Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 562285-2019

Submission deadline has been amended by:  822-2020
27/11/2019    S229

Polonia-Varsovia: Servicios relacionados con el software

2019/S 229-562285

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 94
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-807
País: Polonia
Persona de contacto: Elżbieta Grumińska
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Teléfono: +48 220-46-49
Fax: +48 220-48-99
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.gitd.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usługi wytworzenia, rozwoju i utrzymania systemu iBTM

Número de referencia: BDG.ZPB.230.37.2019
II.1.2)Código CPV principal
72260000 Servicios relacionados con el software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wytworzenia, rozwoju i utrzymania systemu iBTM.

Wynikiem realizacji zamówienia powinny być:

1. W ramach Zadania głównego obowiązkiem Wykonawcy będzie zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie produkcyjne systemu IBTM o funkcjonalnościach systemu Transbit (system Transbit wykonany jest w technologii Magic z użyciem bazy danych Btrieve) zaprojektowanym i zbudowanym w oparciu o technologie i języki programowania powszechnie używane i otwarte (np.: .NET, Java, Python) oraz relacyjną bazę (wraz z zapewnionym wsparciem producenta na cały okres utrzymania systemu) i zapewnienie zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności oraz integrację z Systemem KREPTD.

2. 12-miesięczne Utrzymanie systemu IBTM.

3. Realizacja prac rozwojowych (w ramach puli 2000 rbh) zleconych przez Zamawiającego.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72212000 Servicios de programación de software de aplicación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Polska

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wytworzenia, rozwoju i utrzymania systemu iBTM.

1.Wynikiem realizacji zamówienia powinny być:

1.1. W ramach Zadania głównego obowiązkiem Wykonawcy będzie zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie produkcyjne systemu IBTM o funkcjonalnościach systemu Transbit (system Transbit wykonany jest w technologii Magic z użyciem bazy danych Btrieve) zaprojektowanym i zbudowanym w oparciu o technologie i języki programowania powszechnie używane i otwarte (np.: .NET, Java, Python) oraz relacyjną bazę (wraz z zapewnionym wsparciem producenta na cały okres utrzymania systemu) i zapewnienie zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności oraz integrację z Systemem KREPTD.

1.2. 12-miesięczne Utrzymanie systemu IBTM.

1.3. Realizacja prac rozwojowych (w ramach puli 2000 rbh) zleconych przez Zamawiającego.

W trakcie realizacji prac w ramach zadania głównego Wykonawca skonfiguruje środowiska:

— produkcyjne, - testowe, - szkoleniowe oraz przygotuje opis mechanizmów backupu i procedury odtworzeniowe środowiska produkcyjnego we współpracy z Zamawiającym.

2. Implementacja: Zamawiający dopuszcza następujące metody realizacji zadania głównego jakim jest wytworzenie Systemu IBTM:

2.1. Konwersja Systemu z wykorzystaniem narzędzi do zautomatyzowanej konwersji platformy Magic do nowoczesnego i powszechnego języka programowania (np. .NET, Java, Python). Przy takim wariancie rozwiązania Zamawiający dopuszcza architekturę grubego klienta dla zadania głównego, z zachowaniem pozostałych wymagań wymienionych w dokumencie. Rozwiązanie musi poprawnie działać

W środowisku Windows 7/8/10.

2.2. Napisanie Systemu od nowa w postaci aplikacji webowej. Rozwiązanie musi poprawnie działać w aktualnych wersjach przeglądarek: Chrome. Firefox, Edge.

TERMIN REALIZACJI:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie:

1. Zadanie główne - do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy (w terminie zadeklarowanym w pkt 6) formularza numer OF.0);

2. Utrzymanie systemu - 12 miesięcy od zakończenia zadania głównego;

3. Rozwój - 12 miesięcy od zakończenia zadania głównego lub do wyczerpania limitu roboczogodzin.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 21
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryteria oceny ofert i ich wagi:

a) Cena – waga 50 %

b) Skrócenie terminu realizacji zadania głównego – waga 25 %

c) Stawka za 1 RBH rozwoju – waga 10 %

d) Dysponowanie Specjalistą w zakresie migracji z bazy danych silnika Btrieve – waga 15 %

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Warunek dotyczący zdolności do prowadzenia działalności zawodowej - nie dotyczy.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, żaden z Wykonawców i żaden z tych podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp.

3. W celu wstępnego potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: „JEDZ”), stanowiącego załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE. L Nr 3, str. 16).

3.1. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

3.2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ jest Platforma.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty.

5.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

5.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia

W oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Cd. w pkt III.1.2)

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 1 000 000,00 zł.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1. na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji finansowej:

— informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Cd. pkt. III.1.1) Ogłoszenia

5.4.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS o albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 15 (formularz DP.4);

5.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 22 (formularz DP.5);

5.7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) (formularz DP.6).

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5:

6.1. W pkt 5.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.2. W pkt 5.2 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

6.3. W pkt 5.3, 5.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Cd. pkt. III.1.1) Ogłoszenia

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1 oraz 6.2 winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 6.3 winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 – 6.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 7 znajduje odpowiednie zastosowanie.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5.2 składa dokument, o którym mowa w pkt 6.2 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 7 znajduje odpowiednie zastosowanie.

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w pkt 5 składa każdy z tych Wykonawców.

11. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów dokumenty wskazane w pkt 5 winny być złożone również w odniesieniu do tych podmiotów.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

1. wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

1) 1 (jedno) zamówienie o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto, polegające na budowie systemu informatycznego obejmującego zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji oraz uruchomienie produkcyjne (oprogramowania) z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych; lub 1 (jedno) zamówienie o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, polegające na konwersji systemu (zmianie technologii z zachowaniem funkcjonalności) z technologii Magic do nowoczesnych i powszechnych języków programowania (np.: .NET, Java, Python) oraz z bazy danych Btrieve do relacyjnej bazy danych

2) 1 (jedno) zamówienie o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto, polegające na świadczeniu minimum 12-miesięcznej nieprzerwanej usługi rozwoju lub utrzymaniu systemu informatycznego o architekturze centralnej,

Z którego korzysta minimum 100 użytkowników.

Te same zamówienia mogą stanowić potwierdzenie spełniania więcej niż jednego warunku określonego w niniejszym punkcie.

2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, posiadającymi udokumentowane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz zapewni zespół osób zdolnych do realizacji zamówienia o kwalifikacjach nie gorszych niż:

1) Koordynator projektu posiadający ważny przez cały okres trwania umowy certyfikat Prince2 Practitioner lub równoważny w zakresie wiedzy lub kompetencji, posiadający 5-letnie doświadczenie w projektach informatycznych, potwierdzone udziałem jako Kierownik Projektu w realizacji projektu informatycznego przez okres minimum 12 miesięcy (jeżeli okres realizacji projektu był krótszy - przez cały okres jego trwania)

O wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.

2) 1 specjalista ds. analizy biznesowej posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone 3-letnim doświadczeniem zawodowym oraz udziałem w roli Analityka Biznesowego w realizacji co najmniej dwóch projektów informatycznych (przez minimum 6 miesięcy w każdym z projektów) o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto każdy.

3) 1 programista posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w programowaniu przy użyciu języka Java lub .NET z wykorzystaniem Webservices potwierdzone minimum 3-letnim doświadczeniem jako programista w projektach informatycznych oraz udziałem w roli programisty przez minimum 12 miesięcy w realizacji co najmniej 1 projektu o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto;

4) 1 specjalista ds. testów posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w roli Testera w realizacji co najmniej dwóch projektów informatycznych o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto każdy oraz potwierdzone certyfikatem: ISTQB Certified Tester, Foundation Level lub równoważnym w zakresie wiedzy lub kompetencji;

Każdy członek zespołu musi się posługiwać biegle językiem polskim w mowie i piśmie lub Wykonawca zapewni stałą i profesjonalną obsługę tłumaczy. Wszelkie dokumenty formalne podlegające zatwierdzeniu muszą być przekazywane Zamawiającemu w języku polskim.

Zamawiający nie dopuszcza łączenie ról. Zamawiający zastrzega wymóg realizowania Przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę w Wykazie doświadczenia członków zespołu na zasadach określonych w umowie.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1. na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego posiadania zdolności zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia:

— wykaz dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy te dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnego ze wzorem określonym formularzem nr DP.1 „Wykaz wykonanych zamówień”.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru zawartego w Formularzu DP.2.

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 powyżej, zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania opisanych w Części II lit. A pkt 1 warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;

1.1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty w tym zakresie Wykonawca składa wraz z ofertą.

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia dokumentów określających w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

d) czy inny podmiot, w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia oraz potencjału kadrowego, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wskazane informacje mogą być zawarte w zobowiązaniu, o którym mowa powyżej.

1.2. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Cd. w pkt VI.3)

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy szczegółowo określa Część IV SIWZ - IPU (Istotne Postanowienia Umowy)

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 07/01/2020
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 07/01/2020
Hora local: 13:30
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia w siedzibie Zamawiającego: GITD, Al. Jerozolimskie 94, 00-807Warszawa za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Cd. pkt. III.1.3) Ogłoszenia:

1.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

1.4. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

1.5. Warunkiem polegania na zdolnościach innych podmiotów jest brak zaistnienia w stosunku do tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 85 000,00 PLN. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna musi być sporządzone i złożone w oryginale w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę (gwaranta). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

4. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (formularz numer OF.0.), oraz dokumenty wymienione w Warunkach szczególnych SIWZ. Wraz z ofertą powinny być złożone: JEDZ; pisemne zobowiązanie innego podmiotu, w przypadku, w którym Wykonawca polega na jego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej wraz z dokumentami potwierdzającymi te okoliczności; pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; pełnomocnictwo do podpisania oferty; dowód wniesienia wadium, jeżeli wadium jest wymagane zgodnie z postanowieniami Warunków szczególnych SIWZ. W przypadku, gdy wymagane wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz,Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia podpisany przez wystawcę(gwaranta) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory (formularze) powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

7. Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przeprowadził dialog techniczny. Informacje dot. dialogu znajdują się pod adresem: https://bip.gitd.gov.pl/zamowienia-powyzej/news/zaproszenie-do-dialogu-technicznego-glowny-inspektorat-transportu-drogowego-w-zwiazku-z-planowanym-p/

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@odwolania.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Przysługujące wykonawcom i innym podmiotom środki ochrony prawnej zależne są od wartości zamówienia. Z uwagi na wartość zamówienia równą lub przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 1) odwołanie przysługuje od wszystkich niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp; 2) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli została przesłana drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni, jeśli została przesłana w inny sposób; 3)odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ - w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, a w przypadku, gdy SIWZ jest przekazywana Wykonawcom – od dnia jej przekazania; 4) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2) i 3) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 5) jeżeli Zamawiający - mimo takiego obowiązku – nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż: a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie powinno: 1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp; 2) określać żądanie odwołującego; 3) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 1) nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp; 2) uiszczono wpis. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia drogą elektroniczną. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@odwolania.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/11/2019