Služby - 562582-2018

21/12/2018    S246

Belgicko-Brusel: Viacnásobná rámcová zmluva o poskytovaní služieb s obnovením súťažného konania na poskytovanie poradenských služieb pre rozvoj a vykonávanie štrukturálnych reforiem v členských štátoch EÚ

2018/S 246-562582

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Secretariat-General, Structural Reform Support Service (SRSS)
Poštová adresa: Rue de la Loi 170
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: SRSS Unit 01 "Budget and Finance"
E-mail: SRSS-FWC002@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4241
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: pozri dokument „výzva na predkladanie ponúk“
Mesto/obec: Brussels
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: SRSS Finance
E-mail: SRSS-FWC002@ec.europa.eu
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Viacnásobná rámcová zmluva o poskytovaní služieb s obnovením súťažného konania na poskytovanie poradenských služieb pre rozvoj a vykonávanie štrukturálnych reforiem v členských štátoch EÚ

Referenčné číslo: SRSS/2018/01/FWC/002
II.1.2)Hlavný kód CPV
79000000 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Poskytovanie poradenských služieb (na podporu návrhu a/alebo vykonávania reforiem) v 1 alebo vo viacerých členských štátoch v 1 alebo vo viacerých z týchto odvetvových kategórií:

— správa vecí verejných a verejná správa,

— správa príjmov a riadenie verejných financií,

— rast a podnikateľské prostredie,

— trh práce, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálne služby,

— finančný sektor a prístup k financovaniu.

Podpora si môže vyžadovať cielené odborné znalosti v oblastiach, ako napr. zdravotníctvo, zdaňovanie, energetika, životné prostredie, a bude financovaná hlavne z programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP – Structural Reform Support Programme) [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2017/825, v znení posledných zmien].

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 100 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
75000000 Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby
79000000 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

1, niektoré alebo všetky členské štáty EÚ

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 100 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Program na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/825, zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1671 z 23.10.2018].

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 7
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 225-513867
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 06/02/2019
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 13/02/2019
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európska komisia, Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, Floor 10, Room 10/31, 1000 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

V súlade s prílohou I, kapitolou 1, oddielom 2, bodom 11 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18.7.2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, môže verejný obstarávateľ použiť rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania s dodávateľmi s cieľom zvýšiť maximálny strop rámcovej zmluvy. Verejný obstarávateľ môže spustiť následné použitie tohto postupu v prípade, že využívanie rámcovej zmluvy prebieha rýchlejšie, než sa predpokladalo. Nové služby budú pokrývať podobné služby ako tie v rámcovej zmluve so sadzbou neprevyšujúcou 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy. Suma uvedená v oddiele II.1.5) takéto navýšenie nezahŕňa. Podmienky, za ktorých budú pridelené nové služby, budú tie, ktoré sú uvedené v rámcových zmluvách a ich prílohách účinných v čase začatia rokovacieho konania.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/12/2018