Diensten - 562582-2018

21/12/2018    S246

België-Brussel: Meervoudige raamovereenkomst met hernieuwde mededinging in het kader van de verlening van adviesdiensten voor de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van structurele hervormingen in lidstaten van de EU

2018/S 246-562582

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Secretariat-General, Structural Reform Support Service (SRSS)
Postadres: Rue de la Loi 170
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: SRSS Unit 01 "Budget and Finance"
E-mail: SRSS-FWC002@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4241
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: zie het document „uitnodiging tot inschrijving”.
Plaats: Brussels
Land: België
Contactpersoon: SRSS Finance
E-mail: SRSS-FWC002@ec.europa.eu
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meervoudige raamovereenkomst met hernieuwde mededinging in het kader van de verlening van adviesdiensten voor de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van structurele hervormingen in lidstaten van de EU

Referentienummer: SRSS/2018/01/FWC/002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verlening van adviesdiensten (ter ondersteuning van het ontwerp en/of de tenuitvoerlegging van hervormingen) in 1 of meer lidstaten, op 1 of meer van de volgende sectorgebieden:

— beheer en overheidsbestuur,

— belastingdienst en beheer van de overheidsfinanciën,

— groei- en ondernemingsklimaat,

— arbeidsmarkt, onderwijs, gezondheid en sociale voorzieningen,

— financiële sector en toegang tot financiering.

Voor de steun kan gerichte deskundigheid nodig zijn op gebieden zoals gezondheid, belastingen, energie, milieu en zal hoofdzakelijk worden gefinancierd door het steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP) (Verordening (EU) 2017/825 van het Europees Parlement en de Raad, zoals laatst gewijzigd).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 100 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75000000 Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

1, meerdere of alle EU-lidstaten.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

zie het internetadres vermeld in I.3).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP) (Verordening (EU) 2017/825 van het Europees Parlement en de Raad, zoals gewijzigd door Verordening (EU) nr. 2018/1671 van het Europees Parlement en de Raad van 23.10.2018).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in I.3).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie het internetadres vermeld in I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres onder I.3).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 7
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 225-513867
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/02/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europese Commissie, Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, Floor 10, Room 10/31, 1000 Brussels, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie het internetadres vermeld in I.3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

In overeenstemming met bijlage I, hoofdstuk 1, sectie 2, artikel 11, lid 1, onder e) van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18.7.2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, kan de aanbestedende dienst gebruikmaken van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging van een opdracht met de contractanten ter verhoging van het maximumplafond van de raamovereenkomst. In geval de middelen van de raamovereenkomst sneller worden verbruikt dan voorzien, kan de aanbestedende dienst de verdere toepassing van deze procedure op gang brengen. De nieuwe diensten moeten soortgelijke diensten betreffen als in de raamovereenkomst en mogen niet meer dan 50 % van de oorspronkelijke opdrachtwaarde bedragen. Het in II.1.5) vermelde bedrag omvat geen dergelijke verhoging van de opdrachtwaarde. De voorwaarden voor gunning van de nieuwe diensten zijn die van de raamovereenkomsten en de bijlagen ervan, die van kracht zijn op het moment dat de onderhandelingsprocedure wordt uitgeschreven.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/12/2018