There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Services - 562783-2020

Submission deadline has been amended by:  576431-2020
23/11/2020    S228

Czechia-Prague: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2020/S 228-562783

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Správa železnic, státní organizace
National registration number: 70994234
Postal address: Dlážděná 1003/7
Town: Praha 1 - Nové Město
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 110 00
Country: Czechia
Contact person: Ing. Michael Dobrý
E-mail: dobry@spravazeleznic.cz
Telephone: +420 727876075
Internet address(es):
Main address: http://www.spravazeleznic.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Správa železnic, státní organizace
National registration number: 70994234
Postal address: Dlážděná 1003/7
Town: Praha 1 - Nové Město
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 110 00
Country: Czechia
Contact person: Ing. Michael Dobrý
E-mail: dobry@spravazeleznic.cz
Telephone: +420 727876075
Internet address(es):
Main address: http://www.spravazeleznic.cz
Address of the buyer profile: http://www.spravazeleznic.cz
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov"; Zpracování dokumentace pro územní řízení

Reference number: S27200/2020-SŽ-SSZ-OVZ
II.1.2)Main CPV code
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování: a) dokumentace stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov" v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro zpracování předprojektové dokumentace a vypracování předběžného inženýrskogeologického průzkumu dle ČSN P 73 1005 IG průzkumy pro předprojektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR), b) dok. EIA stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov" dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zpracování žádosti o vydání závazného stanoviska EIA.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 320 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71335000 Engineering studies
71311230 Railway engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Praha

II.2.4)Description of the procurement:

Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování: a) dokumentace stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov" v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro zpracování předprojektové dokumentace a vypracování předběžného inženýrskogeologického průzkumu dle ČSN P 73 1005 IG průzkumy pro předprojektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR), b) dok. EIA stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov" dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zpracování žádosti o vydání závazného stanoviska EIA.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 320 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si v souladu s § 66 ZZVZ vyhrazuje opční právo na zadání nových služeb spočívajících v opakování obdobných služeb jako v původní veřejné zakázce a odpovídající původní veřejné zakázce. Předmětem opčního práva je konkrétně:

a) zajištění procesu EIA a procesu územního řízení, která zahrnují:

i. předložení zadavatelem schválené dokumentace vlivů záměru

Na životní prostředí dle čl. 4.2 písm. b) těchto Pokynů orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska EIA; a/nebo

ii. činnosti související s procesem EIA; a/nebo

iii. získání pravomocného kladného stanoviska EIA; a/nebo

iv. dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy v podrobnosti a v rozsahu dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vč. zajištění dokladů dle podkapitol 1., 3. a 5., případně aktualizace dalších dokladů dle kapitoly Dokladová část této přílohy č. 3 a zapracování případných podmínek a dalších závěrů vyplývajících z projednání s dotčenými orgány a vnitřními organizačními složkami zadavatele; a/nebo

v. aktualizaci celkových investičních nákladů, resp. rozpočtu

A hodnocení ekonomické efektivnosti stavby; a/nebo

vi. aktualizaci posouzení RAMS, tj. nastavení a posouzení celkové koncepce novostavby úseku VRT z pohledu jeho spolehlivosti, dostupnosti, udržovatelnosti a bezpečnosti; a/nebo

vii. zpracování a po odsouhlasení zadavatelem předložení žádosti orgánu příslušnému k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dráhy; a/nebo

viii. činnosti související s územním řízením; a/nebo

ix. samotné získání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby dráhy.

b) přidaná hodnota - toto dodatečné plnění bude nabídnuté dodavatelem

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)“ dle čl. 16.5 těchto Pokynů za účelem lepšího naplnění projektových cílů zadavatele dle čl. 16.3 těchto Pokynů.

Zadavatel primárně předvídá a předpokládá využití opčního práva, současně však upozorňuje, že využití každé dílčí složky opčního práva nemůže bezvýhradně garantovat. Opční právo může být využito i postupně, nebo jen po jednotlivých částech nebo nemusí být využito vůbec, a to vše dle aktuálních provozních potřeb zadavatele.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vč. opčního práva (opčního plnění) činí 320 000 000 CZK bez DPH, předpokládaná hodnota opčního práva (opčního plnění) činí 96 000 000 CZK bez DPH, zatímco předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez opčního práva (opčního plnění) činí 224 000 000 CZK bez DPH.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle jiných právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Dodavatel doloží, že má k dispozici oprávnění k podnikání pro následující činnosti: Projektová činnost ve výstavbě; Geologické práce; Výkon zeměměřičských činností; Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Předložení dokladu o autorizaci (registraci) v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a), b), d), e), f), i) a j) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů („autorizační zákon“), tedy v oboru Pozemní stavby, Dopravní stavby, Mosty a inženýrské konstrukce, Technologická zařízení staveb, Technika prostředí staveb, Geotechnika, Požární bezpečnost staveb a autorizaci k posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb. Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro výkon činnosti koordinátora BOZP prokáže dodavatel předložením dokladu Koordinátor BOZP při práci na staveništi uděleného podle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Veškerá pravidla a kritéria účasti jsou uvedena v Pokynech pro dodavatele.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 Smlouvy o dílo - Obchodní podmínky OP/ZP+DUR/

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/01/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/01/2021
Local time: 13:00
Place:

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, zasedací místnost č. 402

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek v elektronické podobě bude probíhat v souladu se ZZVZ bez účasti veřejnosti, resp. dodavatelů.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/11/2020