Usługi - 562582-2018

21/12/2018    S246

Belgia-Bruksela: Wielokrotna umowa ramowa o usługi z ponownym otwarciem procedury konkursowej o świadczenie usług doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich UE

2018/S 246-562582

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Secretariat-General, Structural Reform Support Service (SRSS)
Adres pocztowy: Rue de la Loi 170
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: SRSS Unit 01 "Budget and Finance"
E-mail: SRSS-FWC002@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
Adres profilu nabywcy: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4241
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: zob. dokument „Zaproszenie do składania ofert”
Miejscowość: Brussels
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: SRSS Finance
E-mail: SRSS-FWC002@ec.europa.eu
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa o usługi z ponownym otwarciem procedury konkursowej o świadczenie usług doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich UE

Numer referencyjny: SRSS/2018/01/FWC/002
II.1.2)Główny kod CPV
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług doradczych (w celu wsparcia opracowywania i/lub wdrażania reform) w jednym państwie członkowskim lub w większej liczbie państw członkowskich w jednej dziedzinie lub w kilku spośród następujących kategorii:

— zarządzanie i administracja publiczna,

— administrowanie przychodami i zarządzanie finansami publicznymi,

— rozwój i otoczenie przedsiębiorczości,

— rynek pracy, edukacja, ochrona zdrowia i usługi społeczne,

— sektor finansów i dostęp do finansowania.

Wsparcie może wymagać ukierunkowanej wiedzy fachowej z dziedzin takich jak na przykład: zdrowie, podatki, energia, ochrona środowiska. Będzie ono finansowane głównie w ramach Programu wspierania reform strukturalnych (ostatnio zmienione rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/825).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 100 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
75000000 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jedno, kilka lub wszystkie państwa członkowskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 100 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program wsparcia reform strukturalnych [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/825, zmienione rozporządzeniem (UE) 2018/1671 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2018 r.].

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 7
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 225-513867
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/02/2019
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/02/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Komisja Europejska, Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, Floor 10, Room 10/31, 1000 Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z załącznikiem I, rozdział 1, część 2, s. 11.1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii instytucja zamawiająca może zastosować procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu z wykonawcami w celu podwyższenia maksymalnego pułapu umowy ramowej. Instytucja zamawiająca może uruchomić dalsze wykorzystanie tej procedury w przypadku, gdy umowa ramowa została wykorzystana szybciej niż przewidywano. Nowe usługi będą obejmowały usługi podobne do tych objętych umową ramową, stanowiąc nie więcej niż 50 % pierwotnej kwoty umowy. Kwota określona w części II.1.5) nie obejmuje takiego zwiększenia. Warunki, na jakich będą przyznawane nowe usługi, zostaną określone w umowach ramowych i załącznikach do nich, obowiązujących w momencie wszczęcia procedury negocjacyjnej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2018