Leveringen - 562579-2023

19/09/2023    S180

Polen-Korfantów: Aardgas

2023/S 180-562579

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 000654530
Postadres: ul. Wyzwolenia 11
Plaats: Korfantów
NUTS-code: PL523 Nyski
Postcode: 48-317
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Polowa
E-mail: ocr@ocr.pl
Telefoon: +48 774344000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ocr.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-propublico.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Samorządu Województwa Opolskiego
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Referentienummer: PZP-225_12/2023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem postępowania jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) dla potrzeb kotłowni Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 11, pracującej w cyklu całorocznym, na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i załącznikach;

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65210000 Gasdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL523 Nyski
Voornaamste plaats van uitvoering:

KORFANTÓW- powiat nyski, województwo opolskie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem postępowania jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) dla potrzeb kotłowni Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 11, pracującej w cyklu całorocznym, na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i załącznikach

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada aktualną koncesję na obrót oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego wydaną przez Prezesa Urzędu Energetyki.

Ponadto,

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Wykonawca spełni warunek w w/w zakresie jeżeli zgodnie z art. 113 ustawy Pzp jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim UE,

w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli potwierdzi, że ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1.000.000,00 zł

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy, rodzajem i wartością odpowiadającą przedmiotowi zamówienia.

Przez dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia uważa się dostawę gazu ziemnego wysokometanowego E wraz z dystrybucją w ilości nie mniejszej niż 4 000 000 kWh

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

12 MIESIĘCY

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/10/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/01/2024
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/10/2023
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

na platformie zakupowej: https://e-propublico.pl

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

W przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

W przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Land: Polen
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/09/2023