Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 562549-2023

19/09/2023    S180

Noorwegen-Haugesund: Voertuigen voor de hulpdiensten

2023/S 180-562549

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2023/S 163-511496)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Haugesund kommune
Nationaal identificatienummer: 944 073 787
Postadres: Rådhusgata 66
Plaats: Haugesund
NUTS-code: NO0A1 Rogaland
Postcode: 5528
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Karl Petter Kristiansen
E-mail: karlpetter@innkjopskontoret.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.haugesund.kommune.no/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Light crew vehicle for Haugesund Fire Service

Referentienummer: 23194
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144200 Voertuigen voor de hulpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Invitation to tender for the delivery of a light crew vehicle for Haugesund Fire Service.

The value of the procurement is estimated to NOK 3 million excluding VAT. The value is an estimate and is not binding for the contracting authority.

See the procurement documents for further information.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/09/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 163-511496

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: The duration of the contract, the framework agreement or the dynamic purchasing system, Start-up date
In plaats van:
Datum: 13/10/2023
Te lezen:
Datum: 20/10/2023
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Deadline for receipt of tenders or requests for participation
In plaats van:
Datum: 22/09/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 06/10/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Tender opening
In plaats van:
Datum: 22/09/2023
Plaatselijke tijd: 12:01
Te lezen:
Datum: 06/10/2023
Plaatselijke tijd: 12:01
VII.2)Overige nadere inlichtingen: