Služby - 562783-2020

Submission deadline has been amended by:  576431-2020
23/11/2020    S228

Česko-Praha: Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

2020/S 228-562783

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Správa železnic, státní organizace
Národní identifikační číslo: 70994234
Poštovní adresa: Dlážděná 1003/7
Obec: Praha 1 - Nové Město
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Michael Dobrý
E-mail: dobry@spravazeleznic.cz
Tel.: +420 727876075
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.spravazeleznic.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: Správa železnic, státní organizace
Národní identifikační číslo: 70994234
Poštovní adresa: Dlážděná 1003/7
Obec: Praha 1 - Nové Město
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Michael Dobrý
E-mail: dobry@spravazeleznic.cz
Tel.: +420 727876075
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.spravazeleznic.cz
Adresa profilu zadavatele: http://www.spravazeleznic.cz
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
I.6)Hlavní předmět činnosti
Železniční služby

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

„RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov"; Zpracování dokumentace pro územní řízení

Spisové číslo: S27200/2020-SŽ-SSZ-OVZ
II.1.2)Hlavní kód CPV
71322000 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování: a) dokumentace stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov" v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro zpracování předprojektové dokumentace a vypracování předběžného inženýrskogeologického průzkumu dle ČSN P 73 1005 IG průzkumy pro předprojektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR), b) dok. EIA stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov" dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zpracování žádosti o vydání závazného stanoviska EIA.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 320 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71335000 Technické studie
71311230 Železniční stavitelství
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Praha

II.2.4)Popis zakázky:

Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování: a) dokumentace stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov" v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro zpracování předprojektové dokumentace a vypracování předběžného inženýrskogeologického průzkumu dle ČSN P 73 1005 IG průzkumy pro předprojektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR), b) dok. EIA stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov" dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zpracování žádosti o vydání závazného stanoviska EIA.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 320 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 14
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Zadavatel si v souladu s § 66 ZZVZ vyhrazuje opční právo na zadání nových služeb spočívajících v opakování obdobných služeb jako v původní veřejné zakázce a odpovídající původní veřejné zakázce. Předmětem opčního práva je konkrétně:

a) zajištění procesu EIA a procesu územního řízení, která zahrnují:

i. předložení zadavatelem schválené dokumentace vlivů záměru

Na životní prostředí dle čl. 4.2 písm. b) těchto Pokynů orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska EIA; a/nebo

ii. činnosti související s procesem EIA; a/nebo

iii. získání pravomocného kladného stanoviska EIA; a/nebo

iv. dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy v podrobnosti a v rozsahu dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vč. zajištění dokladů dle podkapitol 1., 3. a 5., případně aktualizace dalších dokladů dle kapitoly Dokladová část této přílohy č. 3 a zapracování případných podmínek a dalších závěrů vyplývajících z projednání s dotčenými orgány a vnitřními organizačními složkami zadavatele; a/nebo

v. aktualizaci celkových investičních nákladů, resp. rozpočtu

A hodnocení ekonomické efektivnosti stavby; a/nebo

vi. aktualizaci posouzení RAMS, tj. nastavení a posouzení celkové koncepce novostavby úseku VRT z pohledu jeho spolehlivosti, dostupnosti, udržovatelnosti a bezpečnosti; a/nebo

vii. zpracování a po odsouhlasení zadavatelem předložení žádosti orgánu příslušnému k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dráhy; a/nebo

viii. činnosti související s územním řízením; a/nebo

ix. samotné získání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby dráhy.

b) přidaná hodnota - toto dodatečné plnění bude nabídnuté dodavatelem

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)“ dle čl. 16.5 těchto Pokynů za účelem lepšího naplnění projektových cílů zadavatele dle čl. 16.3 těchto Pokynů.

Zadavatel primárně předvídá a předpokládá využití opčního práva, současně však upozorňuje, že využití každé dílčí složky opčního práva nemůže bezvýhradně garantovat. Opční právo může být využito i postupně, nebo jen po jednotlivých částech nebo nemusí být využito vůbec, a to vše dle aktuálních provozních potřeb zadavatele.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vč. opčního práva (opčního plnění) činí 320 000 000 CZK bez DPH, předpokládaná hodnota opčního práva (opčního plnění) činí 96 000 000 CZK bez DPH, zatímco předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez opčního práva (opčního plnění) činí 224 000 000 CZK bez DPH.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle jiných právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Dodavatel doloží, že má k dispozici oprávnění k podnikání pro následující činnosti: Projektová činnost ve výstavbě; Geologické práce; Výkon zeměměřičských činností; Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Předložení dokladu o autorizaci (registraci) v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a), b), d), e), f), i) a j) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů („autorizační zákon“), tedy v oboru Pozemní stavby, Dopravní stavby, Mosty a inženýrské konstrukce, Technologická zařízení staveb, Technika prostředí staveb, Geotechnika, Požární bezpečnost staveb a autorizaci k posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb. Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro výkon činnosti koordinátora BOZP prokáže dodavatel předložením dokladu Koordinátor BOZP při práci na staveništi uděleného podle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.4)Objektivní pravidla a kritéria účasti
Seznam a stručný popis pravidel a kritérií:

Veškerá pravidla a kritéria účasti jsou uvedena v Pokynech pro dodavatele.

III.1.7)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

Platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 Smlouvy o dílo - Obchodní podmínky OP/ZP+DUR/

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 04/01/2021
Místní čas: 13:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 04/01/2021
Místní čas: 13:00
Místo:

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, zasedací místnost č. 402

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek v elektronické podobě bude probíhat v souladu se ZZVZ bez účasti veřejnosti, resp. dodavatelů.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/11/2020