Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Fournitures - 562595-2022

14/10/2022    S199

Pologne-Varsovie: Articles de pharmacie

2022/S 199-562595

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Numéro national d'identification: 5220002529
Adresse postale: ul. Banacha 1a
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-097
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Łodziana
Courriel: zp@uckwum.pl
Téléphone: +48 22/599-17-09
Fax: +48 22/599-17-04
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://uckwum.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych z dostawą do Apteki CSK UCK WUM. DZPUCK.262.161.2022

Numéro de référence: DZPUCK.262.161.2022
II.1.2)Code CPV principal
33680000 Articles de pharmacie
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych z dostawą do Apteki CSK UCK WUM.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Apteka UCK WUM CSK, ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych z dostawą do Apteki CSK UCK WUM.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 6
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

— zezwolenie uprawniające do obrotu produktami leczniczymi wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.). W przypadku hurtowni spoza RP nieposiadających zezwolenia uprawniającego do obrotu produktami leczniczymi wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego wymagane jest zaświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego o możliwości zaopatrywania Aptek Szpitalnych podmiotów leczniczych w produkty lecznicze lub zezwolenie uprawniające do obrotu produktami leczniczymi wydane przez odpowiedni organ państwa członkowskiego UE/EFTA.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie określonym w § 9 projektowanych postanowień umowy.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:

Na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp Zamawiający skraca termin składania ofert do 15 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenia terminu wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości realizacji świadczeń tj. umów na realizację programów lekowych. Pilny zakup brakujących produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych zapewni możliwość leczenia pacjentów z chorobą Fabry’ego hospitalizowanych w Oddziale Klinicznym Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych CSK UCK WUM.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 27/10/2022
Heure locale: 09:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 24/01/2023
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 27/10/2022
Heure locale: 09:30
Lieu:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, parter, blok A

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki określone w SWZ, zwane dalej „JEDZ”.

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale VIII SWZ

3. Dokumenty w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097Warszawa, POLSKA (dane kontaktowe zawarte zostały w rozdziale I);

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych poprzez pocztę elektroniczną na adres:

iod@spdsk.edu.pl

lub listownie na adres Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96ust. 3 ustawy;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat, liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Informacje dot. składania odwołań zawarte są w rozdziale

XXI SWZ.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/10/2022