Servicii - 562582-2018

21/12/2018    S246

Belgia-Bruxelles: Contract-cadru multiplu de servicii cu redeschiderea concurenței pentru furnizarea de servicii de consultanță în scopul dezvoltării și punerii în aplicare a reformelor structurale în statele membre ale UE

2018/S 246-562582

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Secretariat-General, Structural Reform Support Service (SRSS)
Adresă: Rue de la Loi 170
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: SRSS Unit 01 "Budget and Finance"
E-mail: SRSS-FWC002@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4241
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: A se vedea documentul „Invitația la licitație”
Localitate: Brussels
Țară: Belgia
Persoană de contact: SRSS Finance
E-mail: SRSS-FWC002@ec.europa.eu
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru multiplu de servicii cu redeschiderea concurenței pentru furnizarea de servicii de consultanță în scopul dezvoltării și punerii în aplicare a reformelor structurale în statele membre ale UE

Număr de referinţă: SRSS/2018/01/FWC/002
II.1.2)Cod CPV principal
79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prestarea de servicii de consultanță (pentru a sprijini proiectarea și/sau punerea în aplicare a reformelor) într-unul sau mai multe state membre într-una sau mai multe dintre următoarele categorii sectoriale:

— guvernare și administrație publică,

— administrarea veniturilor și managementul financiar public,

— creșterea și mediul de afaceri,

— piața muncii, educație, servicii de sănătate și sociale,

— sectorul financiar și accesul la finanțare.

Asistența poate necesita expertiză specifică în domenii cum ar fi sănătatea, impozitarea, energia, mediul și vor fi finanțate în principal de PSRS (Regulamentul (UE) 2017/825 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 100 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
75000000 Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări sociale
79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Unul, mai multe sau toate statele membre ale UE

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 100 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul de sprijin pentru reforme structurale (Regulamentul SRSP) [Regulamentul (UE) 2017/825 al Parlamentului European și al Consiliului, modificat prin Regulamentul (UE) 2018/1671 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018].

II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată la Secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 7
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 225-513867
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 06/02/2019
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 13/02/2019
Ora locală: 10:00
Locul:

Comisia Europeană, Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, Floor 10, Room 10/31, 1000 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

În conformitate cu Anexa I Capitolul 1 Secțiunea 2 p.11.1 litera (e) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.7.2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, Autoritatea Contractantă poate utiliza procedura negociată fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare cu contractanții pentru a majora plafonul maxim al contractului-cadru. Autoritatea contractantă poate declanșa utilizarea ulterioară a acestei proceduri în cazul în care utilizarea contractului-cadru este mai rapidă decât s-a prevăzut. Noile servicii vor viza servicii similare cu acelea din contractul-cadru care nu reprezintă mai mult de 50 % din valoarea contractului inițial. Suma prevăzută în Secțiunea II.1.5) nu include o asemenea creștere. Condițiile în baza cărora vor fi atribuite noile servicii vor fi cele din contractele-cadru și anexele acestora care vor fi în vigoare la momentul lansării procedurii negociate.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/12/2018