Lieferungen - 562556-2023

19/09/2023    S180

Polen-Zielona Góra: Büromöbel

2023/S 180-562556

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
Nationale Identifikationsnummer: 526-10-38-122
Postanschrift: ul. Zjednoczenia 104
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Postleitzahl: 65-120
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Weronika Stachura
E-Mail: dzp.zg@amw.com.pl
Telefon: +48 684119600
Fax: +48 684119612
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.amw.com.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.amw.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://amw.eb2b.com.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż mebli fabrycznie nowych do Siedziby OReg AMW Zielona Góra

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP-OZ.2610.358.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39130000 Büromöbel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli fabrycznie nowych do Siedziby OReg AMW Zielona Góra. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

39130000-2 Meble biurowe

39130000-3 Meble

39150000-8 Meble różne

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39150000 Diverse Möbel und Einrichtungen
39130000 Büromöbel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Hauptort der Ausführung:

województwo lubuskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli fabrycznie nowych do Siedziby OReg AMW Zielona Góra. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

39130000-2 Meble biurowe

39130000-3 Meble

39150000-8 Meble różne

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy

z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, odpowiednio:

1) wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

3. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 2.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia 2022/576:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia

5. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ (poprzez wypełnienie wyłącznie w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia – zwanym „JEDZ” – sekcji ) „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”) oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy, oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k ust. 1 rozporządzenia 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 9 do SWZ, sporządza się w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

nie dotyczy

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

nie dotyczy

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt i ryzyko do sprzedaży, dostarczenia, rozładunku oraz montażu mebli zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy w Siedzibie Zamawiającego położonej przy ul. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra.

2. Zamawiający przed dostawą i montażem mebli umożliwi Wykonawcy w uzgodnionym wspólnie terminie pomiar pomieszczeń w celu dopasowania wymiarów mebli do tych pomieszczeń. Strony sporządzą na powyższą okoliczność stosowną notatkę.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na trzy dni przed terminem dostawy.

4. Odbiór mebli będących Przedmiotem umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu odbioru.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/10/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 02/01/2024
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/10/2023
Ortszeit: 10:30
Ort:

Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego: https://amw.eb2b.com.pl/

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.ZgodnieZArt.13ust.1i2Rozp.UE2016/679zDn.27.4.2016r.,(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL119z04.05.2016,s.1),dalej„RODO”,informuję,że:administratoremPani/PanaDanychOsobowych jest AgencjaMieniaWojskowegoZSiedzibąPrzyUl.Nowowiejskiej26A,00-911Warszawa;2.AdministratorWyznaczyłInspektoremOchronyDanych,zKtórymMożeSięPani/PanKontaktowaćWSprawach związanych z ochrona danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adresAgencjiMieniaWojskowego,ul.Nowowiejska26A,00-911Warszawa, z dopiskiem „InspektorOchronyDanych”;3.Pani/PanaDaneOsobowePrzetwarzaneBędą naNodstawieArt.6ust.1lit.cRODOwCeluZwiązanymZPostępowaniemOUdzielenieZamówieniaPublicznego;4.OdbiorcamiPani/PanaDanychOsobowychBędąOsobyLubPodmioty,którymUdostępnionaZostaniDokumentacjaPostępowania w oparciu o art.8oraz art.96ust.3ustawy z dnia 29.1.2004r.–PrawoZamówieńPublicznych„ustawa”;5.Pani/PanaDaneOsoboweBędąPrzechowywane,ZgodnieZArt. 97ust.1ustawy,przezOkres4latOdDniaZakończeniaPostępowaniaOUdzielenieZamówienia,AW PrzypadkuTreściUmowyPrzezOkres10latLubDłużejWPrzypadkuUmowyZawartejNaCzasPowyżej10lat, wówczasNaOkresJejTrwania.6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/PanaDotyczącychJestWymogiemUstawowymOkreślonymWPrzepisachUstawy,ZwiązanymZUdziałemWPostępowaniuOUdzielenieZamówieniaPublicznego;KonsekwencjeNiepodania określonych danych wynikają z ustawy;7.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbZautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;8.PosiadaPani/Pan: a.na podstawie art.15RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b.na podstawie art.16RODOprawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c.na podstawie art.18RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18ust.2RODO(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d.prawo do wniesienia skargi do Prezesa UrzęduOchronyDanychOsobowych,gdy uznaPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: a. w związku z art. 17 ust.3lit.b,d lub e RODOprawo do usunięcia danych osobowych; b.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20RODO; c.na podstawie art.21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6ust.1lit.c RODO.Zgodnie z art. 8aust.5 ustawyZamawiający informuje o ograniczeniach wynikających z art. 8aust. 2i4 ustawy oraz art. 97 ust. 1a ustawy tj. -art.8aust.2 ustawy -W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15ust.1–3rozporządzeniaRODO,wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.- art. 8a ust. 4 ustawy - Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18ust.1 RODO,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.-art.97ust.1aUstawy1a.WPrzypadkuGdyWykonanieObowiązków,oKtórychMowaWArt.15ust.1–3rozporządzeniaRODO,wymagałobyNiewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę. w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi sią do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargą wnosi sią do Sądu Okręgowego

w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023