Tjenesteydelser - 562199-2023

19/09/2023    S180

Danmark-København: Uddannelsestilbud

2023/S 180-562199

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
CVR-nummer: 40786449
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Julie Henriksen
E-mail: julie.henriksen@adst.dk
Telefon: +45 72378090
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.medst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af lederudvikling i staten

Sagsnr.: 22-0310815
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80500000 Uddannelsestilbud
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Administrations- og Servicestyrelsen udbyder på vegne af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen kontrakter på lederudvikling i staten. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler:

Delaftale 1 vedr. udviklingsforløbet "Talent for ledelse" der skal understøtte og hjælpe ledelsestalenter i transitionen fra at være medarbejder til at være leder.

Delaftale 2 vedr. udviklingsforløbet "Ny leder i staten" der skal hjælpe nye ledere med at træde fuldt ind i ledelsesrollen og give dem et bredt netværk af andre nye ledere i staten.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 48 504 300.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Talent for ledelse

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80500000 Uddannelsestilbud
80532000 Uddannelse i virksomhedsledelse
80570000 Uddannelsestilbud til personlig udvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 vedr. udviklingsforløbet "Talent for ledelse" der skal understøtte og hjælpe ledelsestalenter i transitionen fra at være medarbejder til at være leder.

Leverandøren skal opnå følgende ønskede organisatoriske effekter:

- Bidrag til attraktive og velfungerende arbejdspladser.

- Bedre resultatskabelse gennem handlekraftige, motiverende og nytænkende ledertalenter.

- Velforberedte og reflekterede lederaspiranter, som er parate til at påtage sig yderligere ansvar og træde ind i lederrollen.

- Øget fastholdelse af talent og et stærkere grundlag for rekruttering af ledere.

- Bedre tværgående samarbejde internt og eksternt f.eks. gennem et større netværk på tværs af staten.

Kontrakten indeholder udvikling og gennemførsel af 24 forløb, samt option på yderligere 24 forløb.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 65%
Pris - Vægtning: 35%
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder 24 forløb på option.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ny leder i staten

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80500000 Uddannelsestilbud
80532000 Uddannelse i virksomhedsledelse
80570000 Uddannelsestilbud til personlig udvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 vedr. udviklingsforløbet "Ny leder i staten" der skal hjælpe nye ledere med at træde fuldt ind i ledelsesrollen og give dem et bredt netværk af andre nye ledere i staten.

Leverandøren skal opnå følgende ønskede organisatoriske effekter:

- Bidrag til attraktive og velfungerende arbejdspladser.

- Bedre resultatskabelse gennem handlekraftige, motiverende og nytænkende ledere.

- Ledere der formår at finde balancen mellem lederidentitet og faglig identitet.

- Øget fokus på kerneopgaven og forståelse af slutbrugeren.

- Bedre tværgående samarbejde internt og eksternt f.eks. gennem et større netværk på tværs af staten.

Kontrakten indeholder udvikling og gennemførsel af 24 forløb samt option på yderligere 24 forløb.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 65%
Pris - Vægtning: 35%
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder 24 forløb på option.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 050-144478
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Talent for ledelse

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
04/09/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Summit A/S
CVR-nummer: 26787610
Postadresse: Sundkrogsgade 7, 4
By: København
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 21 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 995 800.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Ny leder i staten

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
04/09/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Connector A/S
CVR-nummer: 31429226
Postadresse: Skodsborgvej 188
By: Nærum
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2850
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: UKON
CVR-nummer: 16180343
Postadresse: Brendstrupgårdsvej 13
By: Århus
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 24 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 27 508 500.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet downloades via https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=SKATTEMINISTERIET. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger man ind og kan herefter se en oversigt over alle udbud under Skatteministeriets koncern. Der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og tilbudsgivers/ansøgers handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven finder følgende af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 3529100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/09/2023