En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Varor - 562403-2022

14/10/2022    S199

Sverige-Stockholm: Kuvert

2022/S 199-562403

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Försäkringskassan
Nationellt registreringsnummer: 202100-5521
Postadress: Försäkringskassan Försäkringskassan
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 103 51
Land: Sverige
Kontaktperson: Emmeli Johansson
E-post: emmeli.johansson@forsakringskassan.se
Telefon: +46 101122739
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.forsakringskassan.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=68098
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=68098
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Social trygghet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kuvert- Distribution

Referensnummer: FK 2022/017950-1
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30199230 Kuvert
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar produktion och leverans av kuvert enligt krav och förutsättningar i upphandlingsdokumenten.

Försäkringskassans distributionscentral är en printcentral som handhar Försäkringskassans centrala utskick och är lokaliserad i Sundsvall. Utskick sker via maskinell kuvertering och under 2021 printades ca 6,5 miljoner kuvert där majoriteten var C5-kuvert.

Försäkringskassans distributionscentral distribuerar i dagsläget även brev för SPV, Arbetsförmedlingen E-hälsomyndigheten och Skolverket. Distribution kan även få ytterligare kunder under avtalsperioden. Om Distribution får ytterligare kunder kan sortimentet (kuverttyper) komma att utökas.

Försäkringskassan avser att teckna ramavtal med en (1) leverantör.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30199230 Kuvert
30199710 Tryckta kuvert
30199711 Tryckta fönsterkuvert
30199712 Tryckta kuvert utan fönster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar produktion och leverans av kuvert enligt krav och förutsättningar i upphandlingsdokumenten.

Försäkringskassans distributionscentral är en printcentral som handhar Försäkringskassans centrala utskick och är lokaliserad i Sundsvall. Utskick sker via maskinell kuvertering och under 2021 printades ca 6,5 miljoner kuvert där majoriteten var C5-kuvert.

Försäkringskassans distributionscentral distribuerar i dagsläget även brev för SPV, Arbetsförmedlingen E-hälsomyndigheten och Skolverket. Distribution kan även få ytterligare kunder under avtalsperioden. Om Distribution får ytterligare kunder kan sortimentet (kuverttyper) komma att utökas.

Försäkringskassan avser att teckna ramavtal med en (1) leverantör.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/02/2023
Slut: 31/01/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ömsesidig rätt att förlänga avtalet 2 gånger, där varje förlängning avser 1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

2 optioner på ett år vardera.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/11/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/04/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/11/2022
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001
Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/10/2022