAS), przeprowadzenie analizy ich przydatności do sporządzenia operatu, przygotowanie zestawienia opracowań i zbiorów danych publikowanych i niepublikowanych;

b) doprecyzowanie metodyki inwentaryzacji;

c) przeprowadzenie inwentaryzacji gatunków zagrożonych, rzadkich i objętych prawną ochroną gatunkową na znanych stanowiskach;

d) przeprowadzenie inwentaryzacji roślin naczyniowych w wytypowanych kwadratach siatki ATPOL (1 km x 1 km);

e) monitoring stanu ochrony obuwika pospolitego, sasanki otwartej i leńca pospolitego na stanowiskach w granicach parku;

f) w przypadku stwierdzenia podczas prac terenowych gatunków z zał. II Dyrektywy Siedliskowej, dotychczas niewykazywanych jako przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy lub przedmiotów ochrony na nowych stanowiskach przeprowadzenie oceny ich stanu ochrony;

g) przeprowadzenie inwentaryzacji mchów i wątrobowców w wytypowanych kwadratach siatki ATPOL (1 km x 1 km);

h) przeprowadzenie inwentaryzacji i oceny stanu ochrony gatunków mchów z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej: haczykowca błyszczącego i widłozęba zielonego;

i) przeprowadzenie inwentaryzacji obcych gatunków inwazyjnych roślin naczyniowych, mchów i wątrobowców;

j) przygotowanie struktury bazy flory w ramach Systemu GIS BbPN i uzupełnienie jej o pozyskane dane geometryczne i opisowe;

k) analiza zgromadzonych danych i przygotowanie „Operatu ochrony flory” (elaborat);

l) przygotowanie map w formie cyfrowej w postaci do wydruku;

m) przekazanie materiałów zielnikowych zebranych podczas realizacji zamówienia do zielnika BbPN;

n) udział w konsultowaniu zapisów syntezy planu i projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN dotyczących flory.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ w części V. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ) i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0025/17 „Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przygotowanie operatu ochrony fauny – część 1 – bezkręgowce

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część VII zamówienia obejmuje przygotowanie operatu ochrony fauny w zakresie bezkręgowców, w tym m.in.:

a) zebranie dostępnych materiałów publikowanych i niepublikowanych dotyczących fauny, analizę i ocenę ich przydatności do sporządzenia operatu;

b) przeprowadzenie inwentaryzacji poczwarówek (Geyera, zwężonej i jajowatej), pająków, ważek, chrząszczy i motyli;

c) przeprowadzenie inwentaryzacji pachnicy dębowej i zgniotka cynobrowego w ich potencjalnych siedliskach wraz z identyfikacją zagrożeń i oceną stanu ochrony wg metodyk PMŚ;

d) przeprowadzenie monitoringu stanu ochrony 4 gatunków motyli (strzępotka edypusa, przeplatki maturna, czerwończyka fioletka i czerwończyka nieparka), 2 gatunków ważek (zalotki większej i trzepli zielonej) oraz 3 gatunków poczwarówek (Geyera, zwężonej i jajowatej) wg metodyk PMŚ;

e) przeprowadzenie monitoringu występowania łątki zielonej i iglicy małej;

f) przygotowanie struktury baz danych GIS fauny bezkręgowców BbPN i uzupełnienie jej o pozyskane dane geometryczne i opisowe;

g) analiza zgromadzonych danych oraz przygotowanie operatu ochrony fauny bezkręgowców (elaboratu);

h) przygotowanie map w formie cyfrowej w postaci do wydruku;

i) udział w konsultowaniu zapisów syntezy planu i projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN dotyczących fauny bezkręgowców parku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ w części VII. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ) i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0025/17 „Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 113-274534
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 5
Nazwa:

Przygotowanie operatu ochrony flory (OOFl)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Krameko Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 677-004-50-65
Adres pocztowy: ul. Mazowiecka 108
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-023
Państwo: Polska
E-mail: Sekretariat@krameko.com.pl
Tel.: +48 122945220
Adres internetowy: www.krameko.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 100 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 997 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 7
Nazwa:

Przygotowanie operatu ochrony fauny – część 1 – bezkręgowce

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Instytut Badawczy Leśnictwa
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250009200
Adres pocztowy: ul. Braci Leśnej 3
Miejscowość: Sękocin Stary
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: ibl@ibles.waw.pl
Tel.: +48 856812396
Adres internetowy: www.ibles.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 406 504.07 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 480 554.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Zam. Publ. U.

2. Środki ochrony prawnej regulują przepisy zawarte w dziale VI art. 179–198 g Zam. Publ. U.

3. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu, w terminie:

5.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Zam. Publ. U, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Na rozstrzygniecie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2020