Servicios - 562363-2019

27/11/2019    S229

Polonia-Opole: Servicios de consultoría comercial y en gestión

2019/S 229-562363

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Dirección postal: al. W. Witosa 26
Localidad: Opole
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 45-401
País: Polonia
Persona de contacto: Bernard Pancerz
Correo electrónico: zamowienia@wcm.opole.pl
Teléfono: +48 4520114
Fax: +48 4520121
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.wcm.opole.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.usk.opole.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa doradcza i nadzorcza w celu poprawy funkcjonowania SOR w USK w Opolu

Número de referencia: TLZP/2-23/233/116/2019
II.1.2)Código CPV principal
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Kompleksowa usługa doradcza i nadzorcza w celu poprawy funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu wraz z utrzymaniem optymalizacji kosztowej uzyskanej w ramach realizacji umowy w okresie 36 miesięcy od zawarcia umowy wraz z przeszkoleniem personelu.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, al. Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Audyt dokumentacji medycznej SOR, obejmującej okres sprawozdawczy od 1.1.2019 r. do 30.6.2019 r, mający na celu weryfikację pod względem zastosowanych algorytmów rozliczeń z NFZ, prawidłowości dokumentacji pod względem formalnym, zgodności z obowiązującymi przepisami. Audyt dokumentacji medycznej SOR, mający na celu weryfikację pod względem zastosowanych algorytmów rozliczeń z NFZ, prawidłowości dokumentacji pod względem formalnym, zgodności z obowiązującymi przepisami obejmującej okres sprawozdawczy od 1.7.2019 r. do 31.12.2019 r. Szkolenie personelu odpowiedzialnego za sprawozdawczość SOR w zakresie efektywności rozliczeń minimum 7 godzin dla każdej osoby. Szkolenie personelu lekarskiego w zakresie zasad sprawozdawczości ze wskazaniem obszarów działania wymagających poprawy co do sposobu sprawozdawania minimum 7 godzin dla każdej osoby. Stworzenie propozycji rozwiązań organizacyjnych, kadrowych i funkcjonalnych zmierzających do poprawy efektywności funkcjonowania, w tym optymalizacji kosztowej oraz rozliczania działalności SOR jak również optymalizacji procesu udzielania świadczeń pod względem komfortu pacjentów. Trzykrotne szkolenie personelu lekarskiego, pielęgniarskiego i ratowniczego SOR w zakresie triage’u według Manchester Triage System oraz w zakresie organizacji pracy oddziału, zapewniającej szybką i sprawną obsługę pacjentów. Szkolenie prowadzone przez certyfikowanych instruktorów. Nadzór i kontrola działań przeszkolonego personelu SOR poprzez kolejny audyt rozliczeń z NFZ. Nadzór i kontrola działań personelu SOR w całym okresie obowiązywania umowy. Stworzenie planu optymalizacji rozliczeń świadczeń wykonywanych w SOR w zakresie źródeł finansowania innych niż NFZ. Bieżący nadzór oraz kontrola działań personelu odpowiedzialnego za sprawozdawczość SOR poprzez regularne weryfikowanie dokumentacji medycznej pacjentów SOR pod kątem optymalizacji rozliczeń z NFZ. Zapewnienie możliwości stałego kontaktu telefonicznego pracowników Zamawiającego w sprawach objętych przedmiotem niniejszej umowy. Regularne audyty oraz optymalizacja rozliczeń SOR – co najmniej jeden raz na półrocze lub w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż jeden raz w półroczu – przez cały okres obowiązywania umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości: 5 000,00 PLN. Procedura odwrócona art. 24 aa Pzp.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem złożonym z co najmniej:

1/ 2 (dwóch) lekarzy medycyny ratunkowej specjalistów lub w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej, przy czym co najmniej 1(jeden) posiadający specjalizację z medycyny ratunkowej i w ostatnich 2 latach był odpowiedzialny za proces rozliczeń świadczeń udzielanych w SOR;

2/ 1 (jednej) osoby posiadającej minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu lub koordynowaniu pracy szpitalnego oddziału ratunkowego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Umowa będzie realizowana w USK w Opolu oraz na podstawie dokumentacji medycznej pacjentów. Bieżące monitorowanie i raportowanie realizacji umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 31/12/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 31/12/2019
Hora local: 11:00
Lugar:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, al. Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ w zakresie wskazanym wyżej. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

a/aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

b/ odpis z właściwe go rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

c/ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku kiedy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt b) musi złożyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

W przypadku kiedy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: al. Postepu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom niniejszego postępowania, a także innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Środkami ochrony prawnej są:

4. Odwołanie, które wnosi się w terminie:

Lp. Przedmiot odwołania Termin na wniesienie odwołania

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w drogą elektroniczną 10 dni.

2. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE oraz wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej 10 dni.

3. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 2 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 10 dni:

a) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. b) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

c) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5. Skarga do sądu

a) Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

b) Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: al. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/11/2019