Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Forniture - 562440-2022

Submission deadline has been amended by:  645914-2022
14/10/2022    S199

Polonia-Słupsk: Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

2022/S 199-562440

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Miasto Słupsk
Numero di identificazione nazionale: PL636
Indirizzo postale: Plac Zwycięstwa 3
Città: Słupsk
Codice NUTS: PL636 Słupski
Codice postale: 76-200
Paese: Polonia
E-mail: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl
Tel.: +48 598488440
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://bip.um.slupsk.pl/
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Miasto Ustka
Numero di identificazione nazionale: PL636
Indirizzo postale: Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
Città: Ustka
Codice NUTS: PL636 Słupski
Codice postale: 76-270
Paese: Polonia
E-mail: mbogusz@um.ustka.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.ustka.pl/
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Polska Filharmonia "Sinfonia Baltica" Wojciecha Kilara w Słupsku
Numero di identificazione nazionale: PL636
Indirizzo postale: Jana Pawła II 3
Città: Słupsk
Codice NUTS: PL636 Słupski
Codice postale: 76-200
Paese: Polonia
E-mail: sekretariat@sinfoniabaltica.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl/
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku
Numero di identificazione nazionale: PL636
Indirizzo postale: Młyńska 2
Città: Słupsk
Codice NUTS: PL636 Słupski
Codice postale: 76-200
Paese: Polonia
E-mail: pt.slupsk@straz.gda.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.gov.pl/web/kmpsp-slupsk
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku
Numero di identificazione nazionale: PL636
Indirizzo postale: Grodzka 3
Città: Słupsk
Codice NUTS: PL636 Słupski
Codice postale: 76-200
Paese: Polonia
E-mail: sekretariat@mbp.slupsk.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.biblioteka.slupsk.pl/
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Państwowy Teatr Lalki "Tęcza" w Słupsku
Numero di identificazione nazionale: PL636
Indirizzo postale: Waryńskiego 2
Città: Słupsk
Codice NUTS: PL636 Słupski
Codice postale: 76-200
Paese: Polonia
E-mail: theatertecza@gmail.com
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://teatrlalkitecza.pl/
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Samodzielny Publiczny Moejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Numero di identificazione nazionale: PL636
Indirizzo postale: Tuwima 37
Città: Słupsk
Codice NUTS: PL636 Słupski
Codice postale: 76-200
Paese: Polonia
E-mail: adm-tech@spmzoz-slupsk.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://spmzoz-slupsk.pl/pl
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Słupski Ośrodek Kultury
Numero di identificazione nazionale: PL636
Indirizzo postale: Banacha 17
Città: Słupsk
Codice NUTS: PL636 Słupski
Codice postale: 76-200
Paese: Polonia
E-mail: sekretariat@sok.slupsk.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.sok.slupsk.pl/
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Trzy Fale sp. z o.o
Numero di identificazione nazionale: PL636
Indirizzo postale: Grunwaldzka 8A
Città: Słupsk
Codice NUTS: PL636 Słupski
Codice postale: 76-200
Paese: Polonia
E-mail: sekretariat@trzyfale.slupsk.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.trzyfale.slupsk.pl/
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Numero di identificazione nazionale: PL636
Indirizzo postale: Wiejska 7
Città: Ustka
Codice NUTS: PL636 Słupski
Codice postale: 76-270
Paese: Polonia
E-mail: sektretariat@zgkustka.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.zgkustka.pl/
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Nowy Teatr im. Witkacego W Słupsku
Numero di identificazione nazionale: PL636
Indirizzo postale: Lutosławskiego 1
Città: Słupsk
Codice NUTS: PL636 Słupski
Codice postale: 76-200
Paese: Polonia
E-mail: sekretariat@nowyteatr.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://nowyteatr.pl/
I.2)Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pn/um_slupsk
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Słupskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2025 r.”

Numero di riferimento: AT.ZP.271.27.2022.ZCH
II.1.2)Codice CPV principale
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) dla potrzeb Słupskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2025 r. Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej [MWh] w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2025 r. wynosi 23 327,016 MWh.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

Wzór umowy zawiera załącznik nr 3 do SWZ wraz z załącznikiem nr 1 (wykaz punktów poboru energii elektrycznej objętych umową) i nr 2 (pełnomocnictwo).

3. W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany – będzie realizowany identycznie, niezależnie od tego który Wykonawca go wykona), uwzględniono wszystkie koszty cyklu życia – marżę, koszty bilansowania handlowego, opłaty transakcyjne, koszty zmienności profilu, koszty zmienności grafik

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL Polska
Codice NUTS: PL636 Słupski
Luogo principale di esecuzione:

Punkty poboru energii elektrycznej zamawiającego objęte umową.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) dla potrzeb Słupskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2025 r. Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej [MWh] w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2025 r. wynosi 23 327,016 MWh.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

Wzór umowy zawiera załącznik nr 3 do SWZ wraz z załącznikiem nr 1 (wykaz punktów poboru energii elektrycznej objętych umową) i nr 2 (pełnomocnictwo).

3. W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany – będzie realizowany identycznie, niezależnie od tego który Wykonawca go wykona), uwzględniono wszystkie koszty cyklu życia – marżę, koszty bilansowania handlowego, opłaty transakcyjne, koszty zmienności profilu, koszty zmienności grafiku, koszty grafikowania, koszty energii konwencjonalnej, koszty praw majątkowych oraz podatek akcyzowy. Poza ww. kosztami Zamawiający nie przewiduje innych kosztów dostawy energii elektrycznej.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2025
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki realizacji umowy określone zostały w Załączniku nr 3 do Swz - Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi bilansowania handlowego

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/11/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 19/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/11/2022
Ora locale: 10:15
Luogo:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

II lub III kwartał 2025

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
10/10/2022