Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Services - 562591-2020

23/11/2020    S228

Hongrie-Paks: Services de développement de logiciels personnalisés

2020/S 228-562591

Avis en cas de transparence ex ante volontaire

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_79228174
Adresse postale: Vasút utca 1.
Ville: Paks
Code NUTS: HU233 Tolna
Code postal: 7030
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Darnai András
Courriel: adarnai@mvm.hu
Téléphone: +36 202048739
Fax: +36 13280631
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mvmi.hu
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Gazdasági társaság
I.5)Activité principale
Autre activité: Informatikai szolgáltatás

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Treasury Inforex rendszer fejlesztése

Numéro de référence: EKR000940052020
II.1.2)Code CPV principal
72230000 Services de développement de logiciels personnalisés
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

A jelen közbeszerzési eljárás célja, hogy az MVMI Zrt. Treasury rendszerével kapcsolatosan felmerülő üzleti igények (új funkciók, folyamatok, meglévő funkciók, folyamatok módosítása) megvalósítását a jelen eljárás során nyertes Ajánlattevővel kötött Keretmegállapodás keretében a nyertes Ajánlattevő közreműködésével végrehajtsa.

Ajánlattevőnek az alább részletezett szolgáltatásokat kell nyújtania a keretmegállapodás időtartama alatt megrendelések alapján:

— Inforex rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések, módosítások megvalósítása eseti, feladatonkénti lehívás és erőforrás elszámolás alapján,

— Az egyes fejlesztések elvégzését követően az új modulok használatával kapcsolatos oktatások a fejlesztés jellegétől függően 4 óra és 10 nap közötti időtartamban, 2-20 fős csoportokban.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 245 000 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
72230000 Services de développement de logiciels personnalisés
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU110 Budapest
Lieu principal d'exécution:

1031 Budapest, Szentendrei u 207-209.

II.2.4)Description des prestations:

.NET környezetben, MS SQL adatbázison készült treasury Inforex rendszerrel kapcsolatos fejlesztések, módosítások megvalósítása eseti, feladatonkénti lehívás és erőforrás elszámolás alapján.

Fejlesztési feladatok:

— Kereskedési tevékenységhez és az ügyletkötésre vonatkozó megbízásokhoz kötődő funkcionalitások

— Kockázatkezelési funkcionalitások

— Likviditástervezési és likviditáskezelési funkcionalitások

— Back office, elszámolási és számviteli funkcionalitások

— Új üzleti folyamatok alkalmazásba történő beépítéséhez szükséges modulok fejlesztése

Ajánlatkérő esetileg jelzi az Inforex rendszer kapcsán a fejlesztési, módosítási igényét az Ajánlattevőnek, akinek kötelessége ezt követően szakembert biztosítania a fejlesztési igényspecifikáció és a feladatkiadó lap elkészítésére.

A keretmegállapodás második részében az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint kerülhet sor.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 245 000 000,- Ft mértékű keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.

Kizárólag az MVMI Zrt. ajánlatkérő jogosult a keretmegállapodásban részes ajánlattevővel szerződést kötni.

Ajánlattevőnek a fejlesztések, módosítások elvégzése során, valamint a leszállítandó dokumentáció tekintetében az MVMI Zrt. BSZ-703 számú Megoldás fejlesztési belső szabályzatában foglaltakat kell alkalmaznia. A szabályzat kivonatát Ajánlatkérő a szerződéskötéskor bocsátja az Ajánlattevő rendelkezésére.

Az elvégzendő feladatok részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

AK az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint értékeli.

A keretmegállapodás annak valamennyi fél általi aláírásának napján lép hatályba.

A keretmegállapodás a keretösszeg erejéig, de legfeljebb annak hatályba lépésétől számítottan a II.2.7) pont szerinti - adott esetben meghosszabbított - időtartamig tart.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure négociée sans publication préalable
  • Les travaux/produits/services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé pour la raison suivante:
    • protection de droits exclusifs, y compris des droits de propriété intellectuelle
Explication:

Az MVM csoportban az E.ON földgáz társaságok akvizíciója kapcsán 2013. október 1-el bevezetésre került az Inforex integrált front office és pozícióvezető rendszer. Integrált front office rendszerként az Inforex felelős a pénzügyi elszámolású ügyletkötési folyamat teljes egészéért az ügyleti feladástól kezdve egészen a visszaigazolásig. Ezen felül a rendszer felelős a partnerkockázati és pozíciós limitek automatikus figyeléséért, valamint a nyitott pozíciók piaci alapú értékeléséért, illetve a nemzetközi tőkepiaci ISDA keretszerződés mellékletében meghatározott biztosítéki elszámolási folyamatoknak történő megfelelésért. Az Inforex rendszer az évek során folyamatos továbbfejlesztéseken ment keresztül, melynek eredményeképpen kibővült a rendszerben kezelt termékek köre, az egyes termékek árazási modelljeinek köre, a piaci alapú értékelés módszertana, illetve a rendszer képessé vált az Európai Uniós kötelező jelentési rezsim teljesítésére, valamint a belföldi (elsősorban MNB) jelentések elkészítésére. A rendszer fejlesztése folyamatosan lépést tartott és tart mind a piaci fejlődéssel, mind pedig a hazai és nemzetközi jogi környezetben bekövetkezett változásokkal.

A Treasury standard nevű felhasználóinak száma jelenleg 170 fő.

A rendszerek magas szintű és biztonságos üzemeltetését részben belső szakemberekkel, részben pedig külső szakvállalkozással együttesen biztosítják.

2016. május 31-én az MVMI Zrt. és az FX Software Zrt. között kötött MVMI-16380/01/2016.06.27. számú Vállalkozási keretszerződés keretében történt fejlesztések vonatkozásában a forráskód és a szoftverek módosításához szükséges dokumentációk Ajánlatkérő tulajdonába kerültek. Ajánlatkérő azonban rögzíti, hogy jelen közbeszerzés tárgya szerinti feladatok kizárólag olyan fejlesztési igények, amelyek nincsenek összefüggésben az MVMI Zrt. és az FX Software Zrt. között korábban megkötött vállalkozási szerződés(ek) alapján megvalósított „MVMI Specifikus szoftverekkel” fejlesztési igényekkel és erre tekintettel az MVMI Zrt. forráskóddal sem rendelkezik azok vonatkozásában. Továbbá Ajánlatkérő kijelenti, hogy jelen közbeszerzés tárgya szerinti feladatok olyan fejlesztési igények, amelyek az alaprendszert érintik, nem a korábban fejlesztett, az MVMI Zrt. és az FX Software Zrt. között korábban megkötött vállalkozási szerződés(ek) alapján megvalósított „MVMI Specifikus szoftverekkel” fejlesztési igényekkel függenek össze.

Jelen közbeszerzési eljárás során megkötendő Keretmegállapodás keretében a fejlesztési feladatok elvégzéséhez minden esetben az alapforráskódhoz szükséges hozzányúlni - amelynek tulajdonosa az FX Sofware Zrt. A Keretmegállapodás hatálya alatt végzendő továbbfejlesztések során sem a fejlesztett szoftverek forráskódjának sem a tulajdonjogának átadása nem történik meg, ugyanis jelen közbeszerzési eljárás során a fejlesztési feladatok végrehajtásához az alaprendszer forráskódjának módosítása szükséges. Csak abban az esetben történne forráskód és tulajdonjog átadás, ha az alaprendszert érintő fejlesztés eredményeként egy önálló MVMI specifikus szoftver jönne létre, amely az alaprendszerről leválasztható, ez azonban jelen eljárás fejlesztéseire nem vonatkozik.

Fentiekre tekintettel nem létezik reális alternatíva a Rendszerre vonatkozó fejlesztésre, annak kizárólagos jogával jelenleg csak az FX Software Zrt. rendelkezik.

A Közbeszerzési Hatóság HNT-00165/04/2020. ikt. számú Döntésével 2020.10.01. napján jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapját megalapozottnak ítélte.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 1
V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date d'attribution du marché:
09/11/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: FX Software Zrt.
Numéro national d'identification: EKRSZ_38358962
Adresse postale: Weiner Leó utca 16. 7. em
Ville: Budapest
Code NUTS: HU120 Pest
Code postal: 1066
Pays: Hongrie
Courriel: fx@fx.hu
Téléphone: +36 13730716
Fax: +36 13730715
Adresse internet: http://www.fx.hu
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 245 000 000.00 HUF
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 245 000 000.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Ajánlatkérő a jelen hirdetménnyel érintett beszerzési igényét a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásával valósította meg.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5.
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5.
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/11/2020