Lieferungen - 562260-2023

19/09/2023    S180

Polen-Ostróda: Krankenwagen

2023/S 180-562260

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna
Postanschrift: ul. Władysłwa Jagiełły 1
Ort: Ostróda
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 14-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Golubski, Aldona Szpojda, Jadwiga Przytomska
E-Mail: zamowienia@szpital-ostroda.pl
Telefon: +89 6460671
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpital-ostroda.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa ambulansów ratunkowych typu C z wyposażeniem medycznym.

Referenznummer der Bekanntmachung: SOSA.ZP.3321.20.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114121 Krankenwagen - UB07
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia jest sprzedaż oraz dostarczenie fabrycznie nowych ambulansów typu C w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789 na potrzeby Szpitala w Ostródzie SA..Szczegółowy opis ambulansów objętych przedmiotem zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna, 14-100 Ostróda, ul. Wł.Jagiełły 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż oraz dostarczenie fabrycznie nowych ambulansów typu C w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789 na potrzeby Szpitala w Ostródzie SA.

2. Szczegółowy opis ambulansów objętych przedmiotem zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia.

3. Dostarczone ambulanse muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 2022 z późń.zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia a także posiadać ważną homologację na samochód bazowy oraz kompletnie zabudowany ambulans sanitarny wystawioną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2023 r. poz. 1047 z późń.zm.)

4. Wyposażenie medyczne ambulansów (które zostało zakwalifikowane jako wyrób medyczny) musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (DZ. U z 2022 r. poz. 974 ze zm.).

5. Dostarczone ambulanse muszą spełniać normy Unii Europejskiej (znak CE) z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i poziomu emisji spalin, musi być wolny od wad technicznych, niezarejestrowane i nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich, muszą być dopuszczony do obrotu i stosowania, gotowe do podjęcia działalności medycznej bezpośrednio po przekazaniu go zamawiającemu, muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ, rok produkcji pojazdu bazowego i zabudowy medycznej 2023 rok, z minimalnym przebiegiem (tzw. przebieg techniczny).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 20/10/2023
Ende: 01/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do dnia 01 grudnia 2023 roku

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową zawartą na wykonanie danej zamówienia, istotne dla stron postanowienia, w tym wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zakres możliwych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik 5 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/10/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/01/2024
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/10/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

Postępowanie prowadzone na Platformie e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https:// ezamowienia.gov.pl.

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna, ul. Władysława Jagiełły1, 14-100 Ostróda-pok. nr 01.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Komisja przetargowa powołana powołana Uchwałą Prezesa Zarządu Szpitala w Ostródzie SA, oraz inne zainteresowane osoby.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji umowy/umów jest Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1 (dalej Zamawiający).

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@szpital-ostroda.pl .

3. Zamawiający przetwarza podane dane osobowe w ramach składanej oferty w celu wyłonienia wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na zlecenie wykonania zamówienia publicznego.

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a następnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą oraz jej rozliczenia.

5. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów Pzp związanym z udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie przez wykonawcę danych osobowych uniemożliwi Zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną oferty oraz ewentualne zawarcie umowy.

6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp, lub którym udostępniona zostanie umowa. Zgromadzone dane

osobowe udostępniane będą pracownikom Zamawiającego oceniającym złożone oferty. Dane mogą być także udostępniane podmiotom zapewniającym zamawiającemu usługi pocztowe oraz bankom podczas wykonywania transakcji rozliczeniowych. W celu zapewnienia stałego dostępu do danych osobowych, ich skutecznego, bezbłędnego i bezpiecznego przetwarzania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, dane udostępniane dostawcom wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa przetwarzania.

7. W przypadku korzystania przez wykonawców z prawa do środków ochrony prawnej określonych w Dziale

IX Pzp, mogą być udostępniane informacje o wyrokach skazujących, naruszeniach prawa i powiązanych z tym środkach bezpieczeństwa (o których mowa w art. 10 RODO).

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz czas niezbędny do umożliwienia dochodzenia roszczeń przez strony.

9. Każdy wykonawca udostępniający dane osobowe posiada prawo:

1. dostępu do swoich danych osobowych,

2. do sprostowania swoich danych osobowych,

3. żądania od Zamawiającego ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO.

10. Wykonawcy nie przysługuje:

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność́ zamawiającego podjętą̨ w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023