Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 562215-2019

Submission deadline has been amended by:  615875-2019
27/11/2019    S229    Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

2019/S 229-562215

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul National al Patrimoniului
Număr naţional de înregistrare: 10444949
Adresă: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321
Cod poștal: 040157
Țară: România
Persoană de contact: Domnita Maria Traistaru
E-mail: maria.traistaru@patrimoniu.gov.ro
Telefon: +40 213169082
Fax: +40 213169084

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.patrimoniu.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100080486
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Elaborare studii de fundamentare și investigații în vederea întocmirii proiectului de consolidare, restaurare și punere în valoare a obiectelor: Tronsoanele 1-6, Tronso [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 10444949_2019_PAAPD_1098591
II.1.2)Cod CPV principal
71241000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contract de elaborare studii de fundamentare și investigații în vederea întocmirii proiectului de consolidare, restaurare și punere în valoare a obiectelor: Tronsoanele 1-6, Tronsoanele 8-23, Tronsonul 25, Turnul Cojocarilor, Turnul Măcelarilor, Turnul cu Ceas, Turnul Fierarilor, Turnul Cizmarilor și Turnul Croitorilor, Turnul Tăbăcarilor, Turnul Cositorarilor, Turnul Frânghierilor, Bastionul Măcelarilor, Bastionul Cositorarilor și Bastionul Castaldo din cadrul obiectivului „Fortificațiilor Cetății Sighișoara”, cod LMI MS-II-a-A-15805.

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 21 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare pana cel tarziu in a 15-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Valoarea estimată, exprimată în lei, fără TVA a serviciilor ce urmează a fi contractate, este 793 055,12 RON, [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 793 055.12 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 4
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 4
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Procedura de atribuire este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a condiționa semnarea contractului de alocarea creditelor bugetare, de către ordonatorul principal de credite – Ministerul Culturii și Identității Naționale, dar nu mai târziu de 3 luni de la finalizarea procedurii de atribui [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot II

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71241000
71000000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125
Locul principal de executare:

Sighișoara.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Elaborare studii de fundamentare și investigații în vederea întocmirii proiectului de consolidare, restaurare și punere în valoare a obiectelor Tronsoanele 1-6, Tronsoanele 8-23, Tronsonul 25, Turnul Cojocarilor, Turnul Măcelarilor, Turnul cu Ceas, Turnul Fierarilor, Turnul Cizmarilor și Turnul Croitorilor, Turnul Tăbăcarilor, Turnul Cositorarilor, Turnul Frânghierilor, Bastionul Măcelarilor, Bastionul Cositorarilor și Bastionul Castaldo din cadrul obiectivului „Fortificațiilor Cetății Sighișoara”, cod LMI MS-II-a-A-15805.

Lotul II presupune elaborare:

— studiu hidro-geotehnic,

— expertiză tehnică.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Propunerea tehnică, precum și demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și planificarea adecvată a resurselor umane și a activităților / Pondere: 36
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența profesională a personalului-cheie / Pondere: 24
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 263 228.24 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot IV

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71241000
71000000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125
Locul principal de executare:

Sighișoara.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Elaborare studii de fundamentare și investigații în vederea întocmirii proiectului de consolidare, restaurare și punere în valoare a obiectelor Tronsoanele 1-6, Tronsoanele 8-23, Tronsonul 25, Turnul Cojocarilor, Turnul Măcelarilor, Turnul cu Ceas, Turnul Fierarilor, Turnul Cizmarilor și Turnul Croitorilor, Turnul Tăbăcarilor, Turnul Cositorarilor, Turnul Frânghierilor, Bastionul Măcelarilor, Bastionul Cositorarilor și Bastionul Castaldo din cadrul obiectivului „Fortificațiilor Cetății Sighișoara”, cod LMI MS-II-a-A-15805.

Lotul IV presupune elaborare:

— actualizare studiu istoric-arhitectural (studiu privind valoarea resursei culturale, conf. HG 907/2016),

— studiu peisagistic,

— studiu arheologic – sondaje.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Propunerea tehnică, precum și demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și planificarea adecvată a resurselor umane și a activităților / Pondere: 36
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența profesională a personalului-cheie / Pondere: 24
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 138 523.44 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot I

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71241000
71000000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125
Locul principal de executare:

Sighișoara.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Elaborare studii de fundamentare și investigații în vederea întocmirii proiectului de consolidare, restaurare și punere în valoare a obiectelor Tronsoanele 1-6, Tronsoanele 8-23, Tronsonul 25, Turnul Cojocarilor, Turnul Măcelarilor, Turnul cu Ceas, Turnul Fierarilor, Turnul Cizmarilor și Turnul Croitorilor, Turnul Tăbăcarilor, Turnul Cositorarilor, Turnul Frânghierilor, Bastionul Măcelarilor, Bastionul Cositorarilor și Bastionul Castaldo din cadrul obiectivului „Fortificațiilor Cetății Sighișoara”, cod LMI MS-II-a-A-15805.

Lotul II presupune elaborare:

— releveu cu scanare laser 3D,

— studiu topografic.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Propunerea tehnică, precum și demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și planificarea adecvată a resurselor umane și a activităților / Pondere: 36
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența profesională a personalului-cheie / Pondere: 24
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 212 672.24 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot III

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71241000
71000000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125
Locul principal de executare:

Sighișoara.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Elaborare studii de fundamentare și investigații în vederea întocmirii proiectului de consolidare, restaurare și punere în valoare a obiectelor Tronsoanele 1-6, Tronsoanele 8-23, Tronsonul 25, Turnul Cojocarilor, Turnul Măcelarilor, Turnul cu Ceas, Turnul Fierarilor, Turnul Cizmarilor și Turnul Croitorilor, Turnul Tăbăcarilor, Turnul Cositorarilor, Turnul Frânghierilor, Bastionul Măcelarilor, Bastionul Cositorarilor și Bastionul Castaldo din cadrul obiectivului „Fortificațiilor Cetății Sighișoara”, cod LMI MS-II-a-A-15805.

Lotul III presupune elaborare:

— expertiză biologică ce include studiu dendrocronologic,

— expertiză componente artistice (studiu de parament, stratigrafie, identificare caracteristici materiale etc.).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Propunerea tehnică, precum și demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și planificarea adecvată a resurselor umane și a activităților / Pondere: 36
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența profesională a personalului-cheie / Pondere: 24
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 178 631.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Operatorii economici vor completa în SEAP, în secțiunea dedicată, DUAE-ul configurat de către autoritatea contractantă (Document Unic de Achizitii European) constând în declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare conform cărora nu se încadrează în prevederile 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Ulterior la solicitarea autorității contractante, doar operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va prezenta documente justificative pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare declarate prin DUAE, cum ar fi:

— certificat de atestare fiscal (datorii la bugetul general consolidat) din care să reiasă faptul că operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentării,

— certificat privind achitarea impozitelor și taxelor locale (datorii la bugetele locale) din care să reiasă faptul că operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere, sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz documente prin care se demonstrează fapul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2) art 167 alin. (2) și art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, alte documente edificatoare după caz.

Asociații, terții susținători și/sau subcontractanții se vor autentifica în sistem și vor completa DUAE în calitatea în care a fost inclus în procedură de atribuire.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorităţii contractante sunt:

— manager, dr. arh. Ștefan Bâlici,

— director adjunct, Gabriela Tulai,

— director general adjunct, Luana Roxana Floricică,

— avocat, Oana Frânc,

— Control Financiar Preventiv, Micuta Iuliana Buiculescu,

— Control Financiar Preventiv, Carmen Timofte,

— sef Secția Achiziții Publice și Urmărire Contracte, Maria Domnița Trăistaru,

— Secția Achiziții Publice și Urmărire Contracte, Ion Cristian Sandu,

— arhitect, Vlad Alexandru Safta,

— Oficiul Verificare Proiecte, Mihaela Negoiță,

— Secția Achiziții Publice și Urmărire Contracte, Gabriela Alexandra Asaftei,

— arhitect, Arina Nițulescu,

— șef Secția Patrimoniu Mondial, Iosef Kovaks.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului, obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: în SEAP, în secțiunea dedicată, DUAE-ul configurat de către autoritatea contractantă se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in urma aplicarii criteriului de atribuire, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, care sa cuprinda informatii reale/actuale la momentul prezentarii.

Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile în calitatea în care au fost incluși în procedură de atribuire.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 3. Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Avand in vedere volumul I „Complexitatea serviciilor contractate”, in scopul verificarii capacitii tehnice i/sau profesionale a ofertanilor, autoritatea contractant solicit ofertantilor unui contract sau mai multe contracte de servicii similare, in conformitate cu prevederile art. 179 lit. (b) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezentarea listei principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, calculati avand drept referinta termenul limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Ofertanii vor face dovada ca in ultimii 3 ani la nivelul unui contract sau mai multor contracte au prestat servicii similare, respectiv au elaborat studii si/sau investigatii si/sau expertize, in valoare cumulata de cel putin: 178 631 RON, fara TVA pentru lot III, dintre care la nivelul a cel putin unuia dintre aceste contracte sa fi elaborat studii si/sau investigatii si/sau expertize asupra unui monument istoric de aceeasi categorie (A) – monumente istorice de valoare nationala si universala, si/sau categorie inferioara (B), monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, si/sau sistem constructiv.

Loturile: 1. Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Avand in vedere volumul si complexitatea serviciilor contractate, in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor, autoritatea contractanta solicita ofertantilor unui contract sau mai multor contracte de servicii similare, in conformitate cu prevederile art. 179 lit. (b) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezentarea listei principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, calculati avand drept referinta termenul limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Ofertantii vor face dovada ca in ultimii 3 ani la nivelul unui contract sau mai multe contracte au prestat servicii similare, respectiv au elaborat studii si/sau investigatii si/sau expertize, in valoare cumulata de cel putin: 212 672 RON, fara TVA pentru lot I, dintre care la nivelul a cel putin unuia dintre aceste contracte sa fi elaborat studii si/sau investigatii si/sau expertize asupra unui monument istoric de aceeasi categorie (A) – monumente istorice de valoare nationala si universal, si/sau categorie inferioara (B), monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, si/sau sistem constructiv.

Loturile: 2. Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Avand in vedere volumul si complexitatea serviciilor contractate, in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor, autoritatea contractanta solicita ofertantilor unui contract sau mai multor contracte de servicii similare, in conformitate cu prevederile art. 179 lit. (b) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezentarea listei principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, calculati avand drept referinta termenul limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Ofertantii vor face dovada ca in ultimii 3 ani la nivelul unui contract sau mai multor contracte au prestat servicii similare, respectiv au elaborat studii si/sau investigatii si/sau expertize, in valoare cumulata de cel putin: 263 228 RON, fara TVA pentru lot II, dintre care la nivelul a cel putin unuia dintre aceste contracte sa fi elaborat studii si/sau investigatii si/sau expertize asupra unui monument istoric de aceeasi categorie (A) – monumente istorice de valoare nationala si universal, si/sau categorie inferioara (B), monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, si/sau sistem constructiv.

Loturile: 4. Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Avand in vedere volumul si complexitatea serviciilor contractate, in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor, autoritatea contractant solicita ofertantilor unui contract sau mai multor contracte de servicii similare, in conformitate cu prevederile art. 179 lit. (b), din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezentarea listei principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, calculati avand drept referinta termenul limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Ofertantii vor face dovada ca in ultimii 3 ani la nivelul unui contract sau mai multe contracte au prestat servicii similare, respectiv au elaborat studii si/sau investigatii si/sau expertize, in valoare cumulata de cel putin: 138 523 RON, fara TVA pentru lot IV, dintre care la nivelul a cel putin unuia dintre aceste contracte sa fi elaborat studii si/sau investigaii si/sau expertize asupra unui monument istoric de aceeasi categorie (A) – monumente istorice de valoare nationala si universala, si/sau categorie inferioar (B), monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, si/sau sistem constructiv.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va prezenta de catre toti ofertantii odata cu completarea DUAE daca este cazul si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE precum contracte/certificări de bună execuție pentru serviciile cele mai importante, documente constatatoare, recomandări si orice alte documente relevante, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, care vor conține valori, perioade și locul execuției, modul de îndeplinire a obligațiilor, beneficiarii lucrărilor indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privati, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicarii criteriului de atribuire.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 06/01/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 06/05/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/01/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere este de 21 de zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare pana cel tarziua in a 15-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, două oferte prezintă punctaj egal, în vederea departajării acestora, autoritatea contractantă va alege, oferta cu cel mai mare punctaj obținut cadrul factorului de evaluare „Propunerea tehnică, precum și demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și planificare adecvată a resurselor umane și a activităților”.

Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea și datele de identificare ale ofertantului/canditatului/subcontractantului propus/tertului susutinator, in termen de 5 zile de la expirarea termenului limita de depunere a solicitarilor de depunere a ofertelor, cu excepția persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele.

Daca oferta este depusa de o asociere formata din doi sau mai multi operatori economici, garantia de participare/garantia de buna executie se va constitui in numele asocierii.

Ofertantul care se află pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribure, va avea obligația conform prevederilor art. 132 alin. (2) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta documente doveditoare care probeaza indelinirea celor asumate prin completarea DUAR la solicitarea autoritatii contractante.

Nota: pentru incarcarea in SEAP, recomandam operatorilor economici ca acestea sa fie arhivate in arhive de maxim 48 MB semnate cu semnatura electronica extinsa, pentru a inlesni procesul de evaluare a ofertelor.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a constractelor de achizitiipublice, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrari și concesiune de servicii.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Institutul Național al Patrimoniului
Adresă: Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4
Localitate: București
Țară: România
E-mail: maria.traistaru@patrimoniu.ro
Telefon: +40 213169082

Adresă internet: www.patrimoniu.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/11/2019